Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

По предложение на Комисията по предложенията и атестирането, Висшият съдебен съвет обяви (с решение по протокол № 05/28.01.2016 г.)  конкурси за:

  •  18 длъжности за „младши съдия” в окръжните съдилища - след извършено планиране въз основа на анализ на натовареността на съответните окръжни съдилища, след запознаване с предложенията на административните ръководители, с оглед предстоящото освобождаване на младшите съдии с изтичащ срок през 2016 г., както и при съобразяване на освобождаванията на магистрати в съответните органи на съдебната власт по реда на чл. 165, ал.1, т.1 от ЗСВ през 2019 г.;
  • 30 длъжности за „младши прокурор” в районните прокуратури - след извършено планиране, съобразно предложението на Главния прокурор на Република България.

 

Предстои обнародване на горепосочените решения на ВСС в Държавен вестник, след което в 14-дневен срок след датата на публикуване на обявата и на основание чл. 181, ал. 2 и ал. 3 от ЗСВ и чл. 8 от ПРАВИЛАТА относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, кандидатите следва да подадат в администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, документи за участие в конкурса.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд