Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

На проведена среща в заседание на Комисията по предложенията и атестирането на 23.02.2016 г. с председателя на Върховния административен съди и с административния ръководител на Административен съд София – град се обсъдиха възможности за откриване на процедура за преместване по реда на чл. 194 от ЗСВ в административните съдилища в цялата страна с цел разпределение на щатни длъжности и постигане на по-равномерна натовареност.

В същото заседание Комисията взе решение за откриване на процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 от ЗСВ от всички административни съдилища в по-високо натоварените административни съдилища с цел извършване на оптимизиране на щатната численост. Откриването на процедурата ще даде възможност на административните съдии да се преместят там, където желаят, като изложат и мотиви за това.

След обобщаване на постъпилите заявления, анализ на статистическите данни за натовареността и преценка на необходимата за нормалното функциониране на всеки административен съд щатна численост /магистратски състав/, при търсене на баланс, ще бъдат приложени критериите на правилата за избор на заявления и преназначаване на магистрати в административните съдилища.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд