ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Висшия съдебен съвет на 10 декември 2015 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. Административен ръководител – председател на Районен съд гр. Своге
Кандидат:
- Румен Атанасов Стойнов – съдия в Районен съд гр. Своге.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
2. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Дряново
Кандидати:
- Георги Ников Георгиев – прокурор в Районна прокуратура гр. Дряново;
- Диана Николаева Маркова – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Плевен.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
3. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Малко Търново
Кандидати:
- Райко Димитров Стоянов – прокурор в Районна прокуратура гр. Малко Търново;
- Борис Анастасов Луков – прокурор в Районна прокуратура гр. Малко Търново.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
4. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Чирпан
Кандидат:
- Георги Видев Видев – прокурор в Районна прокуратура гр. Чирпан.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

5. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Добрич, с която е обърнато внимание на Красимир Иванов Димитров – прокурор в Районна прокуратура гр. Балчик, на основание чл. 327 от ЗСВ.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
6. Предложение за обсъждане на писмо от администрацията на Министерски съвет на Република България, във връзка с покана за участие с проектни предложения в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление” / д.т. 86 от заседание на Висшия съдебен съвет проведено на 03.12.2015 г./.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
7. Справка за всички образувани от началото на мандата дисциплинарни производства, с посочване на дисциплинарния състав, докладчика и продължителността на разглеждане /съгласно решение на ВСС по протокол № 60/03.12.2015 г., д.т.87.3./.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
* * * * *
8. Проект на решение относно изпълнението на чл. 39а, ал. 1, т. 2-4 от ЗСВ. / д.т. 108 от заседание на Висшия съдебен съвет проведено на 03.12.2015 г./.
Внася: Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет

СЪДИЛИЩА

9. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за периодично атестиране на Пенка Томова Петрова – съдия в Окръжен съд гр. Враца, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
10. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за периодично атестиране на Кремена Димова Костова – съдия в Административен съд гр. Хасково, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
11. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Петрич за периодично атестиране на Атанас Костадинов Кобуров – съдия в Районен съд гр. Петрич, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
12. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за повишаване на Силвия Александрова Цанкова - Захариева – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС”, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
13. Проект на решение по предложението на Стефан Диев Станчев – заместник - председател на Административен съд гр. Перник, с ранг „съдия в АС”, за повишаване на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
14. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд София-град за повишаване на Красимира Желева Желева - Колева – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия в АС”, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
15. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд София-град за повишаване на Юлия Георгиева Тодорова – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия в АС”, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
16. Проект на решение по предложението на Мариана Василева Георгиева – съдия в Софийски районен съд /командирован в Софийски градски съд/, с ранг „съдия в АС”, за повишаване на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
17. Проект на решение по предложението на Мария Христова Шойлекова – Маринова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, за повишаване на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
18. Проект на решение по предложението на Петър Богомилов Теодосиев – съдия в Софийски районен съд /командирован в Софийски градски съд/, с ранг „съдия в АС”, за повишаване на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
19. Проект на решение по предложението на Стефан Недялков Кюркчиев – съдия в Софийски районен съд /командирован в Софийски градски съд/, с ранг „съдия в АС”, за повишаване на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
20. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за повишаване на Тони Петков Гетов – съдия в Районен съд гр. Ботевград, с ранг „съдия в ОС”, на място в ранг „съдия в АС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
21. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за повишаване на Татяна Иванова Тодорова – съдия в Районен съд гр. Радомир, на място в ранг „съдия в ОС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

ПРОКУРАТУРИ

22. Проект на решение по заявлението на Елена Христова Йоцова за освобождаване от заеманата длъжност „прокурор” в Окръжна прокуратура гр. София.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
23. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора за поощряване на Илчо Господинов Русев - прокурор в Районна прокуратура гр. Стара Загора.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
24. Проект на решение по заявлението на Илчо Господинов Русев за освобождаване от заеманата длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Стара Загора.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
25. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Ловеч за освобождаване на Венцислав Бориславов Василев – прокурор в Районна прокуратура гр. Ловеч, от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Ловеч и назначаване на Цецо Николов Рабаджиев – прокурор в Районна прокуратура гр. Ловеч, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Ловеч.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
26. Проект на решение по предложението на и.ф. административен ръководител на Районна прокуратура гр. Горна Оряховица за придобиване статут на несменяемост на Ивайло Алексиев Гайдаров - прокурор в Районна прокуратура гр. Горна Оряховица.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
27. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Костадин Петров Георгиев – прокурор в Софийска районна прокуратура , на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
28. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Враца за периодично атестиране на Валери Кръстев Кръстев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Враца, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
29. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Шумен за периодично атестиране на Шахин Фикретов Музаферов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Шумен, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
30. Проект на решение по предложението на Наталия Димитрова Николова - Бончева – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. София, с ранг „прокурор в АП”, за повишаване на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
31. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Велики Преслав за повишаване на Каролина Димитрова Калева - Параскевова – прокурор на Районна прокуратура гр. Велики Преслав, с ранг „прокурор в ОП”, на място в ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
32. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Костинброд за повишаване на Анита Бойкова Андрова – прокурор на Районна прокуратура гр. Костинброд, с ранг „прокурор в ОП”, на място в ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
33. Проект на решение по предложението на Ваня Стоянова Лаковска – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Враца, за повишаване на място в ранг „следовател в НСлС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
„Дава съгласие”
34. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в състава на конкурсни комисии, за преместване в длъжност „съдия” в окръжен съд.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
35. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати, избрани за членове на конкурсни комисии: конкурс за младши съдии в окръжните съдилища и конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за „съдия” в окръжните съдилища.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
36. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
37. Проект на решение за корекции по бюджетите на органи на съдебната власт по § 10-00 „Издръжка” за 2015 г. поради недостиг на средства за текуща издръжка.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
38. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Дряново за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
39. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Етрополе за осигуряване на средства за внедряване на софтуерен продукт САС „Съдебно деловодство”.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
40. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Левски за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
41. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
42. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за закупуване и внедряване на модул „Съдебен призовкар”.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
43. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Своге за осигуряване на средства за внедряване на софтуерен продукт САС „Съдебно деловодство”.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2015 г .
44. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

54. Проект на решение по искането на председателя на Софийски градски съд за трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен статистик” в щ.бр. за длъжност „системен администратор - I-ва степен”.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”
55. Проект на решение по искането на председателя на Окръжен съд гр. Русе за трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител” в 1 /една/ щ.бр. за длъжност „експерт – връзки с обществеността”.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”
56. Проект на решение по искането на председателя на Районен съд гр. Севлиево за увеличаване щатната численост на съда с 1 щ.бр. за длъжност „младши специалист-счетоводител”, във връзка с регистрацията по ЗДДС.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”
57. Проект на решение по предложение за намаляване щатната численост на Апелативен специализиран наказателен съд с 2 /две/ щ.бр. за съдебни служители.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”
58. Проект на решение по предложение за намаляване щатната численост на Окръжен съд гр. Враца с 1 /една/ щ.бр. за съдебен служител.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”
59. Проект на решение по предложение за намаляване щатната численост на Окръжен съд гр. Хасково с 1 /една/ щ.бр. за съдебен служител и трансформиране на длъжност.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”
60. Проект на решение по предложение за намаляване щатната численост на Районен съд гр. Ямбол с 1 /една/ щ.бр. за съдебен служител.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”
61. Проект на решение за преразпределение щатната численост на съдебни служители в органите на съдебната власт.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

62. Проект на решение относно проект на Правилник за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство.
Внася: Комисия „Правни въпроси”

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

63. Проект на решение относно Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по 60м от ЗСВ за периода 01.10.2014 г. – 31.03.2015 г.
Внася: Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с инспектората


ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС:
СОНЯ НАЙДЕНОВА

Публикуван на:
04 декември 2015 г

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд