Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет обяви конкурс за първоначално назначаване на 43-ма прокурори

По предложение на Комисията по предложенията и атестирането Висшият съдебен съвет на заседанието си днес /16.12.2015 г./ обяви конкурс за първоначално назначаване и заемане на 43 свободни длъжности „прокурор” в районните прокуратури.

Конкурсът ще се проведе от конкурсна комисия на два етапа – писмен и устен изпит по ред, определен с ПРАВИЛАТА относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи.

Писменият изпит ще се проведе на 27.02.2016 г. /събота/ в сградата на Софийски Университет „Свети Климент Охридски”, а устният по график и на места, определени от конкурсната комисия.

Решението за обявяване на конкурса ще бъде публикувано във в. „Държавен вестник”, в един централен вестник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд