Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет прие нови правила и статистически форми за отчитане на натовареността на съдиите

Висшият съдебен съвет прие „Правила за оценка на натовареността на съдиите“, които влизат в сила от 1 април 2016 г. Съветът гласува и актуализирани статистически форми за отчет на апелативните, окръжните, административните, специализираните и районните съдилища, в които са добавени статистически кодове на отделните видове дела по различните нива съдилища, които влизат в сила от 1 януари 2016 г. С тях се въвеждат нови опции за отчитане на делата по тяхната фактическа и правна сложност и позволяват изследване в дълбочина на работата на един съдия.

Висшият съдебен съвет прие също Експертен доклад „Механизъм за оценка на работната натовареност в съдебната система: резултати от емпирично изследване на натовареността на съдиите в България“, разработен в изпълнение на Цел 4 на Предефиниран проект №2 „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързан с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система“ по проектна програма 31 „Повишаване на капацитета и изграждане на сътрудничество в съдебната система“ на Норвежкия финансов механизъм.

С решението на Съвета експертният доклад и „Правилата за оценка на натовареността на съдиите” ще бъдат публикувани на интернет страницата му.

Висшият съдебен съвет взе също решение, да бъде разработено и внедрено в централизираната система за разпределение на дела приложение за управление на информацията за натовареност. То трябва да бъде готово до края на месец март и да отчита всички данни, свързани с натовареността.

Приложението на новия модел за оценка на натовареността ще позволи в края на 2016 г. да бъде направено сравнително изследване на натовареността на съдиите и съдилищата. Той ще бъде използван при работа по дисциплинарни производства, при атестационни процедури, както и при реорганизацията на съдебната карта.

Събираните досега от Съвета статистически данни са насочени към установяване на натовареността по щат, действителната и средната натовареност, но базирайки се само на броя дела, без да се съобразява тяхната сложност или необходимо време за разглеждането им. Докато разработеният нов модел за оценка на работната натовареност в съдебната система отчита цялостната годишна заетост на съдията – както времето, изразходвано за разглеждане и решаване на дела, така и времето, което съдиите отделят за непряко свързани с правораздавателната им функция дейности като участие в различни комисии, в обучения и други.

Моделът за оценка на натовареността залага базова стойност за годишна натовареност на съдия, като приема че той разполага с 252 работни дни или 1600 работни часа годишно, равни на 100 пункта. Допуска се, че нормалната натовареност е между 70 и 130 пункта, като над 130 пункта има висока и свръхвисока натовареност, а под 70 пункта - ниска натовареност.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд