Постоянни комисии
КОМИСИИ ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
Актуални събития и съобщения
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Важно съобщение относно сроковете за подаване на документи по обявените конкурси за повишаване в длъжност и преместване във ВКС-ГК, ТК и НК, ВКП и ВАП

С решение на ВСС по протокол № 8/11.02.2016г. са обявени конкурси за повишаване и преместване в длъжност „съдия” във Върховния касационен съд – гражданска колегия, търговска колегия и наказателна колегия и за длъжността „прокурор” във Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура. Съгласно основанията на чл. 180 от ЗСВ, решението следва да се обнародва в „Държавен вестник“, публикува в един централен всекидневник, както и на страницата на ВСС в интернет.

Поради техническа грешка, допусната от редакционната колегия на Държавен вестник, обявата е публикувана на 23.02.2016г., вместо на 26.02.2016 г., каквото е било искането на ВСС.

В резултат на горепосоченото, при обнародване на решението за обявяване на конкурсите в Държавен вестник на 23.02.2016 г. 14-дневният срок за прием на документи за участие в конкурсите е с начална дата 24.02.2016 г. и продължава до 08.03.2016 г. (включително).

Днес (26.02.2016 г.) във вестник „Новинар“ е публикувана обявата за предстоящите конкурсни процедури.  На основание чл.191 от ЗСВ и чл. 32, ал.1 и ал.3 от Правилата относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, 14-дневният срок за прием на документи започва да тече от датата на обнародване на решението за обявяване на конкурсите в Държавен вестник (23.02.2016 г.). 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд