Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет избра единодушно за втори мандат Георги Видев за административен ръководител на Районна прокуратура – гр. Чирпан.

Висшият съдебен съвет избра единодушно за втори мандат с 18 гласа „за“ прокурор Георги Видев Видев за административен ръководител на Районна прокуратура – гр. Чирпан.

Прокурор Видев има над 15 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Кариерното му развитие като прокурор до момента е изцяло в Районна прокуратура – Чирпан – бил е младши прокурор, прокурор, заместник-административен ръководител и административен ръководител от 21.07.2010г. до настоящия момент.

В изслушването си пред членовете на ВСС прокурор Видев заяви, че в предходния си мандат заедно с прокурорите и административния персонал е успял да съхрани и доразвие постигнатите добри резултати, създадените положителни практики в прокурорската дейност, както и да бъде подобрена ефективността на прокурорската работа и доброто взаимодействие с разследващите органи и съда. Кандидатът се позова и на констатираните положителни изводи за дейността на Районната прокуратура при извършвани планови проверки от Окръжна прокуратура Стара Загора и Инспектората на ВСС. Той посочи, че по време на мандата му като административен ръководител общия брой на внесените в съда прокурорски актове възлиза на 1113, от които 495 обвинителни акта, 501 споразумения за решаване на наказателното производство и 135 предложения по чл. 78а от НК, като за същия период върнатите от съда дела са 20 на брой, което представлява 1,77% от внесените дела, а постановените оправдателни присъди са 2 на брой, което представлява 0,18%.

В Концепцията си прокурор Видев определя следните стратегически цели за развитие и мерки за тяхното постигане: предприемане на действия за ангажиране на държавните органи, оправомощени с функции за решаване на сградния проблем на прокуратурата; запазване на ниския относителен дял на върнатите от съда дела и оправдателни присъди; запазване на постигнатите резултати по отношение на срочността за разследване на досъдебните производства и за решаването на преписките и делата от прокурор и недопускане на просрочие; запазване на намаления абсолютен брой неприключили производства; запазване относителния дял на незабавните производства. Сред приоритетите на кандидата са: осъществяване на непрекъснат контрол от наблюдаващите прокурори над работата на разследващите полицаи и органи с цел срочно и качествено разследване; провеждане на ежемесечни срещи с разследващите полицаи; съкращаване времето от извършване на престъплението до реализиране на наказателната отговорност; приоритетна работа по дела, включени в Единния каталог за корупционни престъпления; подобряване качеството на прокурорските актове; поддържане на активността относно упражнявания надзор за законност, в защита на обществения интерес и правата на гражданите.

В отговор въпроса на какво се дължи тенденцията за намаляване броя на обвинителните актове през последните две години, зададен от членът на ВСС Румен Боев, прокурор Видев се позова на решаването на проблема със свръхнатовареността на прокуратурата през последните години, демографския проблем и предприетите действия в областта на превенцията.

Прокурор Видев бе подкрепен от членовете на ВСС Елка Атанасова и Румен Боев, които отчетоха високото качество на прокурорската работа и постигнатите резултатите в показателите за дейността на Районната прокуратура.  Посочен бе административният и организационен опит на кандидата, изключително обективната преценка на постинатите резултати в първия му мандат и поставените реалистични цели и мерки за тяхното изпълнение. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд