Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет поиска становища на магистратите по въпроси за независимостта на съдебната власт

Висшият съдебен съвет по протокол №4/27.01.2016 г. възложи на две Постоянни комисии да изготвят становища по въпроси за независимостта на съдебната власт, които да се внесат за обсъждане и приемане в пленарния състав на Съвета в срок до 10 март 2016 г.

 В тази връзка Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет /КПУКИВИВСС/ и Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” /КПЕПК/, на съвместно заседание, решиха да бъдат поискани становища относно „Правото на магистратите да участват в обществени дебати и свободно да изразяват публично мнение по политиките на законодателната, изпълнителната и съдебната власт и всички останали въпроси на обществения живот”, както и за „Възможността магистрати, органи на съдебната власт и съсловни организации на магистрати да получават извънбюджетно финансиране, свързано с професионална дейност”.

С решението си двете Постоянни комисии отправят запитване по тези въпроси до административните ръководители на Апелативните съдилища и Апелативните прокуратури за събиране и обобщаване на становищата по апелативни райони. Органите на съдебна власт, които преценят необходимостта от изготвяне на становище по поставените въпроси, трябва да го изпратят за обобщаване на съответния апелативен ръководител. Обобщените становища следва да се представят на КПЕПК и КПУКИВИВСС в срок до 7 март 2016 г.

Двете Постоянни комисии към Висшия съдебен съвет определиха членовете на Съвета Галина Карагьозова и Калин Калпакчиев като докладчици за изготвяне на становища по поставените теми.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд