Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Висшият съдебен съвет, по предложение на Комисията по предложенията и атестирането повиши и съответно премести в длъжност класираните кандидати в конкурса за заемане на 13 (тринадесет) свободни длъжности за „съдия” в окръжните съдилища – гражданска колегия (решение по Пр. № 7/04.02.2016 г.)

Във връзка с успешното класиране и повишаване на кандидата Татяна Костадинова както в конкурса за ОС-ГК, така и в този за ОС-ТК (решение на ВСС по Пр. 2/20.01.2016 г.), същата е изразила предпочитание за заемане на длъжността „съдия” в СГС-ТК. Тъй като в законоустановения срок срещу решението на ВСС за повишаване в длъжност на съдия Костадинова в СГС-ТК не са постъпили жалби, на същата предстои да бъде изпратено уведомление по чл. 161 от ЗСВ.

След встъпване в длъжност на Татяна Костадинова в СГС-ТК, следва да се извърши второ класиране по конкурса за повишаване в длъжност и преместване в окръжните съдилища – гражданска колегия за заемане на длъжността „съдия” в СГС-ГК.

 

С решение по посочения по-горе протокол ВСС повиши в длъжност и класираните кандидати в конкурса за заемане на  6 /шест/ свободни длъжности за „прокурор" в апелативните прокуратури, както следва: АСпП– 1; АП гр. София – 3; АП гр. Пловдив – 1; АП гр. Велико Търново – 1.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд