Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

На днешното си заседание Комисията по предложенията и атестирането взе решение да предложи на Висшия съдебен съвет в заседанието му насрочено за 10.12.2015 г. да назначи Тоничка Димитрова Кисьова – съдия в Окръжен съд – Смолян на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник – председател” на съда. Овакантената длъжност „съдия” в Окръжен съд – Смолян ще бъде съкратена, след извършено по реда на чл. 30, ал. 2 от ЗСВ съгласуване с административния ръководител, като се разкрие една длъжност „заместник на административния ръководител – заместник – председател” на Софийски районен съд. Комисията взе това свое решение след обсъждане на предложението на административния ръководител – председател на Окръжен съд – Смолян за назначаване на негов заместник в органа, въз основа на изисканото становище на административния ръководител – председател на Апелативен съд – Пловдив и след разглеждане на искане на административния ръководител – председател на Софийски районен съд за увеличаване на щатната численост на съда с една длъжност „заместник на административния ръководител – заместник – председател” на СРС. При вземане на решението КПА анализира данните за натовареността на двата органа, от които е видно  че ОС – Смолян e с натовареност под средната за страната, която остава такава и след съкращаването, а СРС е орган с натовареност значително над средната за страната.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд