ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Висшия съдебен съвет на 17 декември 2015 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. Административен ръководител – председател на Апелативен съд гр. София
Кандидат:
- Нели Петрова Куцкова – съдия в Апелативен съд гр. София.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
2. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Разград
Кандидат:
- Любомир Манолов Георгиев – прокурор в Районна прокуратура гр. Разград.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

3. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 25/2015 г. по описа на ВСС.
Внася: Дисциплинарен състав

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

4. Проект на решение относно извършване на устни и писмени преводи за нуждите на ВСС, прекратяване на действащ договор и възлагане на нова поръчка със същия предмет.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
5. Предложение от „De facto legal” за сътрудничество с ВСС, с цел популяризиране дейността на съвета, включително и дейността на комисиите на ВСС, с приложен проект на договор за медийно сътрудничество.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

6. Проект на решение за оптимизиране щатната численост на съдебните служители във Военен съд гр. Сливен.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

7. Проект на решение относно проект на Правила за използване на техническите средства за явно видео наблюдение от системата за сигурност в обектите на съдебната власт и ред за достъп по информационен фонд „Видеонаблюдение”.
Внася: Комисия „Правни въпроси”
 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ХРИСТО ИВАНОВ

Публикуван на:
12 декември 2015 г

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд