Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

По предложение на Комисията по предложенията и атестирането Висшият съдебен съвет на заседанието си на 20 януари 2016 г. (сряда) повиши и съответно премести в длъжност класираните кандидати в конкурса за заемане на 4 (четири) свободни длъжности за „съдия” в окръжните съдилища – търговска колегия.

На заседанието си на 21 януари 2016 г. (четвъртък) членовете на ВСС довършиха започнатото на 20.01.2016 г. гласуване във връзка с преместването на класираните кандидати в конкурса за заемане на 32 /тридесет и две/ свободни длъжности за „съдия” в районните съдилища.

В заседанието си в четвъртък, Съветът гласува още и предложенията на КПА за повишаване в длъжност и преместване в конкурсите за „съдия” в окръжните съдилища-наказателна колегия и за „прокурор” в окръжните прокуратури.

Назначенията по изброените по-горе конкурси бяха гласувани от ВСС, съобразно класирането, извършено от съответната конкурсна комисия.

В допълнение към това, на вчерашното си заседание Висшият съдебен съвет взе решение за обявяване на конкурсите за първоначално назначаване на апелативно ниво, както следва:

  • 2 (две) свободни длъжности „съдия” в Апелативен съд гр. София – гражданска колегия;
  • 1 (една) свободна длъжност „съдия” в Апелативен съд гр. Варнатърговска колегия;
  • 4 (четири) свободни длъжности „съдия” в апелативните съдилища – наказателна колегия (АС гр. Бургас – 1,  АС гр. Варна – 1 и АС гр. Пловдив – 2);
  • 1 (една) свободна длъжност „прокурор” в Апелативна прокуратура – гр. Бургас.

В случай, че в законоустановения срок по реда на чл. 187 от ЗСВ не постъпят жалби срещу решенията на ВСС за повишаване и преместване или съответно назначаване по посочените по-горе конкурси, на назначените кандидати ще бъдат изпратени уведомленията по чл. 161 от ЗСВ за встъпване в длъжност. С оглед на възможността за своевременно обявяване на нови конкурси, указва на назначените кандидати да встъпят в длъжност във възможно най-кратък срок.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд