КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 61
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 10 ДЕКЕМВРИ 2015 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет 
ОТСЪСТВАТ: Георги Колев, Мария Кузманова, Магдалена Лазарова, Михаил Кожарев, Сотир Цацаров
/На заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар на ВСС/

/Откриване на заседанието – 09.40 ч./ 

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ІI. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
64. Проект на решение по предложение на Инспектората към Висшия съдебен съвет за налагане на дисциплинарно наказание на Методи Орлинов Лалов – председател на Софийски районен съд.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
65. Проект на решение по предложение на Инспектората към Висшия съдебен съвет за налагане на дисциплинарно наказание на Снежанка Андонова Чалъкова – съдия в Софийски районен съд.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
66. Проект на решение по предложение на Инспектората към Висшия съдебен съвет за налагане на дисциплинарно наказание на Върбан Тодоров Върбанов – съдия в Софийски районен съд.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
67. Проект на решение по предложение на Инспектората към Висшия съдебен съвет за налагане на дисциплинарно наказание на Николай Белев Василев – съдия в Софийски районен съд.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
68. Проект на решение по предложение на Инспектората към Висшия съдебен съвет за налагане на дисциплинарно наказание на Иво Николаев Петров – съдия в Районен съд гр. Ботевград.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
69. Предложение за спиране на производството по дисциплинарно дело № 27/2015 г. по описа на ВСС.
Внася: Дисциплинарен състав
70. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян за назначаване на заместник на административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
71. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Специализирания наказателен съд за периодично атестиране на Емил Емилиянов Желев – съдия в Специализирания наказателен съд, с ранг „съдия в АС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
72. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян за периодично атестиране на Петър Христов Маргаритов – административен ръководител на Районен съд гр. Смолян, с ранг „съдия в ОС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
73. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за периодично атестиране на Златина Иванова Бъчварова - Кънчева – съдия в Административен съд гр. Бургас, с ранг „съдия в АС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
74. Проект на решение по предложението на административния на Административен съд гр. Бургас за периодично атестиране на Даниела Динева Драгнева – съдия в Административен съд гр. Бургас, с ранг „съдия в АС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
75. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Варна за периодично атестиране на Димитрина Маринова Петрова – съдия в Районен съд гр. Варна, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
76. Проект на решение по предложението на административния на Районен съд гр. Гоце Делчев за периодично атестиране на Магдалена Атанасова Жбантова – Стефанова – съдия в Районен съд гр. Гоце Делчев, с ранг „съдия в АС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
77. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски районен съд за периодично атестиране на Радина Емилова Карамфилова - Десподска - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
78. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за повишаване на Величка Костадинова Пандева - съдия в Окръжен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
79. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за повишаване на Мария Кръстева Маринова - Зафирова - съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
80. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Враца за повишаване на Татяна Любенова Коцева - съдия в Административен съд гр. Враца, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
81. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Враца за повишаване на Юлиян Валериев Киров – заместник на административния ръководител на Административен съд гр. Враца, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
82. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Добрич за повишаване на Теодора Андонова Милева - съдия в Административен съд гр. Добрич, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
83. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Добрич за повишаване на Таня Райкова Димитрова - Стоянова - съдия в Административен съд гр. Добрич, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
84. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за повишаване на Василка Кънева Желева - съдия в Административен съд гр. Хасково, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
85. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Варна за повишаване на Деница Димитрова Славова – съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
86. Проект на решение по предложението на Милена Стоянова Стоянова – съдия в Районен съд гр. Видин, с ранг „съдия в ОС”, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия в АС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
87. Проект на решение по предложението на Владимир Владимиров Лалов за освобождаване от длъжност „заместник на административния ръководител” на Районна прокуратура гр. Варна и от длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор в АП”, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
88. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за придобиване статут на несменяемост на Милен Георгиев Ютеров - прокурор в Софийска районна прокуратура (командирован в Софийска градска прокуратура), с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
89. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Варна за периодично атестиране на Галина Николова Минчева - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор в ОП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
90. Проект на решение по предложението на и.ф. административен ръководител на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Светлана Славчева Дашева – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
91. Проект на решение по предложението на и.ф. административен ръководител на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Николай Василев Русинов – заместник на административния ръководител на Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
92. Проект на решение по предложението на и.ф. административен ръководите на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Павел Светославов Колмаков – следовател в Национална следствена служба (към момента на предложението следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура), с ранг „следовател в НСлС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
93. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Стефка Русчева Панайотова – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
94. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за повишаване на Лилия Минкова Симеонова - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
95. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за повишаване Сашо Димитров Тотев - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
96. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Варна, за повишаване на Нина Величкова Величкова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
97. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Благоевград, за повишаване на Биляна Димитрова Гълъбова - прокурор в Районна прокуратура гр. Благоевград на място в по-горен ранг „прокурор в ОП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
98. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Благоевград за повишаване на Елица Георгиева Калпачка – прокурор в Районна прокуратура гр. Благоевград, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
99. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Враца за повишаване Иван Петров Иванов - прокурор в Районна прокуратура гр. Враца, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
100. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Мездра за повишаване на Нина Красимирова Кръстева - прокурор в Районна прокуратура гр. Мездра, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
101. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Перник за повишаване на Росица Недялкова Ранкова - прокурор в Районна прокуратура гр. Перник, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
102. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Плевен, за повишаване на Венцислав Данев Фердинандов – прокурор в Районна прокуратура гр. Плевен, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
103. Проект на решение по предложението на административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив за повишаване Светослава Стефанова Пенчева - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, на място в по-горен ранг „прокурор в ОПq считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
104. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за повишаване на Клаудия Рангелова Митова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
105. Проект на решение по предложението на Цветелина Бориславова Царска - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Враца, за повишаване на място в по-горен ранг „следовател в НСлС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
106. Проект на решение по предложението на Сюзан Ахмедова Пенчева - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, за повишаване на място в по-горен ранг „следовател в НСлС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
107. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, за повишаване на Неделчо Стайков Неделчев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „следовател в НСлС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
„Дава съгласие”
108. Проект на решение за корекция по бюджета за дейността на учебното и почивно дело на Върховния касационен съд за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
109. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в състава на конкурсни комисии, за провеждане по обявените от ВСС конкурси за младши съдии и прокурори, за повишаване в длъжност, преместване и първоначално назначаване, съгласно решение на ВСС по протокол № 20/22.04.2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
110. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за ремонт на автомобил след застрахователно събитие.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
111. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
112. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
113. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
114. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
115. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
116. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на принтери, скенер и батерии за UPS.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
117. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
118. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за ремонт на помещение за обособяване на информационен център, обзавеждане и оборудване на същото за две работни места и копирна машина.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
119. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за доставка на информационно табло и две компютърни конфигурации.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
120. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за доставка офис столове и подмяна на амортизирани такива.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
121. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
122. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за доставка на звукозаписна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
123. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
124. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
125. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
126. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
127. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
128. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
129. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
130. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за закупуване на офис обзавеждане за новоназначени щатни бройки и 20 бр. принтери.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
131. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
132. Проект на решение за корекции по бюджетите на органи на съдебната власт по § 10-00 „Издръжка” за 2015 г. поради недостиг на средства за текуща издръжка.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
133. Проект на решение по иисма от органи на съдебната власт, с искания за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
134. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
135. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
136. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Видин за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
137. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
138. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Елин Пелин за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
139. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ивайловград за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
140. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Омуртаг за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
141. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Оряхово за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
142. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за покриване на разходи по сключен договор за правна защита и съдействие с адвокатско дружество.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
143. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пещера за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
144. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пирдоп за осигуряване на средства за внедряване на софтуерен продукт САС „Съдебно деловодство”.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
145. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пирдоп за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя компютри.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
146. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Самоков.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
147. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Тополовград за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
148. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
149. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за ремонт на помещения след авария на покрив.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
150. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
„Не дава съгласие”
151. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на средства за закупуване на предпазна ограда.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
„Отлага”
152. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за подмяна на дограма на две стълбищни клетки.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2015 г .
153. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
154. Проект на решение скане от административния ръководител на Административен съд гр. Шумен за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
155. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Самоков за осигуряване на средства за инсталация на системен софтуер Система за управление на база данни на САС „Съдебно деловодство”.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Одитни доклади
165. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Административен съд гр. Пловдив.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Разни
166. Проект на решение относно предоставяне на пощенски услуги за нуждите на ВСС.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
167. Проект на решение за предоставяне на права на комисия „Бюджет и финанси” за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на ВСС.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
* * * * **
168. Проект на решение по искане за промяна на Предефиниран проект № 2 „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система”, договор за безвъзмездна финансова помощ № 93-00-41/20.02.2013 г., Програма BG 14 „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт” по Норвежки финансов механизъм 2009 -2014.
Внася: Галина Карагьозова – член на Висшия съдебен съвет и ръководител проект
169. Предложение за извършване на проверка във връзка с изнесената информация от Галя Георгиева.
Внасят: Галя Георгиева и Галина Карагьозова

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – председател на Районен съд гр. Своге
Кандидат:
- Румен Атанасов Стойнов – съдия в Районен съд гр. Своге, с ранг „съдия в ОС” /Атестиран с решение на ВСС по Протокол №22/31.05.2012 г., комплексна оценка „много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 18 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, и на основание чл.194б, ал.1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Румен Атанасов Стойнов – съдия в Районен съд гр. Своге, с ранг „съдия в ОС” , на длъжността „административен ръководител – председател” на Районен съд гр.Своге, с ранг „съдия в ОС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
2. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Дряново
Кандидати:
- Георги Ников Георгиев – прокурор в Районна прокуратура гр. Дряново, с ранг „прокурор в АП” /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 3/23.01.2014 г., комплексна оценка „много добра”/;
- Диана Николаева Маркова – заместник на административния ръководител-заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Плевен, с ранг „прокурор в АП” /ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 18 гласа “за”, 1 “против” и 0 “въздържали се”, и на основание чл.194б, ал.1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Георги Ников Георгиев – прокурор в Районна прокуратура гр. Дряново, с ранг „прокурор в АП”, на длъжността „административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Дряново, с ранг „прокурор в АП” , с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
3. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Малко Търново
Кандидати:
- Райко Димитров Стоянов – прокурор в Районна прокуратура гр. Малко Търново, с ранг „прокурор в АП” /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 34/17.06.2015 г., комплексна оценка „много добра”/;
- Борис Анастасов Луков – прокурор в Районна прокуратура гр. Малко Търново /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 11/12.03.2014 г., комплексна оценка „много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 9 гласа “за”, 3 “против” и 7 “въздържали се” за Райко Димитров Стоянов, 8 гласа „за”, 7 ”против” и 4 ”въздържали се” за Борис Анастасов Луков, НЕ НАЗНАЧАВА „административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Малко Търново.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
4. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Чирпан
Кандидат:
- Георги Видев Видев – прокурор в Районна прокуратура гр. Чирпан, с ранг „прокурор в АП” /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 23/07.05.2015 г., комплексна оценка „много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 18 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”, и на основание чл.194б, ал.1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Георги Видев Видев – прокурор в Районна прокуратура гр. Чирпан, с ранг „прокурор в АП”, на длъжността „административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Чирпан, с ранг „прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

5. ОТНОСНО: Заповед № ЛС-201/12.11.2015 г. на Пламен Николов – административния ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Добрич, с която, на основание чл.327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Красимир Иванов Димитров – прокурор в Районна прокуратура гр. Балчик

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

5.1. ПРИЕМА за сведение Заповед № ЛС-201/12.11.2015 г. на Пламен Николов – административния ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Добрич, с която, на основание чл.327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Красимир Иванов Димитров – прокурор в Районна прокуратура гр. Балчик.
5.2. Прилага Заповед № ЛС-201/12.11.2015 г. на Пламен Николов – административния ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Добрич, към кадровото досие на магистрата.
5.3. В случай на оспорване на заповедта за обръщане на внимание, административният ръководител следва да уведоми Висшия съдебен съвет за влязлото в сила съдебно решение, като изпрати препис от същото за прилагане към кадровото досие на магистрата.
6. ОТНОСНО: Предложение за обсъждане на писмо от администрацията на Министерски съвет на Република България, във връзка с покана за участие с проектни предложения в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление” /д.т.86 от заседание на Висшия съдебен съвет, проведено на 03.12.2015 г./

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ за представители на ВСС за комуникация с Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление” следните лица:
Милка Итова – член на ВСС
Елка Атанасова – член на ВСС
Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет”
Божидар Илиев – старши експерт „Европейски и международни програми и проекти”.
7. ОТНОСНО: Справка за всички образувани от началото на мандата дисциплинарни производства, с посочване на дисциплинарния състав, докладчика и продължителността за разглеждане /съгласно решение на ВСС по Протокол № 60/03.12.2015 г./

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ изготвената справка за движението на образуваните дисциплинарни производства от конституирането на този състав на ВСС до днес.
* * * * * *
8. ОТНОСНО: Изпълнението на чл. 39а, ал. 1, т. 2-4 от ЗСВ /д.т. 108 от заседание на Висшия съдебен съвет, проведено на 03.12.2015 г./

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ВЪЗЛАГА на комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” към ВСС да изготви правила, с които да се осигури прилагането на чл. 39а, ал. 1, т. 2-4 от ЗСВ и да ги представи на Висшия съдебен съвет.

СЪДИЛИЩА

9. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Пенка Томова Петрова – съдия в Окръжен съд гр. Враца, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
9.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Пенка Томова Петрова – съдия в Окръжен съд гр. Враца, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
10. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Кремена Димова Костова - съдия в Административен съд гр. Хасково, с ранг „съдия в АС”.
10.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Кремена Димова Костова - съдия в Административен съд гр. Хасково, с ранг „съдия в АС”.
11. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Атанас Костадинов Кобуров – съдия в Районен съд гр. Петрич, с ранг „съдия в АС“.
11.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Атанас Костадинов Кобуров – съдия в Районен съд гр. Петрич, с ранг „съдия в АС“.
12. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Силвия Александрова Цанкова - Захариева - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
13. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Стефан Диев Станчeв – заместник на административния ръководител - заместник-председател на Административен съд гр. Перник, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
14. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Красимира Желева Желева - Колева – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
15. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Юлия Георгиева Тодорова - съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
16. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мариана Василева Георгиева - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
17. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мария Христова Шойлекова - Маринова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
18. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Петър Богомилов Теодосиев – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
19. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Стефан Недялков Кюркчиев – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
20. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Тони Петков Гетов - съдия в Районен съд гр. Ботевград, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
21.ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Татяна Иванова Тодорова - съдия в Районен съд гр. Радомир, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

ПРОКУРАТУРИ

22. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Елена Христова Йоцова от заеманата длъжност „прокурор” в Окръжна прокуратура гр. София, считано от 15.12.2015 г.
23. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”б” от ЗСВ, Илчо Господинов Русев – прокурор в Районна прокуратура гр. Стара Загора, с ранг „прокурор в АП”, с отличие „личен почетен знак втора степен - сребърен", за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.
24. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Илчо Господинов Русев от заеманата длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. Стара Загора, считано от 12.12.2015 г.
25. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1 от ЗСВ, Венцислав Бориславов Василев – прокурор в Районна прокуратура гр. Ловеч, с ранг „прокурор в АП”, от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Ловеч, с ранг „прокурор в АП”.
25.1. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Цецо Николов Рабаджиев – прокурор в Районна прокуратура гр. Ловеч, с ранг „прокурор в АП”, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Ловеч, с ранг „прокурор в АП” с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС.
26. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Ивайло Алексиев Гайдаров – прокурор в Районна прокуратура гр. Горна Оряховица.
26.1. Ивайло Алексиев Гайдаров – прокурор в Районна прокуратура гр. Горна Оряховица, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
27. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Костадин Петров Георгиев - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
27.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Костадин Петров Георгиев - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
28. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Валери Кръстев Кръстев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Враца.
28.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Валери Кръстев Кръстев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Враца.
29. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Шахин Фикретов Музаферов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Шумен, с ранг „следовател в НСлС”.
29.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Шахин Фикретов Музаферов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Шумен, с ранг „следовател в НСлС”.
30. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Наталия Димитрова Николова - Бончева – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. София, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
31. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Каролина Димитрова Калева - Параскевова – прокурор в Районна прокуратура гр. Велики Преслав, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
32. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Анита Бойкова Андрова - Байракова - прокурор в Районна прокуратура гр. Костинброд, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
33. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ваня Стоянова Лаковска - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Враца, на място в по-горен ранг „следовател в НСлС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
„Дава съгласие”
34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в състава на конкурсни комисии, за преместване в длъжност „съдия” в окръжен съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Апелативен съд гр. Варна за 2015 г. с 2 040 лв. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в състава на конкурсни комисии, за преместване в длъжност „съдия” в окръжен съд, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 2 040 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Апелативен съд гр. Варна с 2 040 лв.
35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати, избрани за членове на конкурсни комисии: конкурс за младши съдии в окръжните съдилища и конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за „съдия” в окръжните съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Окръжен съд гр. Плевен за 2015 г. с 818 лв. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати, избрани за членове на конкурсни комисии: конкурс за младши съдии в окръжните съдилища и конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за „съдия” в окръжните съдилища, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 818 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Плевен с 818 лв.
36. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Административен съд гр. Варна за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 14 350 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
37. ОТНОСНО: Корекции по бюджетите на органи на съдебната власт по § 10-00 „Издръжка” за 2015 г. поради недостиг на средства за текуща издръжка

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на органи на съдебната власт и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на финансови средства за покриване на текущи разходи, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Тервел с 3 300 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Елин Пелин с 3 800 лв.
3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Костинброд с 10 000 лв.
4. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Бургас с 20 000 лв.
5. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Военно-апелативен съд с 1 800 лв.
6. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Велики Преслав с 5 200 лв.
7. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Добрич с 800 лв.
8. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Карлово с 2 000 лв.
9. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Разград с 12 000 лв.
10. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 58 900 лв.
38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дряново за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Дряново за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 13 588 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
39. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Етрополе за осигуряване на средства за внедряване на софтуерен продукт САС „Съдебно деловодство”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Етрополе за 2015 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с 592 лв. за внедряване на софтуерен продукт САС „Съдебно деловодство”.
Средствата в размер на 592 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
40. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Левски за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Левски за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 20 837 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
41. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Пловдив за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 25 753 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
42. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за закупуване и внедряване на модул „Съдебен призовкар”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Попово по § 53-00 „Придобиване на НДА” с 342 лв. за закупуване и внедряване на модул „Съдебен призовкар”.
Средствата в размер на 342 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
43. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Своге за осигуряване на средства за внедряване на софтуерен продукт САС „Съдебно деловодство”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Своге за 2015 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с 592 лв. за внедряване на софтуерен продукт САС „Съдебно деловодство”.
Средствата в размер на 592 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2015 г.
44. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 41 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2015 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 01-00 „Заплати” с 5 785 лв., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 5 500 лв., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 9 285 лв., съгласно Приложение № 1.
4. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с 69 лв., съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със 7 467 лв., съгласно Приложение № 1.
6. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 7 398 лв., съгласно Приложение № 1.
7. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” с 2 000 лв., съгласно Приложение № 1.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

54. ОТНОСНО: Искане от председателя на Софийски градски съд за трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен статистик” в 1 /една/ щ.бр. за длъжност „системен администратор – I –ва степен»

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен статистик" в 1 /една/ щ.бр. за длъжност „системен администратор – I степен" в Софийски градски съд.
55. ОТНОСНО: Искане от председателя на Окръжен съд гр. Русе за трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител” в 1 /една/ щ.бр. за длъжност „експерт – връзки с обществеността”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител" в 1 /една/ щ.бр. за длъжност „експерт – връзки с обществеността" в Окръжен съд гр. Русе, като на експерта му се възлага да подпомага целият съдебен район на Окръжен съд гр. Русе .
56. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Севлиево за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „младши специалист – счетоводител” във връзка с регистрацията по ЗДДС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната численост на Районен съд гр. Севлиево с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „младши специалист – счетоводител”, във връзка с регистрацията по ЗДДС.
МОТИВИ: Не са налице основания за увеличаване щатната численост с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „младши специалист – счетоводител”, във връзка с регистрацията по ЗДДС. От представените отчети за дейността на държавните съдебни изпълнители в районните съдилища , броят на постъпленията на дела, намалява от 323 бр., 184 бр. на 57 бр. - съответно през 2013 г; 2014 г. и за първо полугодие на 2015 г.
57. ОТНОСНО: Предложение за намаляване щатната численост на Апелативен специализиран наказателен съд с 2 /две/ щ.бр. за съдебни служители

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАМАЛЯВА щатната численост на Апелативен специализиран наказателен съд с 2 /две/ щ.бр. за съдебни служители, както следва:
- 1 /една/ заета щ.бр. за длъжността „главен специалист по управление и стопанисване на съдебно имущество”;
- 1 /една/ заета щ.бр. за длъжност „работник поддръжка сгради”.
МОТИВИ: Съгласно Заповед №-04-1215/08.09.2015 г. на министъра на правосъдието, се възлага на административния ръководител и председател на Специализиран наказателен съд стопанисването на част от имот – публична държавна собственост, намиращ се в гр. София, ул.”Черковна „ № 90. Предвид изложеното в становището на председателя на Апелативен специализиран съд, отпада необходимостта от съществуването на щатна бройка – „главен специалист по управление и стопанисване на съдебното имущество” и „работник поддръжка сгради”.
С цел оптимизация на щатната численост на съдебните служители и с оглед становището на председателя на Специализирания наказателен,че не е необходимо увеличаване на щатната численост на съда и предвид назначението на длъжност „работник поддръжка сгради”, преместването на служителите в СпНС не може да се осъществи.
58. ОТНОСНО: Предложение за намаляване щатната численост на Окръжен съд гр. Враца с 1 /една/ щ.бр. за съдебен служител

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжен съд гр. Враца с 1 /една/ заета щ.бр. „главен специалист „ Предварителен контрол””, след като служителят бъде преназначен на длъжност съобразно квалификацията му.
МОТИВИ: Оптимизация на щатната численост на съдебните служители от общата администрация в Окръжен съд гр.Враца и становище от административния ръководител –председател на ОС гр. Враца.
59. ОТНОСНО: Предложение за намаляване щатната численост на Окръжен съд гр. Хасково с 1 /една/ щ.бр. за съдебен служител и трансформиране на длъжност

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на 1 /една/свободна щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител" в 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен помощник” в Окръжен съд гр. Хасково, считано от 01.01.2016 г.
НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжен съд гр. Хасково с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „призовкар”, считано от 01.01.2016 г.
МОТИВИ: Оптимизация на щатната численост на съдебните служители в Окръжен съд гр. Хасково и с оглед разглеждането на специфични производства, които не са характерни за всички окръжни съдилища, особеностите на производствата в региона, свързани с участието на чужденци и транстгранична престъпност, посдъдни предимно на РС – Свиленград и ОС – Хасково. Налице е трайна тенденция през последните години, на увеличаване броя на общото постъпление на наказателни, граждански, търговски и фирмени дела. За периода от 01.11.2014 г.-31.10.2015 г. броят на всички видове дела възлиза на 2264 бр.
60. ОТНОСНО: Предложение за намаляване щатната численост на Районен съд гр. Ямбол с 1 /една/ щ.бр. за съдебен служител

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАМАЛЯВА щатната численост на Районен съд гр. Ямбол с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „чистач”.
МОТИВИ: Оптимизация на щатната численост на съдебните служители от общата администрация в Районен съд гр. Ямбол и становище от административния ръководител –председател на Районен съд гр. Ямбол.
61. ОТНОСНО: Проект на решение относно преразпределение щатната численост на съдебни служители в органите на съдебната власт

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

61.1. УВЕЛИЧАВА щатната численост на Апелативен съд гр. София с 2 /две/ щ.бр. за съдебни служители, считано от 01.03.2016 г., както следва:
- 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен секретар”;
- 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител”.
МОТИВИ: Висока натовареност на САС – 10,80, при средната за апелативните съдилища в страната – 7,65. Съотношение бр. служители/бр. магистрати – под средното за страната. С решение на ВСС по протокол № 41/16.07.2015 г. е увеличена щатната численост на съда с две щатни длъжности „съдия”. Налице е финансова обезпеченост.
61.2. УВЕЛИЧАВА щатната численост на Административен съд София – град с 2 /две/ щ.бр. за съдебни служители, считано от 01.03.2016 г., както следва:
- 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен секретар”;
- 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител”.
МОТИВИ: Висока натовареност на Адм.С София-град – 28,04, при средната за административните съдилища в страната – 17,03. Необходимост, с оглед на увеличения щат за съдии.
61.3. УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районен съд гр. Перник с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен секретар”, считано от 01.03.2016 г.
МОТИВИ: Висока натовареност на РС-Перник – 51,23, при средната за районните съдилища в страната – 45,39. Съотношение бр. служители/бр. магистрати – под средното за страната.
61.4. НАМАЛЯВА щатната численост на Районен съд гр. Сандански с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „административен секретар”, считано от датата на вземане на решението.
МОТИВИ: Във връзка с решение на КСА по протокол №33/03.08.2015 г. относно искане на председателя на съда за трансформация на длъжността.
61.5. УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районен съд гр. Сандански с 2 /две/ щ.бр. за съдебни служители, считано от 01.03.2016 г., както следва:
- 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен секретар”;
- 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител”.
МОТИВИ: Във връзка с решение на КСА по протокол №33/03.08.2015 г. относно искане на председателя на съда за трансформиране на една по-високо платена длъжност „административен секретар” в две по-ниско платени.
61.6. УВЕЛИЧАВА щатната численост на Окръжен съд гр. Пловдив с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен статистик”, считано от 01.03.2016 г.
МОТИВИ: Натовареност на ОС-Пловдив – около средната за окръжните съдилища в страната. Съотношение общ брой служители към общ брой магистрати по щат – под средното за окръжните съдилища в страната. За последните три години 2012; 2013 и 2014 г. се наблюдава тенденция на нарастване действителната натовареност на съда, над средната за окръжните съдилища в страната.
61.7.УВЕЛИЧАВА щатната численост на Апелативен съд гр. Варна с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен секретар”, считано от 01.03.2016г.
МОТИВИ: АС-Варна е вторият по натовареност апелативен съд в страната. Съотношение бр. служители/бр. магистрати – под средното за апелативните съдилища в страната. Увеличение на постъплението на дела, разглеждани от апелативните съдилища, в резултат на измененията в НПК и ГПК от м. юли т.г. Щатната численост на Ас-Варна е увеличена с една щатна длъжност „съдия”. Налице е финансова обезпеченост.

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

62. ОТНОСНО: Проект на Правилник за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА проекта на Правилник за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

63. ОТНОСНО: Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по 60м от ЗСВ за периода 01.10.2014 г. – 31.03.2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

63.1.ПРИЕМА данните от ИВСС по Глава трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок за периода 01.10.2014 г. - 31.03.2015 г.
63.2.ПРИЕМА отчета на министъра на правосъдието, относно постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на Глава трета ”а” от ЗСВ за периода 01.10.2014 г. - 31.03.2015 г.
63.3.ПРИЕМА Анализа на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок (01.10.2014 г. – 31.03.2015 г.) в изпълнение на чл. 60м от ЗСВ.
63.4.ПРЕДЛАГА на Комисията по предложенията и атестирането на ВСС да обмисли възможността за провеждане на конкурси за магистрати в органите на съдебна власт в София – град, 2 /два/ пъти годишно, съобразно необходимостта.
63.5.ПРЕДЛАГА на Комисия „Съдебна администрация” на ВСС да обсъди с административните ръководители на Софийски градски съд и Софийски районен съд възможността за практическата реализация по обединяване на административните служби „Връчване на призовки и съдебни книжа”, както и да се предвиди обучение на служителите им в Националния институт на правосъдието.
63.6.ПРЕДЛАГА на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС съвместно с дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика” да обсъдят възможните мерки за усъвършенстване на системата за случайно разпределение на делата, с оглед отстраняване на всички забележки, постъпващи от органите на съдебна власт в тестовия период от 01.10.2015 г. до 31.12.2015 г., и за адаптиране на системата след приемане на коефициентите за тежест на делата.
63.7.УКАЗВА на административните ръководители на Апелативен съд – София, Софийски градски съд и Софийски районен съд да уведомят ВСС за резултатите от извършените инвентаризации, след 30.01.2016 г.
63.8.ПРЕПОРЪЧВА на административните ръководители на Апелативна прокуратура – София, Софийска градска прокуратура и Софийска районна прокуратура да проследят изпълнението на препоръките дадени от ИВСС за стриктното спазване на чл. 234 от НПК за изготвяне на мотивирани искания, както и за периодичното проследяване и докладване на делата, образувани преди 01.01.2010 г. и неприключени към настоящия момент, на ресорните заместник-градски и съответно – заместник-районни прокурори по предварително изготвен график – съвместен доклад от разследващия орган и наблюдаващия прокурор.
63.9.НАПОМНЯ на административните ръководители, които не са изпълнили решението на ВСС по протокол № 35/24.07.2014 г., т. 48.5. и т. 48.6. в двумесечен срок да предприемат необходимите действия за изпълнението на същите.
63.10.НАПОМНЯ на административните ръководители и на горестоящите административни ръководители да прилагат решенията на ВСС по протокол № 20/23.05.2013 г. с цел недопускане на нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок.
63.11.ПРЕДЛАГА на Инспектората към ВСС при възможност през 2016 г. да извърши тематична проверка на забавените дела и преписки, забавени по смисъла на приетите от тях практики за разумен срок.
63.12.Материалите по т. 1, т. 2 и т. 3 да се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

64. ОТНОСНО: Предложение от Инспектората към Висшия съдебен съвет за налагане на дисциплинарно наказание на Методи Орлинов Лалов – председател на Софийски районен съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

64.1. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИВСС ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Методи Орлинов Лалов – председател на Софийски районен съд.
64.2. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Ясен Тодоров, Галина Карагьозова и Даниела Костова.
/Решението е взето без участието на Милка Итова, поради направен самоотвод по чл. 35 от ЗСВ/
65. ОТНОСНО: Предложение от Инспектората към Висшия съдебен съвет за налагане на дисциплинарно наказание на Снежанка Андонова Чалъкова – съдия в Софийски районен съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

65.1. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИВСС ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Снежанка Андонова Чалъкова – съдия в Софийски районен съд.
65.2. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Галя Георгиева , Магдалена Лазарова и Камен Иванов.
66. ОТНОСНО: Предложение от Инспектората към Висшия съдебен съвет за налагане на дисциплинарно наказание на Върбан Тодоров Върбанов – съдия в Софийски районен съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

66.1. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИВСС ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Върбан Тодоров Върбанов – съдия в Софийски районен съд.
66.2. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Калин Калпакчиев, Румен Боев, Юлия Ковачева.
67. ОТНОСНО: Предложение от Инспектората към Висшия съдебен съвет за налагане на дисциплинарно наказание на Николай Белев Василев – съдия в Софийски районен съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

67.1. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИВСС ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Николай Белев Василев – съдия в Софийски районен съд.
67.2. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Светла Петкова, Юлия Ковачева, Юлиана Колева.
68. ОТНОСНО: Предложение от Инспектората към Висшия съдебен съвет за налагане на дисциплинарно наказание на Иво Николаев Петров – съдия в Районен съд гр. Ботевград

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

68.1. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИВСС ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Иво Николаев Петров – съдия в Районен съд гр. Ботевград.
68.2. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Незабравка Стоева, Каролина Неделчева, Димитър Узунов.
69. ОТНОСНО: Предложение за спиране на производството по дисциплинарно дело № 27/2015 г. по описа на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ предложението на дисциплинарния състав за спиране на производството по дисциплинарно дело № 27/2015 г. по описа на ВСС.
70. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Тоничка Димитрова Кисьова, съдия в Окръжен съд, гр. Смолян, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, на длъжност „заместник на административния ръководител, заместник-председател на Окръжен съд, гр. Смолян” с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС.
70.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „съдия” в Окръжен съд, гр. Смолян.
70.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 1, т. 5 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател” на Софийски районен съд.
71. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Емил Емилиянов Желев – съдия в Специализирания наказателен съд, с ранг „съдия в АС“.
71.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Емил Емилиянов Желев – съдия в Специализирания наказателен съд, с ранг „съдия в АС“.
72. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Петър Христов Маргаритов – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Смолян, с ранг „съдия в ОС“.
72.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Петър Христов Маргаритов – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Смолян, с ранг „съдия в ОС“.
73. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Златина Иванова Бъчварова - Кънчева – съдия в Административен съд гр. Бургас, с ранг „съдия в АС“.
73.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Златина Иванова Бъчварова - Кънчева – съдия в Административен съд гр. Бургас, с ранг „съдия в АС“.
74. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Даниела Динева Драгнева – съдия в Административен съд гр. Бургас, с ранг „съдия в АС“.
74.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Даниела Динева Драгнева – съдия в Административен съд гр. Бургас, с ранг „съдия в АС“.
75. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Димитрина Маринова Петрова – съдия в Районен съд гр. Варна.
75.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Димитрина Маринова Петрова – съдия в Районен съд гр. Варна.
76. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Магдалена Атанасова Жбантова – Стефанова – съдия в Районен съд гр. Гоце Делчев, с ранг „съдия в АС”.
76.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Магдалена Атанасова Жбантова – Стефанова – съдия в Районен съд гр. Гоце Делчев, с ранг „съдия в АС”.
77. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Радина Емилова Карамфилова - Десподска - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“.
77.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Радина Емилова Карамфилова - Десподска - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“.
78. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Величка Костадинова Пандева - съдия в Окръжен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
79. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мария Кръстева Маринова - Зафирова - съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
80. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Татяна Любенова Коцева - съдия в Административен съд гр. Враца, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
81. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Юлиян Валериев Киров – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд гр. Враца, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
82. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Теодора Андонова Милева - съдия в Административен съд гр. Добрич, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
83. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Таня Райкова Димитрова - Стоянова - съдия в Административен съд гр. Добрич, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
84. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Василка Кънева Желева - съдия в Административен съд гр. Хасково, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
85. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Деница Димитрова Славова – съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
86. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Милена Стоянова Стоянова – съдия в Районен съд гр. Видин, с ранг „съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
87. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Владимир Владимиров Лалов, от заеманата длъжност „заместник-районен прокурор” на Районна прокуратура, гр. Варна, както и от длъжността „прокурор” в Районна прокуратура, гр. Варна, с ранг „прокурор в АП”, считано от 17.12.2015г.
88. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Милен Георгиев Ютеров - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”
88.1. Милен Георгиев Ютеров - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
89. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Галина Николова Минчева - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор в ОП”.
89.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Галина Николова Минчева - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор в ОП”.
90. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Светлана Славчева Дашева – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС”.
90.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Светлана Славчева Дашева – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС”.
91. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Николай Василев Русинов – заместник на административния ръководител – заместник-градски прокурор на Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
91.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Николай Василев Русинов – заместник на административния ръководител – заместник-градски прокурор на Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
92. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Павел Светославов Колмаков – следовател в Национална следствена служба, с ранг „следовател в НСлС”.
92.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Павел Светославов Колмаков – следовател в Национална следствена служба, с ранг „следовател в НСлС”.
93. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Стефка Русчева Панайотова – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
93.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Стефка Русчева Панайотова – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
94. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Лилия Минкова Симеонова - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
95. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Сашо Димитров Тотев – прокурор в прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
96. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Нина Величкова Величкова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
97. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Биляна Димитрова Гълъбова - прокурор в Районна прокуратура гр. Благоевград на място в по-горен ранг „прокурор в ОП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
98. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Елица Георгиева Калпачка – прокурор в Районна прокуратура гр. Благоевград, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
99. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Иван Петров Иванов - прокурор в Районна прокуратура гр. Враца, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
100. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Нина Красимирова Кръстева - прокурор в Районна прокуратура гр. Мездра, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
101. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Росица Недялкова Ранкова - прокурор в Районна прокуратура гр. Перник, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
102. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Венцислав Данев Фердинандов – прокурор в Районна прокуратура гр. Плевен, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
103. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Светослава Стефанова Пенчева - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
104. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Клаудия Рангелова Митова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
105. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Цветелина Бориславова Царска - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Враца, на място в по-горен ранг „следовател в НСлС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
106. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Сюзан Ахмедова Пенчева - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, на място в по-горен ранг „следовател в НСлС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
107. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Неделчо Стайков Неделчев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „следовател в НСлС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
„Дава съгласие”
108. ОТНОСНО: Корекция по бюджета за дейността на учебното и почивно дело на Върховния касационен съд за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджета за дейността на учебното и почивно дело на Върховния касационен съд за 2015 г., в рамките на общия бюджет на ВКС за 2015 г., съгласно приложението.
109. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в състава на конкурсни комисии, за провеждане по обявените от ВСС конкурси за младши съдии и прокурори, за повишаване в длъжност, преместване и първоначално назначаване, съгласно решение на ВСС по протокол № 20/22.04.2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Апелативен съд гр. Бургас за 2015 г. с 514 лв. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в състава на конкурсни комисии, за провеждане по обявените от ВСС конкурси за младши съдии и прокурори, за повишаване в длъжност, преместване и първоначално назначаване, съгласно решение на ВСС по протокол № 20/22.04.2015 г.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 514 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Апелативен съд гр. Бургас с 514 лв.
110. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за ремонт на автомобил след застрахователно събитие

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Апелативен съд гр. Велико Търново за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 420 лв. за ремонт на автомобил след застрахователно събитие.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
След възстановяване на средствата от застрахователя и централизирането им към ВСС, бюджета на Апелативен съд гр. Велико Търново няма да бъде коригиран.
111. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Окръжен съд гр. Благоевград и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Благоевград по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” с 2 399 лв.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 2 399 лв.
112. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Окръжен съд гр. Бургас и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Бургас по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 12 053 лв.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 12 053 лв.
113. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Окръжен съд гр. Варна и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по ЗСВ, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Варна по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 63 470 лв.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 63 470 лв.
114. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Окръжен съд гр. Видин и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Видин по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 25 386 лв.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 25 386 лв.
115. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Окръжен съд гр. Габрово и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Габрово по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” със 718 лв.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със 718 лв.
116. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на принтери, скенер и батерии за UPS

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Окръжен съд гр. Кърджали по § 10-00 „Издръжка” с 2 382 лв. за закупуване на: 5 броя принтери на обща стойност 1 050 лв., 1 брой скенер на стойност 1 032 лв. и 10 броя батерии за UPS на обща стойност 300 лв.
Средствата в размер на 2 382 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
117. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Окръжен съд гр. Кюстендил и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Кюстендил по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 28 170 лв.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 28 170 лв.
118. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за ремонт на помещение за обособяване на информационен център, обзавеждане и оборудване на същото за две работни места и копирна машина

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Окръжен съд гр. Пазарджик и ВСС за 2015 г., както следва:
1.1. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Пазарджик с 1 440 лв. за ремонт, обзавеждане и оборудване на помещение за информационен център.
1.2. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на ВСС с 1 440 лв.
2. Относно искането за копирна машина ВСС вече е изразил отрицателно становище с Решение по т. 83 от Протокол № 50 от 08.10.2015 г.
119. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за доставка на информационно табло и две компютърни конфигурации

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Окръжен съд гр. Пазарджик и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации и 1 брой LED информационно табло, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1 900 лв. за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 911 лв. за закупуване на 1 брой LED информационно табло.
3. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 2 811 лв.
120. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за доставка офис столове и подмяна на амортизирани такива

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 2 140 лв. за доставка на 10 бр. офис столове (1 440 лв.) и 7 бр. столове (700 лв.).
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
Мотиви: Цените и на двата вида столове е над приетите лимити – 144 лв. с ДДС и 100 лв. с ДДС, утвърдени с решение на ВСС по протокол № 9/2007 г.
121. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Окръжен съд гр. Силистра и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Силистра по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” с 2 895 лв.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 2 895 лв.
122. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за доставка на звукозаписна техника

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Окръжен съд гр. Смолян и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна техника, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Смолян за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 988 лв. за закупуване на звукозаписна техника.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 988 лв.
123. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Софийски градски съд и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски градски съд по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 20 091 лв.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 20 091 лв.
124. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Софийски градски съд за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 441 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
125. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Софийски градски съд и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски градски съд по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 76 765 лв.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със 76 765 лв.
126. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Административен съд гр. Бургас и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд гр. Бургас по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 25 375 лв.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 25 375 лв.
127. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Административен съд гр. Благоевград и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд гр. Благоевград по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 9 709 лв.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 9 709 лв.
128. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Административен съд гр. Варна за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 322 лв. с цел осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател.
Средствата в размер на 322 лв. са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
129. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Административен съд гр. Велико Търново и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд гр. Велико Търново по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 10 567 лв.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 10 567 лв.
130. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за закупуване на офис обзавеждане за новоназначени щатни бройки и 20 бр. принтери

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Административен съд София-град и ВСС за 2015 г., както следва:
1. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд София-град с 18 043 лв. за закупуване на офис обзавеждане за новоназначени щатни бройки (10 043 лв.) и 20 бр. принтери (8 000 лв.).
2. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на ВСС с 18 043 лв.
131. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Административен съд гр. Стара Загора и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд гр. Стара Загора по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 29 721 лв.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 29 721 лв.
132. ОТНОСНО: Корекции по бюджетите на органи на съдебната власт по § 10-00 „Издръжка” за 2015 г. поради недостиг на средства за текуща издръжка

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на органи на съдебната власт и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на финансови средства за покриване на текущи разходи, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Тутракан с 2 250 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Гълъбово с 4 500 лв.
3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Омуртаг с 3 000 лв.
4. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Карнобат с 1 400 лв.
5. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Лом с 5 500 лв.
6. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Ивайловград с 5 300 лв.
7. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Благоевград с 5 200 лв.
8. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Свиленград с 5 000 лв.
9. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Кюстендил с 2 500 лв.
10. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 34 650 лв.
133. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на органи на съдебната власт и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за задължителни периодични и профилактични медицински прегледи, спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г., съгласно Приложение № 1, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със 72 150 лв., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със 72 150 лв.
134. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Районен съд гр. Бургас и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по ЗСВ, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Бургас по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 24 175 лв.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 24 175 лв.
135. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Районен съд гр. Велико Търново и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Велико Търново по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 233 лв.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 233 лв.
136. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Видин за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Районен съд гр. Видин и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Видин по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 2 507 лв.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 2 507 лв.
137. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Районен съд гр. Горна Оряховица и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Горна Оряховица по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 9 000 лв.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 9 000 лв.
138. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елин Пелин за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Районен съд гр. Елин Пелин и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Елин Пелин по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 26 366 лв.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 26 366 лв.
139. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ивайловград за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Районен съд гр. Ивайловград и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Ивайловград по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 16 170 лв.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 16 170 лв.
140. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Омуртаг за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Районен съд гр. Омуртаг и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Омуртаг по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 14 525 лв.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 14 525 лв.
141. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Оряхово за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Районен съд гр. Оряхово и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Оряхово по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 36 942 лв.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 36 942 лв.
142. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за покриване на разходи по сключен договор за правна защита и съдействие с адвокатско дружество

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Районен съд гр. Пазарджик и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за покриване на разходи по сключен договор за правна защита и съдействие с адвокатско дружество „Луканов и Генчева”, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Пазарджик по § 10-00 „Издръжка” с 996 лв.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 996 лв.
143. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пещера за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Районен съд гр. Пещера и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Пещера по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 633 лв.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 633 лв.
144. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пирдоп за осигуряване на средства за внедряване на софтуерен продукт САС „Съдебно деловодство”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Районен съд гр. Пирдоп и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за внедряване на софтуерен продукт САС „Съдебно деловодство”, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Пирдоп по § 53-00 „Придобиване на НДА” с 592 лв.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 592 лв.
145. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пирдоп за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя компютри

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Районен съд гр. Пирдоп и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. компютърни конфигурации, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Пирдоп по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1 660 лв.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1 660 лв.
146. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Самоков

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекция по бюджета на Районен съд гр. Самоков за 2015 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджета за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Самоков с 408 лв.
2. УВЕЛИЧАВА неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. с 408 лв.
147. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тополовград за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Тополовград за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 14 700 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
148. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Районен съд гр. Хасково и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Хасково по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 12 120 лв.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 12 120 лв.
149. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за ремонт на помещения след авария на покрив

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Червен бряг за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 2 500 лв. за ремонт на помещения след авария на покрив.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
150. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Районен съд гр. Шумен и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Шумен по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 12 503 лв.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 12 503 лв.
„Не дава съгласие”
151. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на средства за закупуване на предпазна ограда

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. НЕ ДАВА съгласие за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Провадия за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1 630 лв. за закупуване на предпазна ограда.
2. ИЗПРАЩА искането на Министерство на правосъдието, по компетентност.
„Отлага”
152. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за подмяна на дограма на две стълбищни клетки

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2015 г. за подмяна на дограма на две стълбищни клетки, поради липса на средства и източници на финансиране.
2. ПРЕДЛАГА на административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас да поднови искането си през месец януари 2016 г.
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2015 г.
153. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 41 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2015 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 01-00 „Заплати” с 5 539 лв., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 14 831 лв., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 18 937 лв., съгласно Приложение № 1.
4. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” с 1 634 лв., съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 23 842 лв., съгласно Приложение № 1.
6. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 18 400 лв., съгласно Приложение № 1.
7. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 3 784 лв., съгласно Приложение № 1.
8. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с 24 лв., съгласно Приложение № 1.
9. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1 400 лв., съгласно Приложение № 1.
10. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с 33 лв., съгласно Приложение № 1.
154. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Шумен за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Административен съд гр. Шумен за 2015 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджета за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Шумен с 15 142 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Административен съд гр. Шумен с 15 142 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на 10 бр. компютърни конфигурации, 1 бр. сървър нисък клас и 1 бр. преносим компютър.
155. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Самоков за осигуряване на средства за инсталация на системен софтуер Система за управление на база данни на САС „Съдебно деловодство”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Районен съд гр. Самоков за 2015 г. с цел осигуряване на средства за инсталация на системен софтуер Система за управление на база данни на САС „Съдебно деловодство”.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с 592 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА” с 592 лв.
Одитни доклади
165. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Административен съд гр. Пловдив

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации и изводи в Административен съд гр. Пловдив.
Разни
166. ОТНОСНО: Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише с „Български пощи” ЕАД договор за предоставяне на пощенски услуги за нуждите на ВСС за срок от една година.
167. ОТНОСНО: Предоставяне на права на комисия „Бюджет и финанси” за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА членовете на комисия „Бюджет и финанси”, в периодите, когато не се провеждат заседания на ВСС, в състав не по-малко от трима членове, да вземат решения, свързани с финансирането на органите на съдебната власт и взаимоотношенията с компетентните държавни органи по изпълнението на бюджета на съдебната власт.
* * * * * *
168. ОТНОСНО: Искане за промяна на Предефиниран проект № 2 „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № 93-00-41/20.02.2013 г., Програма BG 14 „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт” по Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

168.1. ОДОБРЯВА Искане за промяна на Предефиниран проект № 2 „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № 93-00-41/20.02.2013 г., Програма BG 14 „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт” по Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014;
168.2. УПЪЛНОМОЩАВА ръководителя на проекта да подаде Искането за промяна до Министерство на правосъдието в Република България, в качеството му на Програмен оператор по Програмна област BG 14 на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014.
169. ОТНОСНО: Предложение за извършване на проверка във връзка с изнесената информация от Галя Георгиева

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

169.1. ВЪЗЛАГА на Инспектората към ВСС да провери образуването, движението и разпределението на частни наказателен характер дела, заведени в Софийския районен съд,  Върховния касационен съд и Пазарджишкия районен съд по тъжба на Румяна Ченалова срещу Димитър Узунов и Галя Георгиева.
169.2. ВЪЗЛАГА на комисията по „Професионална етика и превенция на корупцията” във ВСС да извърши проверка и даде заключение има ли допуснати нарушения на етичните правила и норми от страна на магистрати по посочените в т. 169.1 дела.

/Закриване на заседанието – 16.40 ч./ 

Публикуван на:
11.12.2015г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд