Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет избра прокурор Петър Борисов за втори мандат административен ръководител на Районна прокуратура – Ардино

Висшият съдебен съвет избра с 18 гласа „за”, нито един глас „против” и „въздържал се” прокурор Петър Младенов Борисов за втори мандат административен ръководител на Районна прокуратура – Ардино.

          Той има над 15 години общ юридически стаж, от които над 14 години в органите на съдебната власт. Последователно е заемал длъжностите младши прокурор и прокурор и от 2010 г. - административен ръководител на Районна прокуратура – Ардино.

          Прокурор Борисов мотивира кандидатурата си като посочва, че  постигнатото от него в изминалия мандат на районен прокурор и натрупаният житейски и професионален опит, му дават увереност, че може да продължи да оптимизира и подобрява работата й.

          В своята Концепция за стратегическо управление на Районна прокуратура той набелязва като свои цели  запазване и доразвиване на постигнатите успехи в предходните периоди, както и повишаване на качеството на разследването чрез запознаване със константната съдебна практика, периодични срещи на наблюдаващите прокурори и разследващите с поставяне на проблеми по разследването и организацията по преодоляването им; подобряване на срочността на разследване, за да не се допуска или да се намали броя на проверките с продължителен срок; мерки за намаляване на броя на върнатите дела и постановените оправдателни присъди; нарастване на броя на приключилите бързи и незабавни производства, приоритет при работата по корупционни престъпления; стриктно спазване на принципа на случайното разпределение на преписки и дела и други.

          Членовете на Висшия съдебен съвет Румен Боев, Елка Атанасова, Галя Георгиева, както и  министърът на правосъдието Екатерина Захариева поставиха въпроси за необходимостта да се запази Районна прокуратура – Ардино като самостоятелна единица, относно качеството на правораздаването и натовареността на прокурорите. 

          Подкрепа заяви членът на Съвета Румен Боев, който обърна внимание на успешния първи  мандат на кандидата и на необходимостта да се охраняват интересите на гражданите в този район.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд