Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

     

Във връзка с откритата с решение на Комисия по предложенията и атестирането по протокол № 52/13.10.2015 г. процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 от ЗСВ от ниско натоварените административни съдилища Ямбол, Добрич, Силистра, Търговище и Сливен в по-високо натоварените административни съдилища София – град, Пловдив, Бургас и Велико Търново и с оглед постъпило в сроковете и съобразно реда на Правилата заявление на Христо Йорданов Христов за преместване от Административен съд – Ямбол в Административен съд – гр. Бургас, Комисията по предложенията и атестирането ще внесе в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 17.12.2015 г. предложение за преназначаване на този магистрат по реда на чл. 194 от ЗСВ от Административен съд – Ямбол в Административен съд – гр. Бургас.

Решението на КПА за откриване на Процедурата за преместване без конкурс на заети щатни длъжности в административните съдилища е взето въз основа на приетия от Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на ОСВ  анализ на натовареността на всички административни съдилища  за периода от 2010 – 2014 г., извършено от КПА обобщение на  статистическите данни, както и с оглед на изразеното от КАОСНОСВ положително становище.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд