КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 62
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 16 ДЕКЕМВРИ 2015 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАТ: Лозан Панов
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/
/На заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар на ВСС/

/Откриване на заседанието – 13.40 ч./ 

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
10. Проект на решение по предложение за първоначално назначаване на класираните кандидати за заемане на длъжността “съдия„ в окръжните съдилища – гражданска колегия, съгласно обявения конкурс с решение на ВСС по протокол № 37/25.06.2015 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
11. Проект на решение по предложение за първоначално назначаване на класираните кандидати за заемане на длъжността “съдия„ в Софийски градски съд – наказателна колегия, съгласно обявения конкурс с решение на ВСС по протокол № 37/25.06.2015 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
12. Проект на решение по мотивирано предложение за повишаване в длъжност и преместване на класираните кандидати за заемане на длъжността „прокурор” във Върховна касационна прокуратура, съгласно обявения конкурс с решение на ВСС по протокол № 10/14.03.2013 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
13. Проект на решение по открита процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 от ЗСВ от Административен съд гр. Плевен в Административен съд София-град.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
14. Проект на решение по предложението на председателя на Върховен административен съд за поощряване на Андрей Тодоров Икономов – съдия във Върховен административен съд.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
15. Проект на решение по предложението на председателя на Върховен административен съд за освобождаване на Андрей Тодоров Икономов от заеманата длъжност „съдия” във Върховен административен съд.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
16. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за поощряване на Севдалина Атанасова Герова – съдия в Окръжен съд гр. Габрово.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
17. Проект на решение по молбата на Соня Георгиева Кочова за освобождаване от заеманата длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Кюстендил.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
18. Проект на решение по молбата на Росица Марчева Чокова за освобождаване от заеманата длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Ямбол.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
19. Проект на решение по молбата на Пламен Богомилов Ангелов за освобождаване от заеманата длъжност „съдия” в Районен съд гр. Варна.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
20. Проект на решение по молбата на Атанас Ясенов Узунов за освобождаване от заеманата длъжност „съдия” в Районен съд гр. Момчилград.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
21. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за периодично атестиране на Елена Савова Тахчиева – Великова – съдия в Окръжен съд гр. Видин, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
22. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за периодично атестиране на Христо Лилянов Лазаров – съдия в Окръжен съд гр. Русе, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
23. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски градски съд за периодично атестиране на Вера Станиславова Чочкова – съдия в Софийски градски съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
24. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски градски съд за периодично атестиране на Величка Асенова Цанова - Гечева – съдия в Софийски градски съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
25. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски градски съд за периодично атестиране на Величка Велева Маринкова – съдия в Софийски градски съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
26. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски градски съд за периодично атестиране на Десислав Светославов Любомиров – съдия в Софийски градски съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
27. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски градски съд за периодично атестиране на Иван Димитров Стойчев – съдия в Софийски градски съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
28. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски градски съд за периодично атестиране на Росен Бориславов Димитров – съдия в Софийски градски съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
29. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за периодично атестиране на Мирослава Ангелова Йорданова – съдия в Районен съд гр. Благоевград, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

30. Проект на решение по предложението на Пламен Борисов Евгениев – съдия в Специализирания наказателен съд, с ранг „съдия в АС”, за повишаване на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
31. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за повишаване на Ваня Костадинова Вълкадинова – съдия в Административен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия в АС”, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
32. Проект на решение по предложението на Мирослава Николаева Кацарска - Пантева – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС”, за повишаване на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
33. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за повишаване на Таня Генчева Спасова – съдия в Районен съд гр. Айтос, на място в ранг „съдия в ОС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
34. Проект на решение по предложението на Албена Славова Илиева – съдия в Районен съд Варна, с ранг „съдия в ОС”, за повишаване на място в ранг „съдия в АС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
35. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Девня за повишаване на Добрина Иванчева Петрова – съдия в Районен съд гр. Девня, с ранг „съдия в ОС”, на място в ранг „съдия в АС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
36. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Перник за повишаване на Антония Атанасова Атанасова - Алексова – съдия в Районен съд гр. Перник, на място в ранг „съдия в ОС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
37. Проект на решение по предложението на Мариана Костадинова Тодорова - Досева – съдия в Районен съд Плевен, за повишаване на място в ранг „съдия в ОС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
38. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за повишаване на Боян Димитров Кюртов – съдия в Районен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в ОС”, на място в ранг „съдия в АС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
39. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за повишаване на Росица Тодорова Кюртова – съдия в Районен съд гр. Пловдив, на място в ранг „съдия в ОС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
40. Проект на решение по молбата на Елица Стен Лазарова за освобождаване от заеманата длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Варна.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
41. Проект на решение по молбата на Пламен Христов Проданов за освобождаване от заеманата длъжност „следовател” в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
42. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Варна за повишаване на Антония Димитрова Иванова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор в АП”, на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
43. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Варна за повишаване на Златин Атанасов Златев – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор в АП”, на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
44. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Велико Търново за повишаване на Цани Венциславов Попов – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново, с ранг „прокурор в АП”, на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
45. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Ловеч за повишаване на Христо Минков Христов – прокурор в Районна прокуратура гр. Ловеч, на място в ранг „прокурор в ОП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
46. Проект на решение по предложението на Магдалена Иванова Иванова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, за повишаване на място в ранг „следовател в НСлС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
47. Проект на решение по предложението на Таня Петрова Киркова – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Ивайловград, с ранг „съдия в ОС”, за повишаване на място в ранг „съдия в АС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
48. Проект на решение по предложението на Стилияна Красимирова Григорова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, за повишаване на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
49. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за повишаване на Мариана Радева Христова – съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС”, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
50. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд София-град за повишаване на Вяра Дочева Русева - Иванова – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия в АС”, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
51. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд София-град за повишаване на Весела Александрова Андонова – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия в АС”, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
52. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Ловеч за повишаване на Димитрина Василева Павлова – съдия в Административен съд гр. Ловеч, с ранг „съдия в АС”, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
53. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за повишаване на Мария Николаева Петрова – съдия в Районен съд гр. Силистра, на място в ранг „съдия в ОС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
54. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за повишаване на Силвина Дачкова Йовчева – съдия в Районен съд гр. Силистра, на място в ранг „съдия в ОС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
55. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за повишаване на Галина Димитрова Василева – съдия в Районен съд гр. Силистра, на място в ранг „съдия в ОС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
56. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за повишаване на Галина Колева Динкова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд гр. Стара Загора, на място в ранг „съдия в ОС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
57. Проект на решение по предложението на председателя на Върховния касационен съд за периодично атестиране на Дария Никова Проданова – председател на Първо отделение на търговската колегия на Върховния касационен съд,на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
58. Проект на решение по проект на Постановление на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
59. Проект на решение по заявлението на Лъчезар Спасов – главен вътрешен одитор, за прекратяване на трудовото правоотношение, на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ.
Внася: Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет
60. Проект на решение по предложение от Галя Георгиева – член на Висшия съдебен съвет, относно Доклад на Временната комисия от членове на ВСС, която извърши проверка в Софийски градски съд, създадена в изпълнение на решение на ВСС по протокол № 1/08.01.2015 г.
Внася: Галя Георгиева – член на Висшия съдебен съвет

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

КОНКУРСИ

1. ОТНОСНО: Проект на решение за обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности „прокурор” в районните прокуратури

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1.1. ОБЯВЯВА, на основание чл. 180, ал. 1 и чл. 178, ал. 1 от ЗСВ и съгласно решение на ВСС по пр. № 25/14.05.2015 г., д.т. 2.2, във връзка с чл. 191, ал. 1, изр. 2-ро от ЗСВ, КОНКУРС за първоначално назначаване и заемане на 43 (четиридесет и три) свободни длъжности „прокурор” в районните прокуратури, както следва:
1.1. Районна прокуратура гр. Бургас – 3 (три) свободни длъжности
1.2. Районна прокуратура гр. Гълъбово – 1 (една) свободна длъжност
1.3. Районна прокуратура гр. Елена – 1 (една) свободна длъжност
1.4. Районна прокуратура гр. Карлово – 1 (една) свободна длъжност
1.5. Районна прокуратура гр. Лом – 1 (една) свободна длъжност
1.6. Районна прокуратура гр. Несебър – 2 (две) свободни длъжности
1.7. Районна прокуратура гр. Нова Загора – 2 (две) свободни длъжности
1.8. Районна прокуратура гр. Оряхово – 1 (една) свободна длъжност
1.9. Районна прокуратура гр. Пловдив – 4 (четири) свободни длъжности
1.10. Районна прокуратура гр. Русе – 1 (една) свободна длъжност
1.11. Районна прокуратура гр. Сандански – 2 (две) свободни длъжности
1.12. Районна прокуратура гр. Свиленград – 3 (три) свободни длъжности
1.13. Софийска районна прокуратура – 12 (дванадесет) свободни длъжности
1.14. Районна прокуратура гр. Смолян – 1 (една) свободна длъжност
1.15. Районна прокуратура гр. Сливен – 1 (една) свободна длъжност
1.16. Районна прокуратура гр. Сливница – 1 (една) свободна длъжност
1.17. Районна прокуратура гр. Стара Загора – 1 (една) свободна длъжност
1.18. Районна прокуратура гр. Трън – 1 (една) свободна длъжност
1.19. Районна прокуратура гр. Харманли – 2 (две) свободни длъжности
1.20. Районна прокуратура гр. Хасково – 1 (една) свободна длъжност
1.21. Районна прокуратура гр. Червен бряг – 1 (една) свободна длъжност.
1.2. На основание чл. 181, ал. 2 и ал. 3 от ЗСВ и чл. 8 от ПРАВИЛАТА относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в "Държавен вестник" кандидатите подават в администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, заявление за участие в конкурса (по образец), към което се прилага: подробна автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по ЗСВ; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка; други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
1.3. Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа - писмен и устен изпит по ред, определен с ПРАВИЛАТА относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи
1.4. Писменият изпит да се проведе на 27.02.2016г. /събота/ в сградата на Софийски Университет „Свети Климент Охридски”, бул. „Цар Освободител” № 15. Разпределението на кандидатите по зали да бъде публикувано на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет в раздел „Конкурси”, както и в раздел „Решения на постоянните комисии” – „Комисия по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи” – „Конкурси”.
1.5. Устният изпит да се проведе по график и на места определени от конкурсната комисия.
1.6. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурсите.
1.7. Упълномощава Главния секретар на ВСС да сключи договор за наем на помещенията в Софийски Университет „Свети Климент Охридски”, където ще се проведе писмения изпит.
1.8. Решението за обявяване на конкурса да се обнародва в „Държавен вестник”, публикува в един централен всекидневник, както и на страницата на Висшия съдебен съвет в Интернет.
2. ОТНОСНО: Открита процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 от Закона за съдебната власт в административните съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. ОТКРИВА процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 от ЗСВ от Административен съд Ямбол в Административен съд Бургас.
2.2. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Административен съд Ямбол, считано от 1.2.2016 г.
2.3. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Административен съд Бургас, считано от 1.2.2016 г.
2.4. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 194 от ЗСВ, Христо Йорданов Христов, съдия в Административен съд Ямбол, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” на длъжност „съдия” в Административен съд Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, без конкурс, считано от 1.2.2016 г.

СЪДИЛИЩА

3. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Кирил Тодоров Тодоров от заеманата длъжност „съдия” във Военен съд гр. Сливен, считано от 01.01.2016 г.
4. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Севдалина Атанасова Герова от заеманата длъжност „съдия” в Окръжен съд, гр. Габрово, считано от 01.01.2016 г.
5. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Тонка Мирославова Славова от заеманата длъжност „съдия” в Районен съд гр. Провадия, считано от 21.12.2015 г.
6.ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Роман Тодоров Николов – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Брезник, с ранг „съдия в АС”, за изпълняващ функциите на административен ръководител – председател на Районен съд гр. Брезник, с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 30.12.2015 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
7. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Анета Александрова Трайкова - съдия в Районен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в ОС“.
7.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206, във вр. с чл. 205, ал. 3 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” - 97 (деветдесет и седем) точки на Анета Александрова Трайкова - съдия в Районен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в ОС“.

АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

8. ОТНОСНО: Приемане на Експертен доклад „Механизъм за оценка на работната натовареност в съдебната система: резултати от емпирично изследване на натовареността на съдиите в България”.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

8.1. ПРИЕМА без забележки Експертен доклад „Механизъм за оценка на работната натовареност в съдебната система: резултати от емпирично изследване на натовареността на съдиите в България”, разработен в изпълнение на Цел 4 на Предефиниран проект N° 2 “Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по програмна област 31 „Повишаване на капацитета и изграждане на сътрудничество в съдебната система” на Норвежкия финансов механизъм.
8.2. ВЪЗЛАГА на директора на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика” от администрацията на ВСС да публикува доклада по т. 1 на Интернет страницата на ВСС.
9. ОТНОСНО: Приемане на Правила за оценка на натовареността на съдиите

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

9.1. ПРИЕМА Правила за оценка на натовареността на съдиите, които да влязат в действие считано от 1 април 2016 година.
9.2. ПРИЕМА актуализирани статистически форми за отчет на апелативните, окръжните, административните, специализираните и районните съдилища, както и подробни статистически кодове на отделните видове дела по нива съдилища.
9.3. ВЪЗЛАГА на Комисия „Бюджет и финанси” и Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” в срок до 15 януари 2016 г. да предложат на Висшия съдебен съвет проект на решение за стартиране на процедура и сключване на договор с изпълнителя на дейности по реализация и внедряване на информационна система за управление на информацията за натовареността на съдилищата, съгласно предложената Ценова оферта от „Смарт системс 2010” ЕООД.
9.4. ВЪЗЛАГА на директора на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика” да публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет Правилата и подробните статистически кодове на отделните видове дела по нива съдилища, цитирани в решението по-горе.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

10. ОТНОСНО: Предложение за първоначално назначаване на класираните кандидати за заемане на длъжността „съдия” в окръжните съдилища – гражданска колегия, съгласно обявения конкурс с решение на ВСС по Протокол № 37/25.06.2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

10.1. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 186а, ал. 4 от ЗСВ, Ралица Цанкова Костадинова на длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Варна – гражданска колегия, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
10.2. НЕ НАЗНАЧАВА Венцислав Георгиев Петров на длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Варна – гражданска колегия, поради попълване на местата.
10.3. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 186а, ал. 4 от ЗСВ, Венцислав Георгиев Петров на длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Пловдив – гражданска колегия, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
11. ОТНОСНО: Предложение за първоначално назначаване на класираните кандидати за заемане на длъжността „съдия” в Софийски градски съд – наказателна колегия, съгласно обявения конкурс с решение на ВСС по Протокол № 37/25.06.2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

11.1. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 186а, ал. 4 от ЗСВ, Даниела Георгиева Талева на длъжност „съдия” в Софийски градски съд - наказателна колегия, с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
11.2. Поради попълване на местата ПРЕКРАТЯВА гласуването за останалите кандидати, участвали в конкурса за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в Софийски градски съд – наказателна колегия, както следва: Илина Александрова Чобанова и Ралица Александрова Райчева
12. ОТНОСНО: Мотивирано предложение за повишаване в длъжност и преместване на класираните кандидати за заемане на длъжността „прокурор” във Върховна касационна прокуратура, съгласно обявения конкурс с решение на ВСС по Протокол №10/14.03.2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

12.1. ПОВИШАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Аксиния Леон Матосян – прокурор в Апелативна специализирана прокуратура с ранг „прокурор във ВКП и ВАП” в длъжност „прокурор” във Върховна касационна прокуратура с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
12.2. ПОВИШАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Венцислав Найденов Андреев – прокурор в Апелативна прокуратура гр. София с ранг „прокурор във ВКП и ВАП” в длъжност „прокурор” във Върховна касационна прокуратура с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
12.3. ПОВИШАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Ваня Илиева Илиева – прокурор в Софийска градска прокуратура с ранг „прокурор във ВКП и ВАП” в длъжност „прокурор” във Върховна касационна прокуратура с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
12.4. ПОВИШАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Димитър Асенов Панайотов – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив с ранг „прокурор във ВКП и ВАП” в длъжност „прокурор” във Върховна касационна прокуратура с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
12.5. Поради попълване на местата ПРЕКРАТЯВА гласуването за останалите кандидати, участвали в конкурса за повишаване и преместване в длъжност „прокурор” във Върховна касационна прокуратура, както следва: Галя Тодорова Гугушева, Паулина Иванова Недялкова, Стелияна Петрова Атанасова, Росен Николов Каменов, Пламен Борисов Евгениев, Асен Бойчев Христов, Генко Драгиев Драгиев и Десислава Живкова Кайнакчиева.
13. ОТНОСНО: Открита процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 от ЗСВ от Административен съд гр. Плевен в Административен съд, София-град

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

13.1. ОТКРИВА процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 от ЗСВ от Административен съд - Плевен в Административен съд, София - град.
13.2. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Административен съд - Плевен, считано от 04.01.2016 г.
13.3. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Административен съд София - град, считано от 04.01.2016 г.
13.4. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 194 от ЗСВ, Калина Иванова Пецова, съдия в Административен съд - Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” на длъжност „съдия” в Административен съд София - град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, без конкурс, считано от 04.01.2016 г.
14. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Андрей Тодоров Икономов – съдия във Върховния административен съд с отличие „личен почетен знак първа степен – златен” за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества.
15. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Андрей Тодоров Икономов от заеманата длъжност „съдия” във Върховния административен съд, считано от 01.01.2016 г.
16. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Севдалина Атанасова Герова – съдия в Окръжен съд гр. Габрово, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества.
17. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Соня Георгиева Кочова от заеманата длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Кюстендил, считано от 11.01.2016 г.
18. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Росица Марчева Чокова от заеманата длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Ямбол, считано от 04.01.2016 г.
19. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Пламен Богомилов Ангелов от заеманата длъжност „съдия” в Районен съд, гр. Варна, считано от 21.12.2015 Г.
20. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Атанас Ясенов Узунов от заеманата длъжност „съдия” в Районен съд, гр. Момчилград, считано от 17.12.2015 г.
21. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Елена Савова Тахчиева - Великова - съдия в Окръжен съд гр. Видин, с ранг „съдия в АС“.
21.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Елена Савова Тахчиева - Великова - съдия в Окръжен съд гр. Видин, с ранг „съдия в АС“.
22. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Христо Лилянов Лазаров - съдия в Окръжен съд гр. Русе.
22.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Христо Лилянов Лазаров - съдия в Окръжен съд гр. Русе.
23. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Вера Станиславова Чочкова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
23.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Вера Станиславова Чочкова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
24. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Величка Асенова Цанова - Гечева - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
24.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Величка Асенова Цанова - Гечева - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
25. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Величка Велева Маринкова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“.
25.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Величка Велева Маринкова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“.
26. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Десислав Светославов Любомиров - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
26.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Десислав Светославов Любомиров - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
27. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Иван Димитров Стойчев - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
27.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Иван Димитров Стойчев - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
28. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Росен Бориславов Димитров - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“.
28.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Росен Бориславов Димитров - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“.
29. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Мирослава Ангелова Йорданова - съдия в Районен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия в ОС“.
29.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мирослава Ангелова Йорданова - съдия в Районен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия в ОС“.
30. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Пламен Борисов Евгениев – съдия в Специализирания наказателен съд, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
31. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ваня Костадинова Вълкадинова – съдия в Административен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
32. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мирослава Николаева Кацарска – Пантева - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
33. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Таня Генчева Спасова – съдия в Районен съд гр. Айтос, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
34. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Албена Славова Илиева – съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
35. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Добрина Иванчева Петрова - съдия в Районен съд гр. Девня, с ранг „съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
36. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Антония Атанасова Атанасова - Алексова - съдия в Районен съд гр. Перник на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
37. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мариана Костадинова Тодорова - Досева - съдия в Районен съд гр. Плевен, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
38. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Боян Димитров Кюртов - съдия в Районен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
39. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Росица Тодорова Кюртова - съдия в Районен съд гр. Пловдив, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
40. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Елица Стен Лазарова от заеманата длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Варна, считано от 28.12.2015 г.
41. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Пламен Христов Проданов от заеманата длъжност „следовател” в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново, считано от 30.12.2015 г.
42. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Антония Димитрова Иванова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
43. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Златин Атанасов Златев - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
44. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Цани Венциславов Попов – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
45. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Христо Минков Христов – прокурор в Районна прокуратура гр. Ловеч, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
46. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Магдалена Иванова Иванова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, на място в по-горен ранг „следовател в НСлС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
47. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Таня Петрова Киркова – и.ф. административен ръководител – председател на Районен съд гр. Ивайловград, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
48. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Стилияна Красимирова Григорова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
49. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мариана Радева Христова - съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
50. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Вяра Дочева Русева - Иванова – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
51. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Весела Александрова Андонова – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
52. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Димитрина Василева Павлова – съдия в Административен съд гр. Ловеч, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
53. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мария Николаева Петрова – съдия в Районен съд гр. Силистра, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
54. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Силвина Дачкова Йовчева – съдия в Районен съд гр. Силистра, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
55. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Галина Димитрова Василева – съдия в Районен съд гр. Силистра, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
56.ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Галина Колева Динкова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Административен съд гр. Стара Загора, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
57. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Дария Никова Проданова – председател на Първо отделение на Търговската колегия на Върховния касационен съд.
57.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Дария Никова Проданова – председател на Първо отделение на Търговската колегия на Върховния касационен съд.
58. ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА Проект на Постановление на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г.
59. ОТНОСНО: Заявление на Лъчезар Спасов – главен вътрешен одитор, за прекратяване на трудовото правоотношение, на основание чл.325, ал. 1, т. 1 от КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРЕКРАТЯВА по взаимно съгласие, на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, трудовият договор с Лъчезар Спасов Спасов – главен вътрешен одитор в Дирекция „Вътрешен одит” във Висшия съдебен съвет, считано от 4 януари 2016 г.
60. ОТНОСНО: Предложение от Галя Георгиева – член на Висшия съдебен съвет, относно Доклад на Временната комисия от членове на ВСС, която извърши проверка в Софийски градски съд, създадена в изпълнение на решение на ВСС по протокол № 1/08.01.2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В едномесечен срок съдия Калоян Топалов – административен ръководител-председател на Софийски градски съд, да представи във ВСС писмен доклад относно мерките, които са предприети от него и от ръководството на съда за преодоляване на слабостите, констатирани в Доклада на Временната комисия от членове на ВСС, създадена в изпълнение на решение на ВСС по Протокол № 1/08.01.2015 г.

/Закриване на заседанието – 15.40 ч./ 

Публикуван на:
18.12.2015г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд