Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Планиране на дейностите на Комисията по предложенията и атестирането

за първото тримесечие на 2016 г. във връзка с дейността по конкурсите

 

През месец януари 2016 г. ще бъде извършено планиране на длъжностите за младши съдии и младши прокурори, като до 30.01.2016 г. предстои обявяване на съответните конкурси, съгласно чл. 176, ал. 2 от ЗСВ.

През месец януари 2016 г. предстои обнародване на решението на ВСС в Държавен вестник за обявяване на конкурса за първоначално назначаване в Районните прокуратури.

През първото тримесечие на 2016 г. предстои обявяване на конкурсите за  първоначално назначаване на длъжност „съдия” в Апелативен съд - гражданска, търговска и наказателна колегия, както и „прокурор” в Апелативна прокуратура.

През м. януари 2016 г. предстои обобщаване на информация, изискана от председателите на ВКС и ВАС, както и от главния прокурор, по отношение на свободните длъжности във ВАС, ВКС, ВКП и ВАП, с оглед на предстоящо обявяване на конкурси за върховните нива.

През първото тримесечие на 2016 г. КПА ще внесе във ВСС предложения за назначаване на класираните кандидати в конкурса за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Окръжна прокуратура, както и в конкурсите за повишаване или за преместване в длъжност „прокурор” в Апелативна и Окръжна прокуратура, както и „съдия” в Районен съд, Окръжен съд – гражданска, търговска и наказателна колегия. Към настоящия момент Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” на ВСС изготвя становища за притежаваните нравствени качества от класираните кандидати.

През първото тримесечие на 2016 г. предстои провеждане на събеседването с допуснатите до участие кандидати в конкурсите за повишаване и преместване за длъжността „съдия” в Апелативен съд - гражданска, търговска и наказателна колегии, както и в конкурса за Административен съд. График, съдържащ информация за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването е публикуван на Интернет-страницата на ВСС в раздел Важно/Конкурс за повишаване в длъжност и преместване/2015.

В конкурса за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в Районен съд има постъпила жалба, която спира изпълнението на решението на ВСС за назначаване на класираните кандидати. След окончателно произнасяне на Върховния административен съд по жалбата предстои изпращане на уведомленията по чл. 161 от ЗСВ за встъпване в длъжност на класираните кандидати.

Във връзка с изтичащи мандати, през първото тримесечие на 2016 г. предстои обявяване на процедури за избор на административни ръководители в четири органа на съдебната власт. През същия период предстои обявяване на процедури за избор на вече вакантни длъжности за административни ръководители (3 процедури, обявени през 2015 г., завършили без избор; 7 обявени през 2015 г. процедури, по които няма постъпили кандидатури и 1 обявена през 2015 г., при която няма допуснати до участие кандидати.

С оглед на предстоящите промени в Закона за съдебната власт, които следва да уредят отношенията във връзка с приетите от Народното събрание промените в Конституцията, Комисията по предложенията и атестирането предвижда да проведе форуми на теми „Конкурси на магистрати” и „Атестиране на магистрати”, на които ще бъдат представени и обсъдени предложенията на КПА за изменение и допълнение на ЗСВ.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд