Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет избра Георги Георгиев за председател на Районна прокуратура – гр. Дряново

Висшият съдебен съвет избра с 18 гласа „за”, един „против” и нито един „въздържал се” прокурор Георги Ников Георгиев за административен ръководител на Районна прокуратура – гр. Дряново.

Прокурор Георгиев има над 23 години юридически стаж като прокурор изцяло в Районна прокуратура – Дряново.  В периода 2005г.-2010г. е бил административен ръководител на прокуратурата.

В Концепцията си кандидатът определя като основна цел чрез активна, срочна, качествена, обективна и компетентна прокурорска дейност да се доказва необходимостта от съществуването и функционирането на Районна прокуратура Дряново, като част от структурата на Прокуратурата на Р България. Сред останалите стратегически цели и мерките за достигането им са: засилване на ръководството и контрола от прокурорите над работата на разследващите органи и упражняване на постоянен надзор върху досъдебното производство; задълбочено познаване и преценка на качеството на събраните доказателства, с оглед приключване на делото с осъдителен съдебен акт и запазване на тенденцията за намаляване броя на оправдателните присъди и върнатите дела за доразследване; възстановяване на практиката на месечните обучителни срещи между прокурори и разследващи полицаи от РУМВР – Дряново; продължаване на практиката за периодични срещи на прокурорите с разследващите полицаи за преодоляване на противоречивата съдебна практика; свеждане до минимум на броя на спрените дела, водени срещу неизвестен извършител чрез използване на всички възможности за внасянето им в съда за разглеждане по реда на задочното производство. Предвижда се акцентиране на работата по делата от Единния каталог за корупционни престъпления; по делата срещу лица с две и повече висящи дела, по дела с определени мерки за неотклонение „Домашен арест” и „Задържане под стража”, както и предприемане на  действия за подобряване взаимодействието с контролните органи по реда на надзора за законност.

Въпроси към кандидата зададоха членовете на ВСС Елка Атанасова и Васил Петров във връзка с бъдещото функциониране на прокуратурата и вижданията на кандидата за обединяването й с друга прокуратура от съдебния район; формата на случайно разпределение на преписките и делата между разследващите полицаи и причините за ниската натовареността на прокурорите – дали се дължи на спад в регистрираната престъпност или на спад в разкриваемостта й.

Прокурор Георгиев бе подкрепен от Елка Атанасова, която заяви, че са налице всички предпоставки за заемане на длъжността от кандидата, който притежава богат административен опит, а предложените от него стратегически цели и мерки в концепцията за управление са адекватни и отговарят на обективното състояние на Районна прокуратура – Дряново.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд