Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Изявление на Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт към Висшия съдебен съвет

Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт към Висшия съдебен съвет,  в заседание, проведено на 09.02.2016 г., разгледа постъпилите до момента становища, мнения и предложения във връзка с предстоящата реорганизация на съдебната карта на районните съдилища и районните прокуратури на територията на Република България, съгласно протокол № 40/15.07.2015 г. от заседание на ВСС.

          Изразяваме благодарност за постъпилите мнения и становища, които са важни за Висшия съдебен съвет в процеса на вземане на ефективно и приемливо за всички решение.

          Уведомяваме всички заинтересовани страни, че реформирането на съдебната карта на Република България е приоритетна цел на Висшия съдебен съвет, препоръка за постигането на която е отправена в Доклада на Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка, приет на 27 януари 2016 г.

          Към настоящия момент единствено се анализира и обобщава информация по разглеждания въпрос, както и  детайли от концепцията на реформата. Не е достигнат етап за обсъждане на конкретни предложения за районни съдилища и прокуратури.

          Уверяваме Ви, че решението на Висшия съдебен съвет за реформиране/обединяване на съдебни структури ще бъде взето след внимателно обсъждане на всички относими фактори и аргументи, както и при отчитане мнението на всички заинтересовани страни, в това число и на местните власти.

 

 

 

                                                                   ЧЛЕНОВЕТЕ НА КАОСНОСВ

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд