ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Висшия съдебен съвет на 16 декември 2015 г. от 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

КОНКУРСИ

1. Проект на решение за обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности „прокурор” в районните прокуратури.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
2. Проект на решение относно открита процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 от Закона за съдебната власт в административните съдилища.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

СЪДИЛИЩА

3. Проект на решение по молбата на Кирил Тодоров Тодоров за освобождаване от заемана длъжност „съдия” във Военен съд гр. Сливен.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
4. Проект на решение по молбата на Севдалина Атанасова Герова за освобождаване от заемана длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Габрово.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
5. Проект на решение по молбата на Тонка Мирославова Славова за освобождаване от заемана длъжност „съдия” в Районен съд гр. Провадия.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
6. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за определяне на Роман Тодоров Николов – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Брезник, за изпълняващ функциите на административен ръководител – председател на Районен съд гр. Брезник.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
7. Проект на решение по предложението на Анета Александрова Трайкова – съдия в Районен съд гр. Пловдив, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ и изготвена нова комплексна оценка в изпълнение на решение на ВСС по протокол № 55/05.11.2015 г., т. 10/.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

8. Проект на решение за приемане на Експертен доклад „Механизъм за оценка на работната натовареност в съдебната система: резултати от емпирично изследване на натовареността на съдиите в България”.
Внася: Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт
9. Проект на решение за приемане на Правила за оценка на натовареността на съдията.
Внася: Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ХРИСТО ИВАНОВ

Публикуван на:
12 декември 2015 г

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд