Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ВСС ще актуализира Класификатора на длъжностите в администрацията на съдебната власт с цел оптимизиране щатната численост на съдебните служители

Първо заседание проведе Оперативната работна група за актуализиране на Класификатора на длъжностите в администрацията на съдебната власт, съобразно изискванията на ЗСВ и разработване на правила към него. Акцент в дейността на работната група е прилагане на нов подход по отношение визията, философията и структурата на Класификатора, както и определяне на ясни правила за създаването му. Размерът на възнагражденията на съдебните служители и евентуални изменения в тях не са предмет на дейността на Работната група, в която участват представители на администрацията на Висшия съдебен съвет, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Прокуратурата на Република България, Инспектората към ВСС и Националния институт на правосъдието.  

Работната група е определена в изпълнение на решение на ВСС по протокол №7/04.02.2016г., т. 35.2, с която са утвърдени минимални мерки за оптимизиране на щатната численост на съдебните служители в органите  на съдебната власт въз основа на приетия Доклад за резултатите от проведената работна среща с председателите на съдилища за обсъждане, разработка и приемане на критерии за оптимизиране на щатната численост на съдебните служители. Докладът обобщава направените предложения и дискутираните въпроси, в рамките на работната среща за „Обсъждане, разработка и приемане на критерии за оптимизиране щатната численост на съдебните служители” /19-21.10.2015г/, организирана от Комисия „Съдебна администрация” в изпълнение на решение на ВСС по протокол № 52/22.10.2015г.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд