Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Във връзка с изпратените по реда на чл. 161 от ЗСВ уведомления на повишените/преместените кандидати в конкурсите за повишаване и преместване на длъжността „съдия” в окръжните съдилища – търговска колегия, на длъжността „съдия" в районните съдилища, на длъжността „прокурор” в РП-Хасково, на длъжността „прокурор" в окръжните прокуратури, както и в конкурса за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в окръжните прокуратури, се приканват назначените кандидати да встъпят в длъжност във възможно най-кратък срок с цел своевременното обявяване на конкурси за заемането на овакантените от встъпването магистратски длъжности в органите на съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд