Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет представя единният електронен портал на съдебната власт

На 15 декември 2015 г. от 10.30 ч. в зала „Пресцентър“ на Висшия съдебен съвет ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт“, който се осъществява по приоритетна ос III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление“, подприоритет 3.3. „Подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологоии“ на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Осемчленният екип с ръководител Румен Георгиев, член на ВСС и председател на Комисия „Професионална квалификация, информационни технология и статистика” и изпълнителите на дейностите ще представят резултатите от изпълнението на проекта.  Ще бъде презентиран Електронният портал на съдебната власт. 

С въвеждането на единен портал на електронно правосъдие се създава унифицирана среда за предоставяне на услуги за граждани – предоставяне на публичен достъп на гражданите и бизнеса до електронните дела със заличени лични данни; изпращане на съобщения и призовки по електронен път за страните и пълномощниците им; изградена система за електронно гласуване за пряк избор на членове на ВСС от съдебната квота; разработен шаблон за интернет страниците на съдилищата.

Важна част от проекта са докладите за анализа на: процесуалните действия на участниците в производството на гражданския процес (без нотариални производства и охранителни производства по вписване на юридически лица) и на процесуалните действия в съдебната фаза на административния процес; извършваните удостоверителни изявления от органите на съдебната власт, както и пакети от детайлизирани препоръки за обхвата на основните правила за работа в условия на електронно правосъдие и за обхвата на правилата за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на органите на съдебната власт.

Единният портал ще допринесе за по-ефективно и по-бързо съдопроизводство, за оптимизация на функциите и икономия на ресурси . Предвидени са гаранции на защитата и сигурност на данните по делата, унифицирани и подобрени ще са редица услуги, за които в момента се губи много време.

Проектът бе предвиден  за 1 234 079.33 лв. и е със срок от 18 месеца, но бе продължен до 24 месеца и изразходва 2/3 от средствата т.е. около 820 000 лв.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд