Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет за шести път проведе церемония за връчване на отличия на поощрените по чл. 303 от ЗСВ магистрати

В церемонията участваха представляващият Висшия съдебен съвет Соня Найденова и членовете на Съвета Калин Калпакчиев – председател на Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт /КАОСНОСВ/ и член на Комисия „Публична комуникация”, Елка Атанасова, заместник-председател на КАОСНОСВ и Незабравка Стоева, председател на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с ИВСС /КПУКИВИВСС/.

За периода от юни – декември 2015г. Висшият съдебен съвет е  поощрил  20 /двадесет/ съдии, прокурори и следователи за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Днес отличията си получиха лично, освободените поради навършване на 65 годишна възраст: Стойчо Стоев, следовател в Окръжен следствен отдел на Окръжна прокуратура – Добрич, отличен с „личен почетен знак: втора степен – сребърен” и Матей Матеев, прокурор във Върховна касационна прокуратура, отличен с „личен почетен знак: първа степен – златен”, както и действащите магистрати отличени със „служебна благодарност и грамота” - съдиите от Софийски градски съд: Калоян Топалов /понастоящем председател на СГС/, Евелина Папазян-Ангелова, Димитрина Йорданова, Любомир Василев, Красимир Машев, Евгени Георгиев и Владимир Йорданов, съдия от Върховния касационен съд за приноса им във връзка с временното управление на Софийски градски съд в периода февруари – юни 2015г. и Иван Даскалов – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура-Пловдив, Емилия Вакаралска - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Стара Загора, Стефан Милев – заместник- районен прокурор на Софийска районна прокуратура и Венислава Йончева – прокурор в Районна прокуратура - Русе във връзка с участието им в изготвяне на доклада на ВСС за значението на районните прокуратури в структурата на съдебната система и критериите за промени в териториалната структура на районните прокуратури.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд