КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 60
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 03 ДЕКЕМВРИ 2015 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет 
ОТСЪСТВАТ: Лозан Панов, Незабравка Стоева, Юлия Ковачева 
/На заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар на ВСС/ 

/Откриване на заседанието – 09.40 ч./ 

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТЛАГА т.т.49, 51, 55. 
ІI. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки: 
86. Предложение за обсъждане на писмо от администрацията на Министерски съвет на Република България, във връзка с покана за участие с проектни предложения в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”. 
Внася: Комисия по дисциплинарните производства 
87. Спиране на производството по дисциплинарно дело № 19/2013 г. по описа на ВСС. Информация за причините за забавеното разглеждане на делото и информация за всички дисциплинарни производства, считано от 03.10.2012 г. 
Внася: Дисциплинарен състав 
88. Проект на решение за поощряване на Иван Георгиев Даскалов – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. Пловдив, Емилия Василева вакарелска – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, Стефан Емилов Милев – заместник-районен прокурор на Софийска районна прокуратура и Венислава Пламенова Йончева – прокурор в Районна прокуратура гр.Русе. 
Внася: Комисия по предложенията и атестирането 
89. Проект на решение по проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2015 г. с приложена финансова обосновка. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
90. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
91. Проект на решени по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за доставка и монтаж на офис столове, подмяна на амортизирани такива и метален архивен шкаф. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
92. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
93. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
94. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за ремонт и обзавеждане на кабинет за двама служители. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
95. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за ремонт на заземителна и мълниезащитна инсталации. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
96. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за доставка, монтаж и програмиране на Автоматична телефонна централа. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
97. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на сървърен UPS за вграждане. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
98. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за доставка и монтаж на 10 бр. метални шкафа за архив. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
99. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Омуртаг за осигуряване на средства за закупуване на сървър, принтер, монитори, UPS и акумулаторни батерии за UPS за сървър. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
100. Проект на решение по писма от органи на съдебната власт, с искания за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
101. Проект на решение по предложение за коригиране на изплатени възнаграждения на членове на конкурсни комисии. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
102. Проект на решение за изплащане на възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в районните съдилища. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
103. Проект на решение за вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховния касационен съд за 2015 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
104. Проект на решение за вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховния касационен съд за 2015 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
106. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” относно извършена проверка във ВКС на основание решение по д.т. 90 от протокол № 55 от заседание на ВСС, проведено на 05.11.2015 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
107. Проект на решение по предложение от Министъра на правосъдието и Министъра на финансите за сформиране на междуведомствена работна група за извършване на преценка относно необходимостта от изменения и допълнения в размерите на действащите съдебни такси, съгласно Тарифа № 1 към Закона за държавните такси, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието и Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
108. Проект на решение относно чл. 39а, ал. 1, т. 2-4 от ЗСВ. 
Внася: Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет 
109. Предложение за допълване на Правилника за организация на дейността на ВСС и неговата администрация. 
Внася: Румен Георгиев – член на ВСС 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД 

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 

1. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура-Златоград 
Кандидат: 
- Стела Веселинова Юрчиева-Башева – прокурор в Районна прокуратура-Златоград, с ранг „прокурор в АП” /Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 38/02.07.2015 г., комплексна оценка „много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 19 гласа “за”, 1 “против” и 0 “въздържали се”, на основание чл.194б, ал.1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Стела Веселинова Юрчиева-Башева – прокурор в Районна прокуратура-Златоград, с ранг „прокурор в АП”, на длъжността „административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура-Златоград, с ранг „прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност. 
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/ 
2. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр.Пирдоп 
Кандидат: 
- Александър Кирилов Александров – прокурор в Районна прокуратура гр.Пирдоп, с ранг „прокурор в АП” /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 45/15.10.2014 г., комплексна оценка „много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 16 гласа “за”, 1 “против”, 1 “въздържал се”, на основание чл.194б, ал.1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Александър Кирилов Александров – прокурор в Районна прокуратура-гр.Пирдоп, с ранг „прокурор в АП”, на длъжността „административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура-гр.Пирдоп, с ранг „прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност. 
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/ 
3. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр.Радомир 
Кандидат: 
- Ангел Михайлов Алексов – и.ф.административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура-гр.Радомир, с ранг „прокурор в АП” /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 12/12.03.2015 г., комплексна оценка „много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 14 гласа “за”, 0 “против”, 4 “въздържали се”, на основание чл.194б, ал.1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Ангел Михайлов Алексов – и.ф.административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура-гр.Радомир, с ранг „прокурор в АП”, на длъжността „административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура-гр.Радомир, с ранг „прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност. 
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/ 
4. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура-Тетевен 
Кандидат: 
- Калина Димитрова Кънчева – заместник на административния ръководител-заместник-районен прокурор на Районна прокуратура-Тетевен, с ранг „прокурор в АП” /Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 39/09.07.2015 г., комплексна оценка „много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 19 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, на основание чл.194б, ал.1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Калина Димитрова Кънчева – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура-Тетевен, с ранг „прокурор в АП”, на длъжността „административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура-Тетевен, с ранг „прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност. 
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/ 

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА 

5. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 4/2015 г. по описа на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАЛАГА на Пламен Георгиев Тодоров – съдия в Районен съд-Кнежа, дисциплинарно наказание по чл.308, ал.1, т.1 от ЗСВ – „забележка”. 
6. ОТНОСНО: Заповед № РД-04-213/03.11.2015 г. на Георги Георгиев – административен ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Русе, с която, на основание чл.327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Марин Йорданов Маринов – следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура гр. Русе

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

6.1. ПРИЕМА за сведение Заповед № РД-04-213/03.11.2015 г. на Георги Георгиев – административен ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Русе, с която, на основание чл.327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Марин Йорданов Маринов – следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура гр. Русе. 
6.2. Прилага Заповед № РД-04-213/03.11.2015 г. на Георги Георгиев – административен ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Русе, към кадровото досие на магистрата. 
6.3. В случай на оспорване на заповедта за обръщане на внимание, административният ръководител следва да уведоми Висшия съдебен съвет за влязлото в сила съдебно решение, като изпрати препис от същото за прилагане към кадровото досие на магистрата. 
7. ОТНОСНО: Решение на Административен съд гр. Враца, IV-ти състав, влязло в сила на 04.11.2015 г., с което е отменена Заповед № 14/25.05.2015 г. на административния ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Бяла Слатина, за обръщане на внимание на Методи Ангелов Маринов – прокурор в Районна прокуратура гр. Бяла Слатина

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

7.1. Приема за сведение Решение № 325/15.10.2015 г. на Административен съд гр. Враца, IV-ти състав, влязло в сила на 04.11.2015 г., с което е отменена Заповед № 14/25.05.2015 г. на административния ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Бяла Слатина, за обръщане на внимание на Методи Ангелов Маринов – прокурор в Районна прокуратура гр. Бяла Слатина. 
7.2. Прилага Решение № 325/15.10.2015 г. на Административен съд гр. Враца, IV-ти състав, към кадровото досие на магистрата. 
8. ОТНОСНО: Писмо от Бойко Рашков – председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, с информация за неправомерно разрешаване прилагането на специални разузнавателни средства от орган по чл. 15 от ЗСРС и преценка на членовете на Висшия съдебен за упражняване на правомощията си по чл. 312, ал. 1, т. 4 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

8.1. Приема за сведение писмо от Бойко Рашков – председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, вх.№ 96-00-613/10.11.2015 г., с информация за неправомерно разрешаване прилагането на специални разузнавателни средства от орган по чл. 15 от ЗСРС и преценка на членовете на Висшия съдебен за упражняване на правомощията си по чл. 312, ал. 1, т. 4 от ЗСВ. 
8.2. Поради това, че е изтекъл срокът по чл.310, ал.1 от ЗСВ, няма основание за иницииране на дисциплинарно производство. 

СЪДИЛИЩА 

9. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Кирил Градев Стоянов – съдия в Окръжен съд гр. Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
9.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Кирил Градев Стоянов – съдия в Окръжен съд гр. Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
10. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Станчо Радев Савов - съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 
10.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Станчо Радев Савов - съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 
11. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Георги Тонев Драгостинов - съдия в Окръжен съд гр. Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
11.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Георги Тонев Драгостинов - съдия в Окръжен съд гр. Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
12. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Диана Георгиева Дякова - съдия в Окръжен съд гр. Добрич, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 
12.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Диана Георгиева Дякова - съдия в Окръжен съд гр. Добрич, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 
13. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Теменуга Иванова Стоева – съдия в Окръжен съд гр. Добрич, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 
13.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Теменуга Иванова Стоева – съдия в Окръжен съд гр. Добрич, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 
14. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Красимир Иванов Петракиев - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд гр. Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 
14.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Красимир Иванов Петракиев - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд гр. Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 
15. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Елка Ангелова Братоева - съдия в Административен съд гр. Плевен, с ранг „съдия в АС“. 
15.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Елка Ангелова Братоева - съдия в Административен съд гр. Плевен, с ранг „съдия в АС“. 
16. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Катя Веселинова Арабаджиева – съдия в Административен съд гр. Плевен, с ранг „съдия в АС“. 
16.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Катя Веселинова Арабаджиева – съдия в Административен съд гр. Плевен, с ранг „съдия в АС“. 
17. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Михаил Драгиев Русев – съдия в Административен съд гр. Стара Загора, с ранг „съдия в ОС“. 
17.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Михаил Драгиев Русев – съдия в Административен съд гр. Стара Загора, с ранг „съдия в ОС“. 
18. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Юлия Симеонова Раева – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия в АС“. 
18.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Юлия Симеонова Раева – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия в АС“. 
19. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Валерия Боянова Ватева - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“. 
19.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Валерия Боянова Ватева - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“. 
20. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Гюляй Шемсидинова Кокоева – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”. 
20.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Гюляй Шемсидинова Кокоева – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”. 
21. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Мария Томова Динева – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”. 
21.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мария Томова Динева – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”. 
22. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Силвия Георгиева Цепова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“. 
22.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Силвия Георгиева Цепова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“. 
23. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Светослава Михайлова Цонева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд гр. Плевен, с ранг „съдия в АС”. 
23.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Светослава Михайлова Цонева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд гр. Плевен, с ранг „съдия в АС”. 
24. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Ивайло Йорданов Бъчваров - съдия в Районен съд гр. Поморие. 
24.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „ДОБРА" на Ивайло Йорданов Бъчваров - съдия в Районен съд гр. Поморие. 
25. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Наталия Георгиева Дичева - съдия в Административен съд гр. Варна, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
26. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Емилия Йорданова Иванова – съдия в Административен съд Перник, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
27. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Калин Стефанов Кунчев - съдия в Районен съд гр. Бургас, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
28. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Десислава Николаева Великова – съдия в Районен съд гр. Русе, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
29. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Таня Илкова Илиева – съдия в Районен съд гр. Стара Загора, с ранг „съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 

ПРОКУРАТУРИ 

30. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Димитър Георгиев Георгиев – прокурор в Районна прокуратура, гр. Бургас, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Бургас, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на Висшия съдебен съвет. 
31. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Детелина Ганчева Ганчева - прокурор в Специализирана прокуратура, с ранг „прокурор в АП”. 
31.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Детелина Ганчева Ганчева - прокурор в Специализирана прокуратура, с ранг „прокурор в АП”. 
32. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Мария Георгиева Дойчева - прокурор в Специализирана прокуратура, с ранг „прокурор в АП”. 
32.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мария Георгиева Дойчева - прокурор в Специализирана прокуратура, с ранг „прокурор в АП”. 
33. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Светлана Георгиева Шопова - Колева - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП”. 
33.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Светлана Георгиева Шопова - Колева - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП”. 
34. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Таня Петрова Петрова - прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор в ОП”. 
34.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Таня Петрова Петрова - прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор в ОП”. 
35. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Емил Асенов Младенов - прокурор в Районна прокуратура гр. Видин, с ранг „прокурор в АП”. 
35.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Емил Асенов Младенов - прокурор в Районна прокуратура гр. Видин, с ранг „прокурор в АП”. 
36. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Светослав Кръстев Николов - прокурор в Районна прокуратура гр. Видин, с ранг „прокурор в АП”. 
36.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Светослав Кръстев Николов - прокурор в Районна прокуратура гр. Видин, с ранг „прокурор в АП”. 
37. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Славка Иванова Димитрова - прокурор в Районна прокуратура гр. Дупница, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”. 
37.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Славка Иванова Димитрова - прокурор в Районна прокуратура гр. Дупница, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”. 
38. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Владимир Валентинов Николов - административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Плевен, с ранг „прокурор в ОП”. 
38.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Владимир Валентинов Николов - административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Плевен, с ранг „прокурор в ОП”. 
39. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Даниела Зефирева Андреева - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив. 
39.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Даниела Зефирева Андреева - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив. 
40. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Иляна Делчева Джубелиева - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”. 
40.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Иляна Делчева Джубелиева - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”. 
41. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Марина Велкова Илиева - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив. 
41.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Марина Велкова Илиева - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив. 
42. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Миглена Стефанова Кирова – прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”. 
42.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Миглена Стефанова Кирова – прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”. 
43. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Милена Недева Славова – прокурор в Районна прокуратура гр.Свиленград. 
43.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Милена Недева Славова – прокурор в Районна прокуратура гр.Свиленград. 
44. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Малина Боянова Митова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Благоевград, с ранг „следовател в НСлС”. 
44.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Малина Боянова Митова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Благоевград, с ранг „следовател в НСлС”.
45. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Ивайло Валентинов Тишков – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново. 
45.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ивайло Валентинов Тишков – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново. 
46. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Мариела Константинова Котовска - Цанковска – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Враца, с ранг „следовател в НСлС”. 
46.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мариела Константинова Котовска - Цанковска – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Враца, с ранг „следовател в НСлС”. 
47. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Марта Недялкова Пушева - Бориславова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Перник. 
47.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Марта Недялкова Пушева - Бориславова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Перник. 
48. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Димитър Илиев Къндев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „следовател в НСлС”. 
48.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Димитър Илиев Къндев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „следовател в НСлС”. 
49. /ОТЛОЖЕНА/ 
50. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Катерина Йорданова Лещакова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
51. /ОТЛОЖЕНА/ 
52. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мартин Константинов Бешков - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
53. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Снежанка Христова Копчева - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
54. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Евгения Асенова Щъркелова - Станкова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
55. /ОТЛОЖЕНА/ 
56. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Петър Каменов Кръстев - прокурор в Районна прокуратура гр. Радомир, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
57. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Емилия Огнянова Генова - прокурор в Районна прокуратура гр. Хасково, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. 
„Дава съгласие” 
58. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военно-апелативен съд за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2015 г. на Военно-апелативен съд по § 10-00 „Издръжка” в размер на 6 802 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на изпълнителен лист от 27.10.2015 г. издаден от Софийски районен съд, II-ро Гражданско отделение, 77 състав. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”. 
59. ОТНОСНО: Искания от административните ръководители на Окръжен съд гр. Бургас, Районен съд гр. Дряново и Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за закупуване на периферна техника

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 000 лв., за закупуване на 2 броя информационни екрана. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт. 
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Дряново за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със 720 лв., за закупуване на 1 брой мултифункционално устройство. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт. 
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Шумен за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 216 лв., за закупуване на 1 брой принтер. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт. 
60. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в състав на изпитна комисия по обявен конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в окръжните съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета между ВСС и Окръжен съд гр. Бургас за 2015 г., с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в състав на изпитна комисия по обявен конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в окръжните съдилища. 
60.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 600 лв. 
60.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Бургас с 600 лв. 
61. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Габрово за 2015 г. по § 42-00 „Текущи трансфери” с 638 лв., за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт. 
62. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в състав на изпитни комисии по обявени конкурси за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за „съдия” в гражданска и наказателна колегия в окръжните съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета между ВСС и Окръжен съд гр. Кюстендил за 2015 г., с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в състав на изпитни комисии по обявени конкурси за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за „съдия” в гражданска и наказателна колегия в окръжните съдилища. 
62.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 366 лв. 
62.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Кюстендил с 366 лв. 
63. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Окръжен съд гр. Шумен за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със 785 лв. с цел осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
64. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

64.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Административен съд гр. Бургас по § 10-00 „Издръжка” с 98 лв. за закупуване на 1 брой UPS. 
Средствата в размер на 98 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
64.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Административен съд гр. Бургас по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 862 лв. за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация. 
Средствата в размер на 862 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
65. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за извършване на авариен ремонт на отточен улей на покрив

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Административен съд гр. Велико Търново за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 108 лв. за авариен ремонт на отточен улей на покрив. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
66. ОТНОСНО: Корекции по бюджетите на органи на съдебната власт по § 10-00 „Издръжка” за 2015 г. поради недостиг на средства за текуща издръжка

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на органи на съдебната власт и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на финансови средства за покриване на текущи разходи, както следва: 
66.1. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Айтос с 1 220 лв. 
66.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Търговище с 12 000 лв. 
66.3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Силистра с 6 000 лв. 
66.4. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Пловдив с 10 000 лв. 
66.5. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Бяла Слатина с 1 400 лв. 
66.6. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Пазарджик с 5 500 лв. 
66.7. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Разград с 1 200 лв. 
66.8. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Русе с 2 500 лв. 
66.9. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Пазарджик с 15 500 лв. 
66.10. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Кърджали с 2 500 лв. 
66.11. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Апелативен съд гр. София с 20 000 лв. 
66.12. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Апелативен съд гр. Велико Търново с 8 500 лв. 
66.13. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 86 320 лв. 
67. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ардино за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за заседателна зала

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Ардино за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 3 210 лв. за доставка и монтаж на климатик за заседателна зала, в която се намира сървъра на съда. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
68. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за закупуване на сървър и UPS

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

68.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Ботевград по § 10-00 „Издръжка” с 834 лв. за закупуване на 1 брой UPS. 
Средствата в размер на 834 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
68.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Ботевград по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 3 390 лв. за закупуване на 1 брой сървър нисък клас. 
Средствата в размер на 3 390 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
69. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина за осигуряване на средства за изплащане на СБКО и облекло за новоназначен съдебен служител

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

69.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Бяла Слатина за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 500 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на социално битово и културно обслужване (СБКО), поради недостиг до края на годината. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
69.2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина, разходът за изплащане на облекло за новоназначен съдебен служител по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, на стойност 1 009 лв. да бъде поет в рамките на утвърдения бюджет за 2015 г., поради наличие на неизразходвани средства по съответния параграф. 
70. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за СИС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Димитровград за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със 761 лв. за доставка и монтаж на климатик за СИС. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
71. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елин Пелин за осигуряване на средства за внедряване на софтуерен продукт САС „Съдебно деловодство”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Елин Пелин за 2015 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с 592 лв. за внедряване на софтуерен продукт САС „Съдебно деловодство”. 
Средствата в размер на 592 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
72. ОТНОСНО: Писма от председателите на Районен съд гр. Кула, Районен съд гр. Димитровград, Районен съд гр. Ямбол и Районен съд гр. Тетевен за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

72.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Кула за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 16 142 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
72.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Димитровград за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 12 992 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
72.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Ямбол за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 400 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
72.4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Тетевен за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 5 286 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
73. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени служители

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Сандански за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 2 480 лв. за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени служители, съгласно приложени справки. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
„Отлага” 
74. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на офис дообзавеждане на нова сграда

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

74.1. ОТЛАГА вземането на решение по искането за увеличаване на бюджета на Административен съд гр. Видин за 2015 г. за закупуване на офис дообзавеждане на стойност 19 995 лв. 
Мотиви: Основното обзавеждане и оборудване на сградата е закупено преди няколко години и чака на склад завършването на сградата. Акт 15 още не е подписан, а последващите процедури по издаване на разрешение за ползване ще удължат времето за настаняване в сградата поне до края на март 2016 г. 
74.2. ПРЕПОРЪЧВА на председателя на Административен съд гр. Видин да поднови искането си през 2016 г., като го допълни с необходимите приложения, съгласно писмо изх. № 91-00-070 от 14.05.2014 г. на Висшия съдебен съвет, касаещо указания относно документите, с които трябва да бъдат окомплектовани исканията за закупуване на офис оборудване, копирна техника и извършване на текущи ремонти. 
Разни 
79. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Софийски районен съд за безвъзмездно предоставяне на стоково-материални запаси: метални шкафове /каси/ - 8 бр., парична каса /метална/ - 1 бр. и сглобяеми метални стелажи – 118 бр. за управление на Министерство на правосъдието

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Софийски районен съд да предостави безвъзмездно за управление на Министерство на правосъдието стоково – материални запаси по приложен опис, съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост. 

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

80. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд-Самоков, за сключване на граждански договор с физическо лице за изпълнение функциите на длъжността „системен администратор”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ председателят на Районен съд-Самоков, да сключи граждански договор с външен изпълнител за изпълнение функциите на длъжността „системен администратор”. 
МОТИВИ: Необходимост от квалифициран специалист, с оглед обслужване на компютърните конфигурации и мрежи, хардуера и софтуерните продукти, както и активно съдействие по отношение на съдебните служители и магистратите при работата им с информационните системи. 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ИТ И СТАТИСТИКА 

81. ОТНОСНО: Участие с проектни предложения в Процедура BG 05SFOP001-3.001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

81.1. Да участва като бенефициент с проектни предложения в Процедура BG 05SFOP001-3.001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”. 
81.2. ВЪЗЛАГА на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” да подготви проектно предложение по Стратегическа цел № 4, мярка 4.1.Б – Изграждане на Единна информационна система на съдилищата (Единна централизирана система за управление на съдебните дела) и обучение на магистрати и служители за опериране със системата, съгласно „Пътна карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие” 2014-2020 г.” 
82. ОТНОСНО: Изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020, приложение 4 „Минимални стандарти за оборудване на пресофис и необходими информационни масиви в съдебната власт”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Изпълнението на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 по отношение на „Минималните стандарти за оборудване на пресофис и необходими информационни масиви в съдебната власт” следва да бъде в рамките на утвърдения бюджет на органите на съдебната власт. При финансов недостиг средствата могат да бъдат осигурявани от ВСС, съобразно възможностите по бюджета на съдебната власт. 

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 

83. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на представители на ВСС за участие в среща по Проект „Стандарти VI – стандарти за представителството на гражданското общество в съдебното управление“, която ще се проведе на 10-11 декември 2015 г. в гр. Рим, Италия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

83.1. КОМАНДИРОВА за участие в срещата на проектния екип на ЕМСС по Проект „Стандарти VI – стандарти за представителството на гражданското общество в съдебното управление“, за периода 9-12 декември 2015 г. в гр.Рим, Италия, следните лица: 
- Магдалена Лазарова – член на ВСС, определен за участие в проектен екип на ЕМСС за 2015-2016 г. по Проект „Стандарти VI – стандарти за представителството на гражданското общество в съдебното управление“; 
- Габриела Цекова – преводач от български на английски език и обратно. 
83.2. Пътните разходи, разходите за три нощувки, разходите за дневни пари за 4 дни, разходите за медицински застраховки на командированите лица, както и разходите за хонорар на преводача са за сметка на Висшия съдебен съвет. 
Забележка: Съгласно Правилата за възстановяване на разходите за участие в дейностите на ЕМСС през 2015 г., за участие в срещи по проектите на ЕМСС се възстановяват пътни разходи в размер до 250 евро за един участник от институция член на ЕМСС. 
84. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност” в АВСС за участие в среща на контактните точки на националните съдебни системи, която ще се проведе на 7 декември 2015 г. в гр. Брюксел, Белгия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

84.1. ВЪЗЛАГА на главния секретар да командирова Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност” в АВСС, за участие в срещата на контактните точки на националните съдебни системи, за периода 6-8 декември 2015 г. в гр. Брюксел, Белгия. 
84.2. Пътните разходи и разходите за настаняване са за сметка на Европейската комисия. Пътуването ще се извърши със самолет. 
84.3. Разходите за дневни пари за три дни, както и разходите за медицинска застраховка са за сметка на ВСС. 
85. ОТНОСНО: Проект на решение за приемане на доклади от проведени международни срещи 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

85.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ докладите от проведените международни срещи с участието на членове на Висшия съдебен съвет, както и представители на съдебната власт. 
85.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика” да публикува докладите на Интернет страницата на ВСС в съответните раздели: 
- Доклад от Албена Марчева Ботева – заместник на председателя на Софийски районен съд, и Пламен Стоянов Георгиев – съдия в Районен съд-Хасково, относно участие в Международна конференция „Съдилища и комуникация“, проведена в периода 14-17 октомври 2015 г. в гр. Будапеща, Унгария – в раздел Международна дейност/ Доклади, анализи и решения/ Доклади от международни срещи 
- Доклад от Богдана Желявска – съдия в Софийски градски съд, национално лице за контакт за Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България - граждански дела, относно участие в 56-та среща на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена в периода 15-16 октомври 2015 г. в гр. Брюксел, Белгия - в раздел Международна дейност/Международно сътрудничество/ Международни организации/ Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела 
- Доклад от Незабравка Стоева, Каролина Неделчева и Юлиана Колева – членове на ВСС относно участието им в Първата съвместна среща на проектните екипи на ЕМСС за 2015-2016 г. в гр. Париж, Франция, за периода 23-26 септември 2015 г. - в раздел Международна дейност/Международно сътрудничество/ Международни организации/ Европейска мрежа на съдебните съвети/ ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА СЪДЕБНИТЕ СЪВЕТИ 2015-2016 / Първа съвместна среща на проектните екипи на ЕМСС за 2015-2016 г. 
- Доклад от Майя Русева – съдия във Върховен касационен съд, член на Консултативния съвет на европейските съдии (КСЕС) относно участието й в шестнадесетото пленарно заседание на Консултативния съвет на европейските съдии, проведено в гр. Лондон, Великобритания в периода 14.10.2015 г. – 16.10.2015 г.- в раздел Международна дейност/ Международно сътрудничество / Международни организации/Консултативен съвет на европейските съдии (CCJE) 
- Доклад от Соня Найденова - представляващ Висшия съдебен съвет, относно заседание на Изпълнителния борд на Европейската мрежа на съдебни съвети, в гр. Брюксел, Белгия, в периода 23-24 ноември 2015 г. - в раздел Международна дейност / Международно сътрудничество / Международни организации / Европейска мрежа на съдебните съвети / Доклади от участия в заседания на Европейската мрежа на съдебните съвети; 
- Доклад от Ивелина Солакова – съдия в Окръжен съд Велико Търново, относно участие е в 57-мата среща на националните лица за контакт на Европейската мрежа по граждански и търговски дела, проведена на 9 - 10 ноември в Люксембург – в раздел Международна дейност/Международно сътрудничество/ Международни организации/ Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела 
- Доклад от Наталия Неделчева – съдия във Окръжен съд – гр. Варна, относно участие в 57-мата среща на националните лица за контакт на Европейската мрежа по граждански и търговски дела, проведена на 9 - 10 ноември в Люксембург – в раздел Международна дейност/Международно сътрудничество/ Международни организации/ Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела 
- Доклад от Рената Г. Мишонова – Хальова – съдия в Окръжен съд – гр. Враца, относно участие в 57-мата среща на националните лица за контакт на Европейската мрежа по граждански и търговски дела, проведена на 9 - 10 ноември в Люксембург – в раздел Международна дейност/Международно сътрудничество/ Международни организации/ Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

87. ОТНОСНО: Спиране на производството по дисциплинарно дело № 19/2013 г. по описа на ВСС. Информация за причините за забавеното разглеждане на делото и информация за всички дисциплинарни производства, считано от 03.10.2012 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

87.1. СПИРА производството по д.д. № 19/2013 г. на ВСС, на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК. 
87.2. ИЗСЛУШВА информация за движението на д.д.№ 19/2013 г. на ВСС. 
87.3. ВЪЗЛАГА на Комисия „Дисциплинарни производства” за следващото заседание да изготви справка за движението на всички дисциплинарни производства (приключени и неприключени), образувани от 03.10.2012 г. досега. 
88. ОТНОСНО: Поощряване на Иван Георгиев Даскалов – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура, гр. Пловдив, Емилия Василева Вакарелска – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура, гр.Стара Загора, Стефан Емилов Милев – заместник-районен прокурор на Софийска районна прокуратура и Венислава Пламенова Йончева – прокурор в Районна прокуратура, гр.Русе

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПООЩРЯВА, на основание чл. 304, ал. 1 във вр.с чл. 303, ал. 2, т. 1 от Закона за съдебната власт и т. 4.1., б. ”а” от Правилата за определяне на условията, реда и критериите за поощряване на съдии, прокурори и следователи, Иван Георгиев Даскалов – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура, гр. Пловдив, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, Емилия Василева Вакарелска – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура, гр. Стара Загора, с ранг „прокурор в АП”, Стефан Емилов Милев – заместник-районен прокурор на Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, и Венислава Пламенова Йончева – прокурор в Районна прокуратура, гр.Русе с отличие „служебна благодарност и грамота” за проявения висок професионализъм при изготвяне на доклад за значението на районните прокуратури в структурата на съдебната система и критериите за промени в териториалната структура на районните прокуратури, както и постигнати високи професионални резултати. 
89. ОТНОСНО: Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2015 г. с приложена финансова обосновка

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2015 г. с приложена финансова обосновка. 
Същият да бъде изпратен на министъра на правосъдието. 
90. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

90.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Апелативен съд гр. Варна за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 2 850 лв. за закупуване на 3 бр. компютърни конфигурации. 
Средствата в размер на 2 850 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
90.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Апелативен съд гр. Варна за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 960 лв., от които 450 лв. за закупуване на 3 бр. UPS, 760 лв. за закупуване на 1 бр. мултифункционално устройство среден клас и 750 лв. за закупуване на 3 бр. принтери. 
Средствата в размер на 1960 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
91. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за доставка и монтаж на офис столове, подмяна на амортизирани такива и метален архивен шкаф

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Кърджали за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 2 487 лв. за доставка и монтаж на 23 бр. офис столове и метален архивен шкаф. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
92. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Окръжен съд гр. Смолян и ВСС за 2015 г., както следва: 
92.1. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Окръжен съд гр. Смолян със 7 990 лв. за доставка и монтаж на копирна машина XEROX WC 5945. 
92.2. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на ВСС със 7 990 лв. 
93. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

93.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Окръжен съд гр. Стара Загора и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника, както следва: 
93.1.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Стара Загора за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 892 лв. за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация. 
93.1.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Стара Загора за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 941 лв., от които 1 354 лв. за закупуване на 2 броя компютри, 250 лв. за закупуване на 1 брой принтер, 122 лв. за закупуване на 1 брой персонален UPS и 215 лв. за закупуване на 1 брой монитор. 
93.1.3. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 2 833 лв. 
94. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за ремонт и обзавеждане на кабинет за двама служители

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Стара Загора за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със 7 436 лв. за ремонт на кабинет 30 м2 за двама служители (6 116 лв.) и обзавеждане на същия (1 320 лв.). 
Мотиви: Сумата за обзавеждане е съгласно най-ниската приложена оферта. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
95. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за ремонт на заземителна и мълниезащитна инсталации

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Хасково за 2015 г., както следва: 
1. По § 10-00 „Издръжка” с 6 728 лв. за ремонт на заземителна и мълниезащитна инсталации. 
2. По § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 3 120 лв. за доставка на мълниеприемник с изпреварващо действие. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
96. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за доставка, монтаж и програмиране на Автоматична телефонна централа

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Окръжен съд гр. Ямбол и ВСС за 2015 г., както следва: 
96.1. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Окръжен съд гр. Ямбол с 10 570 лв. за доставка, монтаж и програмиране на Автоматична телефонна централа. 
96.2. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на ВСС с 10 570 лв. 
97. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на сървърен UPS за вграждане

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2015 г. на Административен съд гр. Пазарджик по § 10-00 „Издръжка” с 1 000 лв. за закупуване на 1 брой сървърен UPS за вграждане. 
Средствата в размер на 1 000 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
98. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за доставка и монтаж на 10 бр. метални шкафа за архив

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Административен съд гр. Стара Загора за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 2 340 лв. за 10 бр. метални шкафа за архив. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
99. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Омуртаг за осигуряване на средства за закупуване на сървър, принтер, монитори, UPS и акумулаторни батерии за UPS за сървър

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

99.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Омуртаг по § 10-00 „Издръжка” с 1 723 лв. за закупуване на: 2 броя монитори на обща стойност 469 лв., 1 брой принтер на стойност 670 лв., 7 броя акумулаторни батерии за UPS за сървър на обща стойност 323 лв. и 2 броя персонални UPS на обща стойност 261 лв. 
Средствата в размер на 1 723 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
99.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Омуртаг по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 4 785 лв. за закупуване на 1 брой сървър. 
Средствата в размер на 4 785 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
100. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на органи на съдебната власт и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за задължителни периодични и профилактични медицински прегледи, спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г., съгласно Приложение № 1, както следва: 
100.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 21 710 лв., съгласно Приложение № 1. 
100.2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 21 710 лв. 
101. ОТНОСНО: Предложение за коригиране на изплатени възнаграждения на членове на конкурсни комисии

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

101.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ определените коригирани възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за младши съдии и младши прокурори и за първоначално назначаване в административните съдилища да се изплащат от съответния орган на съдебната власт по месторабота на магистратите. 
101.1.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на ОС Видин за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” със 730 лв., съгласно приложен поименен списък неразделна част от решението. 
101.1.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски градски съд за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 2 070 лв., съгласно приложен поименен списък неразделна част от решението. 
101.1.3. УВЕЛИЧАВА бюджета на ОС Силистра за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 1 510 лв., съгласно приложен поименен списък неразделна част от решението. 
101.1.4. УВЕЛИЧАВА бюджета на ОС Хасково за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” със 150 лв., съгласно приложен поименен списък неразделна част от решението. 
101.1.5. УВЕЛИЧАВА бюджета на ОС Бургас за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 2 350 лв., съгласно приложен поименен списък неразделна част от решението. 
101.1.6. УВЕЛИЧАВА бюджета на ОС Русе за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 1 280 лв., съгласно приложен поименен списък неразделна част от решението. 
101.1.7. УВЕЛИЧАВА бюджета на ОС Ямбол за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 1 250 лв., съгласно приложен поименен списък неразделна част от решението. 
101.1.8. УВЕЛИЧАВА бюджета на ОС Плевен за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 1 250 лв., съгласно приложен поименен списък неразделна част от решението. 
101.1.9. УВЕЛИЧАВА бюджета на ОС Варна за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 1 100 лв., съгласно приложен поименен списък неразделна част от решението. 
101.1.10. УВЕЛИЧАВА бюджета на ОС Разград за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 1 110 лв., съгласно приложен поименен списък неразделна част от решението. 
101.1.11. УВЕЛИЧАВА бюджета на ОС Враца за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 1 440 лв., съгласно приложен поименен списък неразделна част от решението. 
101.1.12. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратурата на Република България за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 13 910 лв., съгласно приложения поименен списък, неразделна част от решението. 
101.1.13. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд София – град за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 830 лв., съгласно приложения поименен списък, неразделна част от решението. 
101.1.14. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд Перник за 2015г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 440 лв., съгласно приложения поименен списък, неразделна част от решението. 
101.1.15. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд Бургас за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 400 лв., съгласно приложения поименен списък, неразделна част от решението. 
101.1.16. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет по § 10-00 „Издръжка” за 2015 г. с 29 820 лв. 
101.2. Възнаграждението на хабилитираните членове на конкурсните комисии за младши съдии и младши прокурори и за първоначално назначаване в административните съдилища в размер на 8 070 лв. следва да се изплатят от бюджета на Висш съдебен съвет за 2015 г., съгласно приложената справка. 
102. ОТНОСНО: Изплащане на възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в районните съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

102.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в районните съдилища да се изплащат от съответния орган на съдебната власт по месторабота на магистратите. 
102.1.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски районен съд за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 2 220 лв., съгласно приложен поименен списък, неразделна част от решението. 
102.1.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на РС Ботевград за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 1 120 лв., съгласно приложен поименен списък, неразделна част от решението. 
102.1.3. УВЕЛИЧАВА бюджета на РС Ямбол за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 1 120 лв., съгласно приложен поименен списък, неразделна част от решението. 
102.1.4. УВЕЛИЧАВА бюджета на РС Габрово за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 200 лв., съгласно приложен поименен списък, неразделна част от решението. 
102.1.5. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет по § 10-00 „Издръжка” за 2015 г. с 4 660 лв. 
102.2. Възнаграждението на хабилитирания член на конкурсната комисия за първоначално назначаване в районните съдилища в размер на 1 120 лв. следва да се изплати от бюджета на Висш съдебен съвет за 2015 г., съгласно приложената справка. 
103. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховния касационен съд за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховния касационен съд за 2015 г. с цел осигуряване на средства за СБКО, съгласно чл. 41 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г., за изпълнението на Държавния бюджет на Република България, както следва: 
103.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с 53 500 лв. 
103.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 53 500 лв. 
104. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховния касационен съд за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховния касационен съд за 2015 г., както следва: 
104.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „придобиване на ДМА” със 175 000 лв. 
104.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 175 000 лв. 
106. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” относно извършена проверка във ВКС на основание решение по д.т. 90 от протокол № 55 от заседание на ВСС, проведено на 05.11.2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

106.1. Приема констатациите и препоръките изложени в доклада за извършената проверка във Върховния касационен съд на основание решение по д.т. 90 от протокол № 55 от заседание на ВСС, проведено на 05.11.2015 г. 
106.2. Докладът да се изпрати на председателя на Върховния касационен съд. 
107. ОТНОСНО: Предложение от министъра на правосъдието и министъра на финансите за сформиране на междуведомствена работна група за извършване на преценка относно необходимостта от изменения и допълнения в размерите на действащите съдебни такси, съгласно Тарифа № 1 към Закона за държавните такси, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието и Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ за участие в междуведомствена работна група за извършване на преценка относно необходимостта от изменения и допълнения в размерите на действащите съдебни такси, съгласно Тарифа № 1 към Закона за държавните такси, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието и Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, следните членове на ВСС: 
1. Незабравка Стоева; 
2. Галина Карагьозова. 
109. ОТНОСНО: Предложение за допълване на правилата относно разглеждане на допълнителни въпроси извън дневния ред в заседанията на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Поставени от членовете на ВСС за обсъждане въпроси, заявления, становища, невключени в одобрения дневен ред, се разглеждат в точка „Разни” след изчерпване на приетия дневен ред. 
(Поради напускане на членове на Съвета на заседанието и липса на кворум, същото бе прекратено, като разглеждането на т.т.86 и 108 ще се включат в дневния ред за следващото заседание) 

/Закриване на заседанието – 16.05 ч./ 

Публикуван на:
04.12.2015г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд