Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет избра Христо Ценов Христов за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Етрополе.

Висшият съдебен съвет избра със 17 гласа „за”, 0  „против” и 1 „въздържал се” Христо Ценов Христов за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Етрополе.

Прокурор Христов има над 20 години юридически стаж. Бил е следовател в Териториално отделение – Етрополе към Софийска окръжна следствена служба. От 2006г. е прокурор в Районна прокуратура – гр. Етрополе.

В Концепцията си за стратегическо управление Христо Христов поставя като основна цел запазване на добрата организация и постигнатите резултати в прокуратурата. Приоритетните направления са: запазване на добрия микроклимат, гарантиране на еднакво разпределение на натовареността на прокурорите; подобряване срочността и работата по образуваните преписки и възлаганите проверки чрез оказване на методическа помощ и контрол върху дейността на разследващите полицаи; приоритетна работа по досъдебните производства срещу лица с две и повече неприключени производства, със задържани лица, по дела от обществен интерес и взети на специален надзор. Акцент е поставен върху усъвършенстването на екипния принцип на работа на наблюдаващия прокурор, разследващия полицай и служителите от оперативните служби с оглед постигане на максимална ефективност още от първоначалните и неотложни действия. Предвидени са мерки за недопускане постановяването на оправдателни съдебни актове и връщане на дела от съда, както и за повишаване качеството на прокурорските актове. Предвижда се предприемане на организационни мерки за повишаване ефективността на разследващите полицаи въз основа анализ качеството на работата им и установяване на индивидуалната натовареност. В Концепцията се залага на периодично провеждане на срещи с ръководството на Районното полицейско управление и съдиите от Районния съд по повод на възникнала противоречива практика, както и максимално използване капацитета на следователите в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – София.

Въпрос към кандидата зададе Румен Боев във връзка с личното мнение на кандидата по отношение възможностите за адекватна натовареност на следователите предвид съществуващата нормативна уредба и ситуирането на следствените отдели.

Прокурор Христов бе подкрепен от Румен Боев, който се позова на създадената добра организация в дейността на прокуратурата, установеното добро взаимодействие с органите на МВР, както и на личните и професионални качества на кандидата. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд