Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

След изтеглен жребий за определяне броя на свободните длъжности за „съдия“ във ВКС и „прокурор“ във ВКП и ВАП, Висшият съдебен съвет обяви следните конкурси за повишаване в длъжност и преместване за заемане на:

  • 4 /четири/ свободни длъжности „съдия“ във ВКС – гражданска колегия;
  • 2 /две/ свободни длъжности „съдия“ във ВКС – търговска колегия;
  • 5 /пет/ свободни длъжности „съдия“ във ВКС – наказателна колегия;
  • 5 /пет/ свободни длъжности „прокурор“ във ВКП;
  • 1 /една/ свободна длъжност „прокурор“ във ВАП.

Преди обявяването на конкурсите беше извършено оптимизиране щатната численост за длъжността „прокурор” във Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура, в съответствие с предложението на главния прокурор, като бяха съкратени съответно 5 длъжности във ВКП и 4 във ВАП.

Конкурсите за първоначално назначаване, съобразно изтегления жребий (по 1 /една/ длъжност за „съдия“ във ВКС–ГК, ТК и НК, както и 1 /една/ длъжност за „прокурор“ във ВКП), ще бъдат обявени на по-късен етап, с оглед разпоредбата на чл. 191, ал. 1, изр. 2-ро от ЗСВ, регламентираща, че ако няма кандидат за заемане на дадена длъжност в конкурс за повишаване и преместване, същата се заема по реда на чл. 178 от ЗСВ (а именно чрез конкурс за първоначално назначаване).

Предстои обявяване на конкурси и за длъжността „съдия” във Върховен административен съд след становище от председателя на ВАС за длъжностите, които следва да бъдат обявени.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд