Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет избра Румен Стойнев за председател на Районен съд – Своге.

Висшият съдебен съвет избра единодушно с 18 гласа „за” Румен Атанасов Стойнев за председател на Районен съд – Своге.

Румен Стойнев има над 12 години юридически стаж, от които над 7 години в органите на съдебната власт. Бил е прокурор в Районна прокуратура – Сандански, съдия в Районен съд – Видин, а от декември 2008г. и към настоящия момент е съдия в Районен съд – Своге, като са му възложени функции на административен ръководител, поради отсъствие на председтателя на съда.

В Концепцията си съдия Стойнев набелязва като основни цели в управлението на съда: качествено, срочно, прозрачно и достъпно правосъдие; развитие на човешките и материални ресурси; спазване принципите на етично поведение от магистратите и съдебните служители; осигуряване на откритост и улеснен достъп до съдебна информация на гражданите; провеждане на антикорупционна управленска политика и предотвратяване на конфликт на интереси; отчетност и повишаване на общественото доверие.

Сред мерките за достигане на целите са: извършване на периодичен анализ на проблемните области в работата на съда и предприемане на адекватни управленски решения; създаване и въвеждане на обективни измерители за натовареност на съдиите и периодичен анализ на съразмеримостта; регулярни срещи със съдии от Окръжния съд за уеднаквяване на съдебната практика по идентични казуси; провеждане на срещи с органи и институции за обезпечаване бързина и срочност на съдебните процедури по образуване и движение на делата, връчване на съдебни книжа и представяне на необходими доказателства в съдебния процес; популяризиране и насърчаване прилагането на способите за ускорено извънсъдебно разрешаване на споровете; създаване на регистър за обучения, семинари и квалификации на съдиите и служителите; актуализиране на вътрешните организационни правила за обезпечаване срочност и достъпност на административните услуги за обществеността и адвокатите; провеждане на периодични анкетни проучвания сред граждани и медии с цел проучване нивото на достъпност, откритост и познаване работата на съда; периодично обучение на новопостъпили съдебни заседатели и експерти по делата; насърчаване на работата с училищата от Община Своге; оптимизиране интернет страницата на съда за предоставяне на възможност за подаване на сигнали за корупция и конфликт на интереси по отношение на конкретни съдии и служители, както и въвеждане на ефективни вътрешни организационни правила за незабавна проверка и разглеждане на постъпили конкретни сигнали.  

Кандидатурата на съдия Стойнев беше подкрепена от члена на ВСС Даниела Костова, която се позова на набелязаните адекватни цели за развитие на Районен съд – Своге в представената от кандидата Концепция за управление, административния му опит и качеството на работата му. Посочено бе, че съдът е много добре функциониращ, а извършените планови проверки от ОС – София и ИВСС са приключили с положителни констатации и без препоръки.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд