КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 63
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 17 ДЕКЕМВРИ 2015 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Христо Иванов – Министър на правосъдието /в оставка/ и Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАТ: Лозан Панов
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/
/На заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар на ВСС/

/Откриване на заседанието – 09.40 ч./ 

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
8. Проект на решение по заповед на главния прокурор на Република България, с която е наложено дисциплинарно наказание „порицание” на Кирчо Темелков Василев – следовател в Национална следствена служба.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
9. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Кюстендил, с която е наложено дисциплинарно наказание „забележка” на Сеслав Димитров Помпулуски – прокурор в Районна прокуратура гр. Кюстендил.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
10. Проект на решение по предложение на Инспектората към Висшия съдебен съвет за налагане на дисциплинарно наказание на Рени Христова – Коджабашева – съдия в Софийски градски съд.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
11. Проект на решение по предложение на Инспектората към Висшия съдебен съвет за налагане на дисциплинарно наказание на Виолета Иванова Йовчева – съдия в Софийски градски съд.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
12. Проект на решение по предложение на Инспектората към Висшия съдебен съвет за налагане на дисциплинарно наказание на Елка Христова Пенчева – съдия в Софийски градски съд.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
13. Проект на решение по предложение на Инспектората към Висшия съдебен съвет за налагане на дисциплинарно наказание на Златка Николова Чолева – съдия в Софийски градски съд.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
„Дава съгласие”
14. Проект на решение относно изплащане на възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за повишаване в длъжност – преместване, чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор” във Върховна касационна прокуратура.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
15. Проект на решение относно изплащане на възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за повишаване в длъжност, чрез преместване, чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор” в апелативните прокуратури.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
16. Проект на решение относно изплащане на възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в окръжните прокуратури.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
17. Проект на решение относно изплащане на възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за повишаване в длъжност – преместване, чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор” в окръжните прокуратури.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
18. Проект на решение относно изплащане на възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор” в районните прокуратури.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
19. Проект на решение относно изплащане на възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за първоначално назначаване на длъжности „съдия” в окръжните съдилища – гражданска колегия.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
20. Проект на решение относно изплащане на възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за първоначално назначаване на длъжности „съдия” в окръжните съдилища – наказателна колегия.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
21. Проект на решение относно изплащане на възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за първоначално назначаване на длъжности „съдия” в окръжните съдилища – търговска колегия.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
22. Проект на решение относно изплащане на възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за повишаване в длъжност – преместване, чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия” в окръжните съдилища – гражданска колегия.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
23. Проект на решение относно изплащане на възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за повишаване в длъжност – преместване, чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия” в окръжните съдилища – наказателна колегия.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
24. Проект на решение относно изплащане на възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за преместване, чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия” в районните съдилища.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
25. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати, участници в конкурсна комисия по обявен конкурс за заемане на свободните длъжности за повишаване в длъжност и за преместване в окръжните съдилища.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
26. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
27. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
28. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
29. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
30. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на офис обзавеждане за новоназначени щатни бройки и поетапна подмяна на стъклопакети.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
31. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на сървър.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
32. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
33. Проект на решение по искането на административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за авариен ремонт на локална повреда на централната климатизация.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
34. Проект на решение по искането на административния ръководител на Военен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
35. Проект на решение за корекции по бюджетите на органи на съдебната власт по § 10-00 „Издръжка” за 2015 г. поради недостиг на средства за текуща издръжка.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
36. Проект на решение по иисма от органи на съдебната власт, с искания за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
37. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за внедряване на софтуерен продукт САС „Съдебно деловодство”.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
38. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
39. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
40. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
41. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за барабанен модул на копирна машина, 10 бр. батерии за UPS, профилактика на 11 бр. климатици и доставка и монтаж на климатик за деловодство.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
42. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ и полагащо се работно облекло.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
43. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
„Не дава съгласие”
44. Проект на решение по писмо от председателя на Софийски районен съд с вх. № 11-07-1786/20.08.2015 г., с искане за корекция на бюджета за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
„Отлага”
45. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за обзавеждане на 7 кабинета, ремонт на помещения с подсилване на ел. инсталацията и подмяна на осветление.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
46. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за подмяна на дограма.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
47. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за доставка и монтаж на пет климатика.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2015 г .
48. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
49. Проект на решение за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Софийски окръжен съд за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
50. Проект на решение за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Софийски районен съд за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
51. Проект на решение за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Софийски районен съд за 2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Одитни доклади
56. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС относно извършена проверка в Районен съд гр. Димитровград на основание решение по т. 92 от протокол № 48 от заседание на Висш съдебен съвет, проведено на 24.09.2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Разни
57. Проект на решение по окончателен одитен доклад № 0400102915 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2014 г., одитно становище и заверен Годишен финансов отчет на Висшия съдебен съвет за 2014 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
58. Проект на решение по предложението на председателя на Административен съд гр. Перник за безвъзмездно предоставяне на 14 бр. климатици и 4 бр. вертикални алуминиеви щори за управление на Районен съд гр. Перник.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
59. Проект на решение по предложението на председателя на Апелативен съд гр. Бургас за безвъзмездно предоставяне на компютри и монитори за управление на ОУ „Васил Априлов”, ОУ „Петко Рачев Славейков” и на Затвора – Бургас.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
60. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
61. Проект на решение по доклад от Галина Карагьозова – член на ВСС и ръководител проект относно извършване на плащане по договор № 45-06-042/04.08.2015 г. със „Смарт Сис” ДЗЗД.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
62. Проект на решение относно подписване на допълнително споразумение към договор № 45-06-059/04.12.2015 г. с предмет: „Доставка на Външен дисков масив и RACK, оборудване към RACK, към външния дисков масив, UPS-и и необходимите устройства за връзка на сървърите с дисковия масив и мрежата на ВСС“, сключен по обособена позиция № 4 от обществена поръчка с предмет „Доставка на техника за нуждите на Висшия съдебен съвет” по осем обособени позиции.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
63. Проект на решение по предложение за намаляване щатната численост на Административен съд гр. Кюстендил с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „административен секретар”.
Внася: Комисия „Съдебна администрация”
64. Проект на решение по искането на председателя на Върховен касационен съд за даване на съгласие за сключване на граждански договор за извършване на външна услуга от физическо лице.
Внася: Комисия „Съдебна администрация”
65. Проект на решение по искането на председателя на Окръжен съд гр. Добрич за даване на съгласие за сключване на граждански договор с външен изпълнител за изпълнение функциите на длъжността „чистач”.
Внася: Комисия „Съдебна администрация”
66. Проект на решение по искането на председателя на Районен съд гр. Бургас за даване на съгласие за сключване на граждански договори с вещи лица за извършване на обезценка на въстановимата стойност на активите на РС-Бургас към 31.12.2015 г.
Внася: Комисия „Съдебна администрация”
67. Проект на решение по писмо от председателя на Върховен касационен съд във връзка с предстоящо въвеждане на централизираната система за случайно разпределение.
Внася: Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”
68. Проект на решение по предложението на Румен Георгиев – ръководител на проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, по договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-33-2/27.12.2015 г., осъществяван с финансовата помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Внася: Румен Георгиев – член на ВСС и ръководител проект
69. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Левски за повишаване на Маргарита Димитрова Димитрова – съдия в Районен съд гр. Левски, с ранг „съдия в ОС”, на място в ранг „съдия в АС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
70. Проект на решение по предложението на Калоян Симеонов Петров – съдия в Районен съд гр. Ивайловград, за повишаване на място в ранг „съдия в ОС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
71. Проект на решение по предложението на Десислава Георгиева Янева – Димитрова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, за повишаване на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
72. Проект на решение по предложението на Станимир Николов Йорданов - Кюлеров – съдия в Районен съд гр. Омуртаг, за повишаване на място в ранг „съдия в ОС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
73. Проект на решение по предложението на Никола Петров Чомпалов – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, за повишаване на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
74. Проект на решение по молбата на Вергиния Христова Мичева - Русева за възстановяване на длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Разград.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
75. Проект на решение по молбата на Петко Красимиров Петков за възстановяване на длъжност „съдия” в Софийски районен съд.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
76. Проект на решение по предложение от Работна група определена с решение на ВСС, по протокол № 57/19.11.2015 г., т. 75, относно подписване на декларация за партньорство от страна на ВСС по проект „Инвентаризация и анализ на състоянието на информационната и комуникационната инфраструктура, информационните системи, услуги и регистри в сектор „Правосъдие”.
Внася: Работна група

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – председател на Апелативен съд - гр. София
Кандидат:
- Нели Петрова Куцкова – съдия в Апелативен съд - гр. София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” /Атестирана с решение на ВСС по Протокол №5/07.02.2013 г., комплексна оценка „много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 8 гласа “за”, 11 “против” и 4 “въздържали се” НЕ НАЗНАЧАВА Нели Петрова Куцкова – съдия в Апелативен съд – гр. София, на длъжността „административен ръководител – председател” на Апелативен съд - гр.София.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
2. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Разград
Кандидат:
- Любомир Манолов Георгиев – прокурор в Районна прокуратура – гр. Разград, с ранг „прокурор в АП”/Атестиран с решение на ВСС по Протокол №57/19.11.2015 г., комплексна оценка „много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 22 гласа “за”, 0 “против” и 1 “въздържал се”, и на основание чл.194б, ал.1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Любомир Манолов Георгиев – прокурор в Районна прокуратура – гр. Разград, с ранг „прокурор в АП”, на длъжността „административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура – гр. Разград, с ранг „прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

3. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 25/2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. НАЛАГА на Светлана Димитрова Ризова – заместник административен ръководител – заместник районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Кюстендил, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 2 от ЗСВ „порицание”.
/Решението е взето без участието на Юлия Ковачева, поради направен самоотвод по чл. 35 от ЗСВ/

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

4. ОТНОСНО: Извършване на устни и писмени преводи за нуждите на ВСС, прекратяване на действащ договор и възлагане на нова поръчка със същия предмет

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. ОДОБРЯВА изготвен доклад от дирекция „Правна” относно извършване на устни и писмени преводи за нуждите на ВСС, прекратяване на действащ договор и възлагане на нова поръчка със същия предмет.
4.2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия ВСС да прекрати Договор № 45-06-030/17.04.2015 г. между ВСС и „Диалог Плюс” ООД, по позиция 1.
4.3. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия ВСС да възложи чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 и при условията на глава осма „А” от ЗОП поръчка с предмет: „Извършване на писмени и устни преводи за нуждите на Висш съдебен съвет”, както и да подпише договор с определения изпълнител за срок от 1 година или да оттегли публичната покана.
5. ОТНОСНО: Предложение от „De facto legal” за сътрудничество с ВСС, с цел популяризиране дейността на Съвета, включително и дейността на комисиите на ВСС, с приложен проект на договор за медийно сътрудничество

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА НЕЦЕЛЕСЪОБРАЗНО сключването на граждански договор, съобразно предложената оферта.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

6. /ОТТЕГЛЕНА/

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

7. ОТНОСНО: Проект на Правила за използване на техническите средства за явно видеонаблюдение от системата за сигурност в обектите на съдебната власт и ред за достъп по информационен фонд „Видеонаблюдение”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НЕ СЪГЛАСУВА проекта на Правила за използване на техническите средства за явно видеонаблюдение от системата за сигурност в обектите на съдебната власт и ред за достъп по информационен фонд „Видеонаблюдение”, по мотивите, изложени в заседанието на ВСС.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

8. ОТНОСНО: Заповед на Сотир Цацаров – Главен прокурор на Република България, с която е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 2 от ЗСВ - „порицание” на Кирчо Темелков Василев – следовател в Национална следствена служба.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

8.1. ПОТВЪРЖДАВА, на основание чл. 314, ал. 3 от Закона за съдебната власт, наложеното със Заповед № РД-08-669/12.09.2015 г. на Сотир Цацаров – Главен прокурор на Република България, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал.1, т. 2 от ЗСВ - „порицание“, на Кирчо Темелков Василев – следовател в Национална следствена служба, за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 3 и т. 5 от ЗСВ.
8.2. Заповед № РД-08-669/12.09.2015 г. на Сотир Цацаров – Главен прокурор на Република България, ведно с решението на ВСС да се приложат към кадровото досие на магистрата.
9.ОТНОСНО: Заповед на Милена Славова – и.д.административен ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Кюстендил, с която е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ - „забележка” на Сеслав Димитров Помпулуски – прокурор в Районна прокуратура гр. Кюстендил.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

9.1.ПОТВЪРЖДАВА, на основание чл. 314, ал. 3 от Закона за съдебната власт, наложеното със Заповед № 243/18.11.2015 г. на Милена Славова – и.д.административен ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Кюстендил, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал.1, т. 1 от ЗСВ - „забележка“, на Сеслав Димитров Помпулуски – прокурор в Районна прокуратура гр. Кюстендил, за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 2, пр. 2 от ЗСВ.
9.2. Заповед № 243/18.11.2015 г. на Милена Славова – и.д.административен ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Кюстендил, ведно с решението на ВСС да се приложат към кадровото досие на магистрата.
10. ОТНОСНО: Предложение от Инспектората към Висшия съдебен съвет за налагане на дисциплинарно наказание на Рени Христова Коджабашева – съдия в Софийски градски съд.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

10.1. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Рени Христова Коджабашева – съдия в Софийски градски съд.
10.2. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Димитър Узунов, Васил Петров и Юлиана Колева.
11.ОТНОСНО: Предложение от Инспектората към Висшия съдебен съвет за налагане на дисциплинарно наказание на Виолета Иванова Йовчева – съдия в Софийски градски съд.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

11.1. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Виолета Иванова Йовчева – съдия в Софийски градски съд.
11.2. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Магдалена Лазарова, Даниела Костова и Румен Георгиев.
12.ОТНОСНО: Предложение от Инспектората към Висшия съдебен съвет за налагане на дисциплинарно наказание на Елка Христова Пенчева – съдия в Софийски градски съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

12.1. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Елка Христова Пенчева – съдия в Софийски градски съд.
12.2. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Соня Найденова, Камен Иванов и Ясен Тодоров.
/Решението е взето без участието на Незабравка Стоева, Мария Кузманова, Милка Итова, Васил Петров, поради направени самоотводи по чл. 35 от ЗСВ/
13.ОТНОСНО: Предложение от Инспектората към Висшия съдебен съвет за налагане на дисциплинарно наказание на Златка Николова Чолева – съдия в Софийски градски съд.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

13.1. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Златка Николова Чолева – съдия в Софийски градски съд.
13.2. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Мария Кузманова, Михаил Кожарев и Светла Петкова
14. ОТНОСНО: Изплащане на възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за повишаване в длъжност – преместване, чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор” във Върховна касационна прокуратура

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за повишаване в длъжност - преместване, чрез събеседване за заемане на свободните длъжности за „прокурор” във Върховна касационна прокуратура, да се изплащат от съответния орган на съдебната власт по месторабота на магистратите.
1.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратурата на Република България за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 600 лв., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2015 г. с 600 лв.
15. ОТНОСНО: Изплащане на възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за повишаване в длъжност, чрез преместване, чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор” в апелативните прокуратури

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за повишаване в длъжност - преместване, чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор” в апелативните прокуратури, да се изплащат от съответния орган на съдебната власт по месторабота на магистратите.
1.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратурата на Република България за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” със 7 560 лв., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2015 г. със 7 560 лв.
16. ОТНОСНО: Изплащане на възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в окръжните прокуратури

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в окръжните прокуратури, да се изплащат от съответния орган на съдебната власт по месторабота на магистратите.
1.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратурата на Република България за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 6 460 лв., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2015 г. с 6 460 лв.
2. Възнаграждението на хабилитирания член на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в окръжните прокуратури в размер на 1 340 лв., следва да се изплати от бюджета на Висш съдебен съвет за 2015 г., съгласно приложената справка.
17. ОТНОСНО: Изплащане на възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за повишаване в длъжност – преместване, чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор” в окръжните прокуратури

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за повишаване в длъжност - преместване, чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор” в окръжните прокуратури, да се изплащат от съответния орган на съдебната власт по месторабота на магистратите.
1.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратурата на Република България за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 19 800 лв., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2015 г. с 19 800 лв.
18. ОТНОСНО: Изплащане на възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор” в районните прокуратури

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор” в районните прокуратури, да се изплащат от съответния орган на съдебната власт по месторабота на магистратите.
1.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратурата на Република България за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 4 860 лв., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2015 г. с 4 860 лв.
19. ОТНОСНО: Изплащане на възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за първоначално назначаване на длъжности „съдия” в окръжните съдилища – гражданска колегия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжности „съдия” в окръжните съдилища – гражданска колегия, да се изплащат от съответния орган на съдебната власт по месторабота на магистратите.
1.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски градски съд за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 1 180 лв., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на ОС Бургас за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 620 лв., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.3. УВЕЛИЧАВА бюджета на ОС Шумен за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 540 лв., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.4. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2015 г. с 2 340 лв.
2. Възнаграждението на хабилитирания член на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в окръжните съдилища – гражданска колегия, в размер на 580 лв., следва да се изплати от бюджета на Висш съдебен съвет за 2015 г., съгласно приложената справка.
20. ОТНОСНО: Изплащане на възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за първоначално назначаване на длъжности „съдия” в окръжните съдилища – наказателна колегия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжности „съдия” в окръжните съдилища – наказателна колегия, да се изплащат от съответния орган на съдебната власт по месторабота на магистратите.
1.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на ОС София за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 390 лв., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски градски съд за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” със 740 лв., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.3. УВЕЛИЧАВА бюджета на ОС Смолян за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала”с 390 лв., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.4. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2015 г. с 1 520 лв.
2. Възнаграждението на хабилитирания член на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в окръжните съдилища – наказателна колегия, в размер на 410 лв., следва да се изплати от бюджета на Висш съдебен съвет за 2015 г., съгласно приложената справка.
21. ОТНОСНО: Изплащане на възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за първоначално назначаване на длъжности „съдия” в окръжните съдилища – търговска колегия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжности „съдия” в окръжните съдилища – търговска колегия, да се изплащат от съответния орган на съдебната власт по месторабота на магистратите.
1.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на ОС Пловдив за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 280 лв., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на ОС Варна за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 480 лв., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.3. УВЕЛИЧАВА бюджета на ОС Плевен за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 280 лв., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.4. УВЕЛИЧАВА бюджета на ОС Кюстендил за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 280 лв., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.5. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2015 г. с 1 320 лв.
2. Възнаграждението на хабилитирания член на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжността „съдия”в окръжните съдилища – търговска колегия, в размер на 240 лв., следва да се изплати от бюджета на Висш съдебен съвет за 2015 г., съгласно приложената справка.
22. ОТНОСНО: Изплащане на възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за повишаване в длъжност – преместване, чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия” в окръжните съдилища – гражданска колегия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за повишаване в длъжност - преместване, чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия” в окръжните съдилища – гражданска колегия, да се изплащат от съответния орган на съдебната власт по месторабота на магистратите.
1.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд Пловдив за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 2 910 лв., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд Варна за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 5 670 лв., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд София за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 4 485 лв., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.4. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд Велико Търново за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 4 395 лв., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.5. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2015 г. със 17 460 лв
23. ОТНОСНО: Изплащане на възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за повишаване в длъжност – преместване, чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия” в окръжните съдилища – наказателна колегия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за повишаване в длъжност - преместване, чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия” в окръжните съдилища – наказателна колегия, да се изплащат от съответния орган на съдебната власт по месторабота на магистратите.
1.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд Велико Търново за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 1 590 лв., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд Варна за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 3 105 лв., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд Бургас за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 2 070 лв., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.4. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд София за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 4 035 лв., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.5. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд Пловдив за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 1 620 лв., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.6. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2015 г. с 12 420 лв.
24. ОТНОСНО: Изплащане на възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за преместване, чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия” в районните съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за преместване, чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия” в районните съдилища, да се изплащат от съответния орган на съдебната власт по месторабота на магистратите.
1.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд София за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 3 420 лв., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд Велико Търново за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 3 420 лв., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд Варна за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 1 710 лв., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.4. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен специализиран наказателен съд за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 1 710 лв., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.5. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2015 г. с 10 260 лв.
25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати, участници в конкурсна комисия по обявен конкурс за заемане на свободните длъжности за повишаване в длъжност и за преместване в окръжните съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Апелативен съд гр. Велико Търново за 2015 г. с 1 165 лв. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати, участници в конкурсна комисия по обявен конкурс за заемане на свободните длъжности за повишаване в длъжност и за преместване в окръжните съдилища, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 1 165 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Апелативен съд гр. Велико Търново с 1 165 лв.
26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Софийски градски съд и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски градски съд по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 15 944 лв.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 15 944 лв.
27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Софийски градски съд и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски градски съд по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 5 540 лв.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 5 540 лв.
28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Стара Загора за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със 7 990 лв. за доставка и монтаж на копирна машина XEROX WC 5945.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Окръжен съд гр. Хасково и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Хасково по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 15 130 лв.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 15 130 лв.
30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на офис обзавеждане за новоназначени щатни бройки и поетапна подмяна на стъклопакети

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Административен съд гр. Бургас и ВСС за 2015 г., както следва:
1. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Бургас с 2 525 лв. за закупуване на офис обзавеждане за новоназначени щатни бройки (1 312 лв.) и поетапна подмяна на стъклопакети (1 213 лв.).
2. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на ВСС с 2 525 лв.
31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на сървър

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Административен съд гр. Велико Търново и ВСС за 2015 г., както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд гр. Велико Търново за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 4 200 лв. за закупуване на 1 брой сървър.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 4 200 лв.

32.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Административен съд гр. Габрово и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд гр. Габрово по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 8 281 лв.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 8 281 лв.
33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за авариен ремонт на локална повреда на централната климатизация

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Специализиран наказателен съд за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 2 850 лв. за авариен ремонт на централна климатизация в залите и деловодствата на съда и прокуратурите.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Военен съд гр. Сливен и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Военен съд гр. Сливен по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 30 537лв.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 30 537 лв.
35. ОТНОСНО: Корекции по бюджетите на органи на съдебната власт по § 10-00 „Издръжка” за 2015 г. поради недостиг на средства за текуща издръжка

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА съгласие за извършване на корекции по бюджетите на органи на съдебната власт и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на финансови средства за покриване на текущи разходи, както следва:
1.1. УВЕЛИЧАВА § 10 00 „Издръжка” на РС Видин със 7 000 лв.
1.2.УВЕЛИЧАВА § 10 00 „Издръжка” на РС Дулово с 1 200 лв.
1.3. УВЕЛИЧАВА § 10 00 „Издръжка” на Административен съд Ямбол с 2 000 лв.
1.4. УВЕЛИЧАВА § 10 00 „Издръжка” на РС Благоевград със 7 500 лв.
1.5. УВЕЛИЧАВА § 10 00 „Издръжка” на РС Момчилград с 2 686 лв.
1.6. УВЕЛИЧАВА § 10 00 „Издръжка” на ОС Кюстендил с 5 000 лв.
1.7. УВЕЛИЧАВА § 10 00 „Издръжка” на РС Мездра с 5 000 лв.
1.8. УВЕЛИЧАВА § 10 00 „Издръжка” на Административен съд Габрово със 7 000 лв.
1.9. УВЕЛИЧАВА § 10 00 „Издръжка” на ОС Шумен с 900 лв.
1.10. УВЕЛИЧАВА § 10 00 „Издръжка” на РС Берковица с 1 100 лв.
1.11. УВЕЛИЧАВА § 10 00 „Издръжка” на РС Каварна с 2 000 лв.
1.12.УВЕЛИЧАВА § 10 00 „Издръжка” на ОС Хасково с 5 725 лв.
1.13.НАМАЛЯВА § 10 00 „Издръжка” на ВСС с 47 111 лв.
36. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на органи на съдебната власт и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г., съгласно Приложение № 1, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 25 100 лв., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 25 100 лв.
37. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за внедряване на софтуерен продукт САС „Съдебно деловодство”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Районен съд гр. Ботевград и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за внедряване на софтуерен продукт САС „Съдебно деловодство”, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Ботевград по § 53-00 „Придобиване на НДА” с 592 лв.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 592 лв.
38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Районен съд гр. Варна и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Варна по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 42 547лв.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 42 547 лв.
39. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Районен съд гр. Варна и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Варна по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 757 лв.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със 757 лв
40. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Районен съд гр. Велико Търново и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Велико Търново по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 280 лв.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 280 лв.
41. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за барабанен модул на копирна машина, 10 бр. батерии за UPS, профилактика на 11 бр. климатици и доставка и монтаж на климатик за деловодство

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Несебър за 2015 г., както следва:
1. По § 10-00 „Издръжка” с 1 357 лв. за закупуване на барабанен модул на копирна машина (517 лв.), 10 бр. батерии за UPS (455 лв.), профилактика на 11 бр. климатици (385 лв.).
2. По § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 2 300 лв. за доставка и монтаж на климатик за деловодство.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
42. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ и полагащо се работно облекло

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Районен съд гр. Никопол и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ, и работно облекло, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Никопол по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 3 031 лв. за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Никопол по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 809 лв. за изплащане на работно облекло.
3. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 3 840 лв.
43. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Софийски районен съд и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски районен съд по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 2 250лв.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 2 250 лв.
„Не дава съгласие”
44. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Софийски районен съд с вх. № 11-07-1786/20.08.2015 г., с искане за корекция на бюджета за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Софийски районен съд за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 10 500 лв. за изработка и закупуване на четири броя гербове от месинг на Република България, поради липса на средства и източници на финансиране.
„Отлага”
45. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за обзавеждане на 7 кабинета, ремонт на помещения с подсилване на ел. инсталацията и подмяна на осветление

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Враца за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 41 073 лв. за обзавеждане на 7 кабинета и за ремонт на помещения с подсилване на ел. инсталацията и подмяна на осветление, за следващата финансова година.
46. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за подмяна на дограма

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Средец за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със 7 367 лв. за подмяна на дограма, за следващата финансова година.
47. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за доставка и монтаж на пет климатика

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Ямбол за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 4 595 лв. за доставка и монтаж на климатици, за следващата финансова година.
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт
48. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 41 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2015 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 01-00 „Заплати” с 4 742 лв., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 81 307 лв., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 84 804 лв., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” с 1 396 лв., съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с 48 420 лв., съгласно Приложение № 1.
6. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 49 046 лв., съгласно Приложение № 1.
7. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с 475 лв., съгласно Приложение № 1.
49. ОТНОСНО: Извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Софийски окръжен съд за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Софийски окръжен съд за 2015 г., както следва:
1. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” с 3 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 5 000 лв. за закупуване на UPS и копирна машина.
3. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 8 000 лв.
50. ОТНОСНО: Извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Софийски районен съд за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Софийски районен съд за 2015 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 8 копирни машини – шест от среден клас и две от нисък.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с 44 242 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 44 242 лв.
51. ОТНОСНО: Извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Софийски районен съд за 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Софийски районен съд за 2015 г., с цел осигуряване на средства в размер на 38 095 лв. за закупуване на: 10 броя хард дискови устройства и 1 брой NAS устройство за архивиране на данни на обща стойност 14 880 лв., 10 точки за достъп, 2 броя 16-портови суича с управление, 2 броя безжични рутера, пач панели, кабели и инсталации за безжичен интернет на обща стойност 5 111 лв. и система с голям мултимедиен екран на стойност 18 104 лв., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с 38 095 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 38 095 лв.
56. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС относно извършена проверка в Районен съд гр. Димитровград на основание решение по т. 92 от протокол № 48 от заседание на Висш съдебен съвет, проведено на 24.09.2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема становището и препоръката изложени в доклада за извършената проверка в Районен съд гр. Димитровград на основание решение по т. 92 от протокол № 48 от заседание на Висш съдебен съвет, проведено на 24.09.2015 г.
Разни
57. ОТНОСНО: Окончателен одитен доклад № 0400102915 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2014 г., одитно становище и заверен Годишен финансов отчет на Висшия съдебен съвет за 2014 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Приема извършеният финансов одит на Годишния финансов отчет за 2014 г. на Висшия съдебен съвет.
2. Докладът да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
58. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Административен съд гр. Перник за безвъзмездно предоставяне на 14 бр. климатици и 4 бр. вертикални алуминиеви щори за управление на Районен съд гр. Перник

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Административен съд гр. Перник да предостави безвъзмездно за управление на Районен съд гр. Перник 14 бр. климатици и 4 бр. вертикални алуминиеви щори, съгласно чл. 11, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 28, ал. 3, т. 2 от Закона за държавната собственост.
59. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Апелативен съд гр. Бургас за безвъзмездно предоставяне на компютри и монитори за управление на ОУ „Васил Априлов”, ОУ „Петко Рачев Славейков” и на Затвора – Бургас

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. На основание чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост, ДАВА СЪГЛАСИЕ Апелативен съд гр. Бургас да предостави безвъзмездно за управление на ОУ „Васил Априлов” гр. Бургас – два компютъра с два монитора и на ОУ „Петко Рачев Славейков” гр. Бургас - два компютъра с два монитора, собственост на Апелативен съд гр. Бургас.
2. УКАЗВА на административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас да предприеме необходимите действия за предаване – приемане на активите и отписването им от баланса на съда.
60. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2015 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2015 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.
61. ОТНОСНО: Доклад от Галина Карагьозова – член на ВСС и ръководител проект относно извършване на плащане по договор № 45-06-042/04.08.2015 г. със „Смарт Сис” ДЗЗД

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати сумата от 46 800 лв. с включен ДДС по договор № 45-06-042/04.08.2015 г. между ВСС и „Смарт Сис” ДЗЗД за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доставка и инсталиране на хардуер и базов софтуер, разработка, интеграция и внедряване на приложен софтуер, необходими за модернизиране на съществуващите системи на управление на делата, с цел електронно съобщаване и призоваване” по обособена позиция 2 – „Разработка, внедряване и интеграция на приложен софтуер и доставка на базов софтуер” по проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система”, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.
Сумата по фактура № 0000000007/08.12.2015 г., да се изплати със средства от бюджета на съдебната власт до верифицирането им от Програмния оператор на проекта.
62. ОТНОСНО: Подписване на допълнително споразумение към договор № 45-06-059/04.12.2015 г. с предмет: „Доставка на Външен дисков масив и RACK, оборудване към RACK, към външния дисков масив, UPS-и и необходимите устройства за връзка на сървърите с дисковия масив и мрежата на ВСС“, сключен по обособена позиция № 4 от обществена поръчка с предмет „Доставка на техника за нуждите на Висшия съдебен съвет” по осем обособени позиции.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ПРИЕМА да бъде сключено допълнително споразумение към договор № 45-06-059/04.12.2015 г., с което да бъдат заменени 2 (два) броя комутатори ZyXEL, модел XGS3700-24 с 2 (два) броя комутатори Cisco, модел SG500X-24-K9-G5 при запазване на всички останали условия на сключения договор;
2. ОДОБРЯВА проект на допълнително споразумение към договор № 45-06-059/04.12.2015 г.;
3. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише допълнително споразумение към договор № 45-06-059/04.12.2015 г. за замяна на 2 (два) броя комутатори ZyXEL, модел XGS3700-24 с 2 (два) броя комутатори Cisco, модел SG500X-24-K9-G5 при запазване на всички останали условия на сключения договор, съгласно одобрения проект.
63. ОТНОСНО: Предложение за намаляване щатната численост на Административен съд гр. Кюстендил с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „административен секретар”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАМАЛЯВА щатната численост на Административен съд гр. Кюстендил с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „административен секретар”.
МОТИВИ: Оптимизация на щатната численост на съдебните служители от общата администрация в Административен съд гр. Кюстендил.
64. ОТНОСНО: Искане от председателя на Върховен касационен съд за даване на съгласие за сключване на граждански договор за извършване на външна услуга от физическо лице

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ председателят на Върховния касационен съд да сключи граждански договор за извършване на външна услуга от физическо лице – управление на МПС, собственост на ВКС за обслужване на почивна база в Паничище, гр. Сапарева баня.
МОТИВИ: Необходимост, с оглед осигуряване снабдяването на базата с материали, консумативи и инвентар, които не е възможно да бъдат доставени без транспортно средство.
65. ОТНОСНО: Искане от председателя на Окръжен съд гр. Добрич за даване на съгласие за сключване на граждански договор с външен изпълнител за изпълнение функциите на длъжността „чистач”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА НА СЪГЛАСИЕ председателят на Окръжен съд гр. Добрич да сключи на граждански договор с външен изпълнител за изпълнение функциите на длъжността „чистач”.
МОТИВИ: Необходимост, поради продължителна временна неработоспособност на съдебния служител, изпълняващ длъжността „чистач”.
66. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Бургас за даване на съгласие за сключване на граждански договори с вещи лица за извършване на обезценка на въстановимата стойност на активите на РС-Бургас към 31.12.2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ председателят на Районен съд гр. Бургас да сключи два граждански договора с вещи лица за извършване на обезценка на възстановимата стойност на активите на Районен съд гр.Бургас.
МОТИВИ: Преглед за обезценка на нефинансовите активи се извършва в съответствие с разпоредбите на т. 36 от ДДС № 20 от 14.12.2004 г. на МФ веднъж на две години.
67. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Върховния касационен съд във връзка с предстоящо въвеждане на централизираната система за случайно разпределение

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

67.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ информацията от ВКС за въвеждане на централизираната система за случайно разпределение във Върховния касационен съд.
67.2. ВЪЗЛАГА на Комисия “Професионална, квалификация, информационни технологии и статистика“ да проучи техническите и финансови възможности за адаптиране на системата към спецификата на Върховните съдилища.
68. ОТНОСНО: Предложение от екипа за управление на приключващия на 31.12.2015 г. проект на ВСС „Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, по договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-33-2/27.12.2013 г., осъществяван с финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

68.1.Изказва благодарност на Управляващия орган на оперативна програма „Административен капацитет” за загрижеността и взаимодействието при предоговаряне и реализиране на проекта, което направи възможно успешното му приключване.
68.2. Изказва благодарност на членовете на екипа за управление, който съумя да реализира всички предвидени дейности при четири състава на Министерски съвет, четирима министри на правосъдието и два състава на Народното събрание.
68.3. Предлага на министъра на правосъдието и подчиненото му функционално компетентно в сферата на правосъдието министерство:
- Да внесе в Министерски съвет законопроект за въвеждане на електронно правосъдие, които след обсъждането и одобряване да упражни законодателната си инициатива за продължаване на съдебната реформа;
- Да съдейства за взаимодействието между ВСС и изпълнителната власт за обезпечаване на прехвърлянето на данните по делата от използваните от съдилищата деловодни програми към Единния електронен портал на Съдебната система;
- Да съдейства за взаимодействието между трите власти за едновременната реализация на законодателния, технологичния, организационния, обучителния процес и съответното финансиране за въвеждане на електронното правосъдие в разумни срокове.
68.4. Висшият съдебен съвет се ангажира да изготви и представи в разумен срок проект на проектно предложение за кандидатстване на ВСС по ОПДУ за изготвяне на единна информационна деловодна система на съдилищата на основата на изготвеното и изпратено за обсъждане по органите на съдебната власт Техническо задание за тази система, което е изработено по приключения проект.
69. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Маргарита Димитрова Димитрова – съдия в Районен съд гр. Левски, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
70. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Калоян Симеонов Петров – съдия в Районен съд гр. Ивайловград на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
71. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Десислава Георгиева Янева - Димитрова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
72. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Станимир Николов Йорданов - Кюлеров - съдия в Районен съд гр. Омуртаг на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
73. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Никола Петров Чомпалов - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
74. ВЪЗСТАНОВЯВА, на основание чл. 195, ал. 3 от ЗСВ, Вергиния Христова Мичева - Русева на длъжност „съдия” в Окръжен съд, гр. Разград, с ранг „съдия в АС”, считано от датата на вземане на решението.
75. ВЪЗСТАНОВЯВА, на основание чл. 195, ал. 3 от ЗСВ, Петко Красимиров Петков на длъжност „съдия” в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, считано от датата на вземане на решението.
76.ОТНОСНО: Предложение от работна група определена с решение на ВСС по Протокол № 57/19.11.2015 г., т. 75, относно подписване на декларация за партньорство от страна на ВСС по проект „Инвентаризация и анализ на състоянието на информационната и комуникационната инфраструктура, информационните системи, услуги и регистри в сектор „Правосъдие”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

76.1.НЕ ПОДПИСВА ДЕКЛАРАЦИЯТА за партньорство от страна на Висшия съдебен съвет по проект „Инвентаризация и анализ на състоянието на информационната и комуникационната инфраструктура, информационните системи, услуги и регистри в сектор „Правосъдие”.
76.2. ВЪЗЛАГА на членовете на Работната група, определена с решение на ВСС по Протокол №.57/19.11.2015 г., да осъществят контакт с представители на управляващия орган за предприемане на действия за подмяна на допустимите кандидати в насоките за кандидатстване на процедурата, и в случай на удовлетворяване на предложението за промяна, да предприемат действия за изготвяне и внасяне във ВСС на проектно предложение за кандидатстване по проект „Инвентаризация и анализ на състоянието на информационната и комуникационната инфраструктура, информационните системи, услуги и регистри в сектор „Правосъдие”.
76.3. Препис от решението да се изпрати на управляващия орган.

/Закриване на заседанието – 14.30 ч./ 

Публикуван на:
18.12.2015г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд