Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет определи чрез жребий броя на свободните длъжности за „съдия“ във ВКС и „прокурор“ във ВКП и ВАП и обяви конкурси за повишаване в длъжност и преместване.

Висшият съдебен съвет определи чрез жребий на основание чл. 178, ал.1 и ал. 2 от ЗСВ броя на свободните длъжности за „съдия“ във ВКС и „прокурор“ във ВКП и ВАП, които следва да се заемат след конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване и след конкурс за първоначално назначаване, както следва:

ОСВ

Брой свободни длъжности, обявени с решение на ВСС по пр. 07/04.02.2016г.

Конкурс за повишаване в длъжност и преместване

Конкурс за първоначално назначаване - 20 %

Върховен касационен съд в т.ч.

14

11

3

гражданска колегия

4

1

търговска колегия

2

1

наказателна колегия

5

1

Върховна касационна прокуратура

6

5

1

Върховна административна прокуратура

1

1

-

Висшият съдебен съвет, на основание чл. 189, ал.1, във връзка с чл. 180 от ЗСВ обяви следните конкурси за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на:

- 4 /четири/ свободни длъжности „съдия“ във ВКС – гражданска колегия;

- 2 /две/ свободни длъжности „съдия“ във ВКС – търговска колегия;

- 5 /пет/ свободни длъжности „съдия“ във ВКС – наказателна колегия;

- 5 /пет/ свободни длъжности „прокурор“ във ВКП;

- 1 /една/ 5 /пет/ свободна длъжност „прокурор“ във ВАП.

Преди обявяването на конкурсите беше извършено оптимизиране щатната численост за длъжността „прокурор” във Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура, в съответствие с предложението на главния прокурор, като са съкратени съответно 5 длъжности във ВКП и 4 във ВАП.

Конкурсите за първоначално назначаване ще бъдат обявени на по-късен етап, на основание чл. 191, ал. 1, изр. 2-ро от ЗСВ, регламентиращ, че ако няма кандидат за съответната длъжност тя се заема по реда на чл. 178 от ЗСВ.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд