Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Във връзка с успешното класиране на кандидата Татяна Костадинова едновременно в конкурсите за повишаване в длъжност и преместване за „съдия” в ОС-ГК и ОС-ТК, същата е изразила в молба до ВСС и КПА предпочитание за заемане на длъжността „съдия” в СГС-ТК.

Със свое решение по Пр. № 2/20.01.2016 г. ВСС повиши Татяна Костадинова в длъжност „съдия” СГС-ТК. Тъй като в законоустановения срок срещу решението на ВСС не са постъпили жалби, на 11.02.2016 г. на същата беше изпратено уведомление по чл. 161 от ЗСВ за встъпване в длъжност в едномесечен срок.

След встъпване в длъжност на Татяна Костадинова в СГС-ТК, следва да се извърши второ класиране по конкурса за повишаване в длъжност и преместване в окръжните съдилища – гражданска колегия за заемане на длъжността „съдия” в СГС-ГК.

Тъй като на 15.02.2016 г. в деловодството на ВСС са депозираните три жалби срещу решението на ВСС по Пр. 07/04.02.2016 г., т. 8.2., с което Татяна Костадинова е повишена в длъжност „съдия” в ОС-ГК, същите възпрепятстват довършване на конкурсната процедура и извършване на второ класиране след встъпване на Татяна Костадинова в длъжност „съдия” в СГС-ТК.

Важно е да се отбележи, че от страна на Татяна Костадинова не е постъпил изричен отказ от по-нататъшно участие в конкурса за СГС-ГК, а само молба, в която е изразено предпочитание за заемане на длъжността в СГС-ТК. Г-жа Костадинова заявява, че само при наличие на пречка за заемане от нейна страна на длъжността в СГС-ТК, тя би заела длъжността „съдия” в СГС-ГК, поради което същата е повишена и в двата конкурса. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд