Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Във връзка с влезли в сила решения на ВСС по Пр.02/20.01.2016 г. и 03/21.01.2016 г. за повишаване в длъжност и преместване за „съдия” в окръжните съдилища – търговска колегия и за преместване на длъжности за „съдия" в районните съдилища, на повишените или съответно преместени кандидати са изпратени уведомления по чл. 161 от ЗСВ за встъпване в длъжност в едномесечен срок.

По конкурса за повишаване в длъжност и преместване за „прокурор" в окръжните прокуратури, също бяха изпратени уведомления по чл. 161 от ЗСВ, с изключение на двама от повишените кандидати, срещу чиито назначения са постъпили жалби пред Върховния административен съд.

Във връзка с предстоящото овакантяване на магистратски длъжности в органите на съдебната власт и необходимостта от своевременното им обявяване на конкурс, на всички преместени и повишени магистрати по посочените по-горе конкурси се указва да встъпят в длъжност във възможно най-кратък срок.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд