КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 25 ФЕВРУАРИ 2016 г
.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Димитър Узунов – представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАТ: Незабравка Стоева, Даниела Костова, Михаил Кожарев

/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/
/На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на ВСС/

/Откриване на заседанието – 9,45 ч./

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
61.Предложение за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
62. Проект на решение относно преразпределение щатната численост на съдебни служители в органите на съдебната власт.
Внася: Комисия „Съдебна администрация”
63. Проект на решение за допълване на критериите за подбор на кандидатите за командировани национални експерти в генералните дирекции на Европейската комисия, одобрени с решение на ВСС по протокол № 43/02.10.2014 г.
Внася: Комисия „Международна дейност”
64. Проект на решение за определяне на представители на ВСС за участие в дейността на Работна група 33 „Сътрудничество в областта на правосъдието” с водещо ведомство Министерство на правосъдието.
Внася: Комисия „Международна дейност”
65. Обнародвано решение на Висшия съдебен съвет в „Държавен вестник”, на основание чл.180 от ЗСВ
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
66. Проект на решение по заявление за отвод от редовен член на конкурсна комисия, във връзка с провеждането на конкурс за първоначално назначаване в апелативните съдилища, обявени с решения на Висшия съдебен съвет по протокол 03/21.01.2016 г.
(включена на основание чл.37, ал.2 от Правилника за организация на дейността на ВСС и неговата администрация)

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура-гр.Крумовград
Кандидат:
- Петя Георгиева Чотрова – прокурор в Районна прокуратура-гр.Крумовград, с ранг „прокурор в ОП” /Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 62/18.12.2014 г., комплексна оценка „много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 19 гласа „за”, 0 „против”, 0 „въздържали се”, НАЗНАЧАВА Петя Георгиева Чотрова – прокурор в Районна прокуратура-гр.Крумовград, с ранг „прокурор в ОП”, на длъжността „административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура-гр.Крумовград, с ранг „прокурор в ОП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
2. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура-гр.Елена
Кандидат:
- Красимир Вълчев Сариев – прокурор в Районна прокуратура-гр.Дряново, с ранг „прокурор в АП” /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 26/08.07.2010 г., комплексна оценка „много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 17 гласа „за”, 0 „против”, 1 въздържал се”, НАЗНАЧАВА Красимир Вълчев Сариев – прокурор в Районна прокуратура-гр.Дряново, с ранг „прокурор в АП”, на длъжността „административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура-гр.Елена, с ранг „прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
3. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура-Момчилград
Кандидати:
- Емил Александров Александров – прокурор в Районна прокуратура-Момчилград /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 41/16.07.2015 г., комплексна оценка „много добра”/;
- Мария Ангелова Михайлова – прокурор в Районна прокуратура-Момчилград, с ранг „прокурор в АП” /Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 7/12.02.2015 г., комплексна оценка „много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат:
за Емил Александров Александров – 19 гласа
за Мария Ангелова Михайлова – 1 глас
НАЗНАЧАВА Емил Александров Александров – прокурор в Районна прокуратура-Момчилград, на длъжността „административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура-Момчилград, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

4. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 2/2015 г. по описа на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАЛАГА на Адалберт Живков Кръстев – прокурор във Военно-окръжна прокуратура-София, дисциплинарно наказание по чл.308, ал.1, т.2 от ЗСВ – „порицание”, за извършено дисциплинарно нарушение по чл.307, ал.4, т.5 от ЗСВ.
5. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 5/2015 г. по описа на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА произнасянето по дисциплинарно дело № 5/2015 г. по описа на ВСС, поради заболяване на дисциплинарно привлеченото лице, за заседанието на 17 март 2016 г.
6. ОТНОСНО: Предложение от петима членове на Висшия съдебен съвет за налагане на дисциплинарно наказание на Веселина Йорданова Ставрева – съдия в Софийски градски съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

6.1. ОТЛАГА разглеждането на предложението за налагане на дисциплинарно наказание на Веселина Йорданова Ставрева – съдия в Софийски градски съд.
6.2. Всички материали по предложението да се предоставят за запознаване на членовете на Съвета.
7. ОТНОСНО: Заповед № 198/25.01.2016 г. на Христо Динев – административен ръководител-градски прокурор на Софийска градска прокуратура, с която е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ - „забележка” на Росица Петрова Рускова-Петрова – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

7.1. ПОТВЪРЖДАВА, на основание чл. 314, ал. 3 от Закона за съдебната власт, наложеното със Заповед № 198/25.01.2016 г. на Христо Динев – административен ръководител-градски прокурор на Софийска градска прокуратура, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал.1, т. 1 от ЗСВ - „забележка“, на Росица Петрова Рускова-Петрова – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 3 от ЗСВ.
7.2. Заповед № 198/25.01.2016 г. на Христо Динев – административен ръководител-градски прокурор на Софийска градска прокуратура, ведно с решението на ВСС да се приложат към кадровото досие на магистрата.
8. ОТНОСНО: Заповед № 638/09.10.2015 г. на Валентин Вълков – административен ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Ловеч, с която е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ - „забележка” на Христо Любенов Николов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Ловеч

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

8.1. ПОТВЪРЖДАВА, на основание чл. 314, ал. 3 от Закона за съдебната власт, наложеното със Заповед № 638/09.10.2015 г. на Валентин Вълков – административен ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Ловеч, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал.1, т. 1 от ЗСВ - „забележка“, на Христо Любенов Николов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Ловеч, за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 4 от ЗСВ.
8.2. Заповед № 638/09.10.2015 г. на Валентин Вълков – административен ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Ловеч, ведно с решението на ВСС да се приложат към кадровото досие на магистрата.
9. ОТНОСНО: Заповед № РД-04-12/26.01.2016 г. на Тодор Деянов – административен ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Смолян, с която, на основание чл.327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Мария Василева Дамянова – административен ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Девин

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

9.1. ПРИЕМА за сведение Заповед № РД-04-12/26.01.2016 г. на Тодор Деянов – административен ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Смолян, с която, на основание чл.327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Мария Василева Дамянова – административен ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Девин, като констатира, че същата е в противоречие с разпоредбата на чл.327 от ЗСВ.
9.2. Заповедта да не се прилага към кадровото досие на магистрата.
9.3. В случай на оспорване на заповедта за обръщане на внимание, административният ръководител следва да уведоми Висшия съдебен съвет за влязлото в сила съдебно решение.

КОНКУРСИ

10. ОТНОСНО: Обявяване на свободните длъжности “съдия” във Върховен административен съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

10.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, 5 (пет) щатни длъжности „съдия” във Върховния административен съд, считано от датата на вземане на решението
Мотиви: Решението е съобразено с предложение на председателя на Върховния административен съд за съкращаване на щатни бройки за съдебни служители както следва : Административен съд гр. Перник – 2 щатни бройки – шофьор и съдебен деловодител, Административен съд гр. Стара Загора – 2 щатни бройки - завеждащ служба съдебно деловодство и съдебен деловодител, Административен съд гр. Велико Търново – 1 щатна бройка – съдебен помощник, Административен съд гр. Кюстендил – 1 щатна бройка съдебен деловодител – регистратура, Административен съд гр. Ямбол – 1 щатна бройка съдебен деловодител, както и с решение на Висшия съдебен съвет по пр. № 07/04.02.2016 г. за съкращаване на длъжности „прокурор” от Върховна административна прокуратура.
Намаляването със 7 /седем/ длъжности за съдебен служител и 3 /три/ за „прокурор”, обуславя възможността от увеличаване щатната численост на Върховния административен съд с 5 /пет/ длъжности „съдия”.
С оглед на изложеното, при налични 5 свободни длъжности за „съдия” във Върховния административен съд и предвид увеличението с нови 5 /пет/ е възможно обявяването на конкурс за общо 10 /десет/ свободни длъжности.
10.2. ОБЯВЯВА, на основание чл. 189, ал.1, във вр. с чл. 178, ал. 3 и чл. 190 от ЗСВ, 10 (десет) свободни длъжности “съдия” във Върховен административен съд
10.3. Решението да се обнародва в „Държавен вестник”, публикува в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
Забележка: Обнародването на решението в „Държавен вестник”, публикуването в един централен всекидневник, както и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, са действия, които следва да бъдат извършени след решение на Висшия съдебен съвет по предложение на Комисия „Съдебна администрация” за съкращаване на свободните щатни бройки за съдебни служители.
11. ОТНОСНО: Определяне чрез жребий броя на свободните длъжности “съдия” във Върховен административен съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий на основание чл. 178, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ броя на свободните длъжности “съдия” във Върховен административен съд, които да се заемат след конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване и след конкурс за първоначално назначаване, както следва:

ОСВ

Брой свободни длъжности

Конкурс за повишаване в длъжност и преместване

Конкурс за първоначално назначаване - 20 %

Върховен административен съд

10

8

2


12. ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия” във Върховен административен съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

12.1.1. ОБЯВЯВА, на основание чл. 189, ал.1, във връзка с чл. 180 от ЗСВ, КОНКУРС за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на 8 (осем) свободни длъжности „съдия” във Върховен административен съд.
12.1.2. На основание чл. 191 от ЗСВ и чл. 32, ал. 1, ал. 2 и ал.3 от ПРАВИЛАТА относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в "Държавен вестник" кандидатите подават лично или чрез писмено упълномощен представител в администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, заявление за участие в конкурса (по образец), към което се прилагат: служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164 от ЗСВ; кадрова справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт (по образец), съпроводена с 3 (три) акта, постановени от кандидата през последните 3 (три) години от дейността му, избрани на случаен принцип; копие от 3 (три) акта, изготвени от кандидата през последните 3 (три) години от дейността му, избрани от него; други документи по негово желание, свързани с притежаваните професионални и нравствени качества.
12.1.3. Конкурсът да се проведе чрез събеседване по практически въпроси, свързани с прилагането на законите, касаещи дейността на органа в съдебната власт, за който кандидатства.
12.1.4. Датата, часът и мястото за провеждане на събеседването да се определят от конкурсната комисия след конституирането й, и да се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
12.1.5. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурса.
12.1.6. Решението да се обнародва в "Държавен вестник", публикува в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
Забележка: На основание чл. 191, ал.1, изр. 2-ро от ЗСВ, ако няма кандидат за съответната длъжност тя се заема по реда на чл. 178 от ЗСВ.
13. ОТНОСНО: Заявления за отвод от членове на конкурсни комисии във връзка с провеждането на конкурси за младши съдии и младши прокурори, обявени с решения на Висшия съдебен съвет по протокол № 5/28.01.2016 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

13.1. Определя Мария Кирилова Терзийска - съдия в Окръжен съд гр. Варна, за редовен член на първа конкурсна комисия за младши съдии, на мястото на Мариана Иванова Георгиева.
13.1.1. Определя чрез жребий Йонко Георгиев Георгиев – съдия в Окръжен съд-Хасково, гражданска колегия, за резервен член на първа конкурсна комисия за младши съдии, на мястото на Мария Кирилова Терзийска.
13.2. Определя Жаклин Димитрова Петрова - Комитова - съдия в Софийски градски съд, за редовен член на втора конкурсна комисия за младши съдии, на мястото на Росица Стоянова Стоева.
13.2.1. Определя чрез жребий Светла Желязкова Стоянова – съдия в Окръжен съд-Видин, гражданска колегия, за резервен член на втора конкурсна комисия за младши съдии, на мястото на Жаклин Димитрова Петрова - Комитова.
13.2.2. Определя Владимир Огнянов Астарджиев - съдия в Софийски градски съд, за редовен член на втора конкурсна комисия за младши съдии, на мястото на Димо Малчев Димов.
13.2.3. Определя чрез жребий Милена Димитрова Петева-Георгиева – заместник-председател на Окръжен съд-Хасково, наказателна колегия, за резервен член на втора конкурсна комисия за младши съдии, на мястото на Владимир Огнянов Астарджиев.
13.2.4. Определя чрез жребий Кольо Велков Димитров – съдия в Окръжен съд-Хасково, наказателна колегия, за редовен член на втора конкурсна комисия за младши съдии, на мястото на Красимира Дончева Стоянова.
13.2.5. Определя чрез жребий проф.д-р Петя Борисова Шопова – хабилитиран преподавател по наказателно право в Русенски университет, за резервен член на втора конкурсна комисия за младши съдии, на мястото на проф. д-р Никола Филчев Борисов.
13.3. Определя чрез жребий Силвия Яцова Павлова – съдия в Окръжен съд-Русе, гражданска колегия, за редовен член на трета конкурсна комисия за младши съдии, на мястото на Зорница Стефанова Гладилова.
13.3.1. Определя Пламен Ангелов Синков – съдия в Окръжен съд гр. Бургас, за редовен член на трета конкурсна комисия за младши съдии, на мястото на Уляна Куманова Савакова.
13.3.2. Определя чрез жребий Розалия Красимирова Шейтанова – съдия в Окръжен съд-Пловдив, наказателна колегия, за резервен член на трета конкурсна комисия за младши съдии, на мястото на Пламен Ангелов Синков.
13.3.3. Определя чрез жребий Пенка Томова Петрова – съдия в Окръжен съд-Враца, гражданска колегия, за резервен член на трета конкурсна комисия за младши съдии, на мястото на Емилия Георгиева Присадова.
13.4. Определя чрез жребий Александър Христов Александров – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-Габрово, за редовен член на втора конкурсна комисия за младши прокурори, на мястото на Светлозар Михайлов Лазаров.
13.4.1. Определя чрез жребий Димитрина Делчева Ригова – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-Кърджали, за редовен член на втора конкурсна комисия за младши прокурори, на мястото на Владимир Иванов Мицов.
13.4.2. Определя чрез жребий Елка Темелкова Ваклинова – прокурор в СГП, за резервен член на втора конкурсна комисия за младши прокурори, на мястото на Едмонд Златков Гоцев.
13.5. Определя проф. д-р Добринка Иванова Чанкова за редовен член на трета конкурсна комисия за младши прокурори, на мястото на проф. д-р Евгения Николова Коцева.
13.5.1. Определя чрез жребий проф.дюн Маргарита Иванова Чинова – хабилитиран преподавател по наказателно право в Бургаски свободен университет, за резервен член на трета конкурсна комисия за младши прокурори, на мястото на проф. д-р Добринка Иванова Чанкова.
13.6. Не приема за основателен отвода, постъпил от Румен Радков Арабаджиков – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора – редовен член на първа конкурсна комисия за младши прокурори, тъй като изложените от същия съображения не са относими към изискванията на чл. 10, ал. 5 от Правилата за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи.
Забележка: Решението е взето без участието на Георги Колев, Ясен Тодоров и Галя Георгиева поради заявен самоотвод.
14. ОТНОСНО: Заявления за отвод от членове на конкурсни комисии, във връзка с провеждането на конкурс за първоначално назначаване в апелативните съдилища, обявени с решения на Висшия съдебен съвет по протокол 03/21.01.2016 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

14.1. Определя чрез жребий Румяна Стоева Калошева-Манкова – съдия в Апелативен съд-Бургас, гражданска колегия, за редовен член на конкурсна комисия за апелативните съдилища – гражданска колегия, на мястото на Златинка Николова Иванова.
14.1.1. Определя чрез жребий Поликсена Димитрова Георгиева – съдия в Апелативен съд-Велико Търново, гражданска колегия, за резервен член на конкурсна комисия за апелативните съдилища – гражданска колегия, на мястото на Мария Христова Тончева.
15. ОТНОСНО: Заявления за отвод от членове на конкурсна комисия, във връзка с провеждането на конкурс за първоначално назначаване в районните прокуратури, обявен с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 62/16.12.2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

15.1. Определя Ваня Александрова Иванова – прокурор в Районна прокуратура гр. Свищов, за редовен член на първа конкурсна комисия за районните прокуратури на мястото на Константин Банчев Константинов.
15.1.1. Определя чрез жребий Людмил Антонов Еленков – прокурор в РП-Кула, за резервен член на първа конкурсна комисия за районните прокуратури на мястото на Ваня Александрова Иванова.
15.2. Определя чрез жребий Любен Владимиров Владинов – прокурор в РП-Мездра, за редовен член на втора конкурсна комисия за районните прокуратури на мястото на Даниела Маринова Йовчева.
15.2.1. Определя чрез жребий Мария Илиева Макрелова – прокурор в РП-Своге, за резервен член на втора конкурсна комисия за районните прокуратури на мястото на Добринка Иванова Матеева.
16. ОТНОСНО: Одобряване на поименни списъци на магистрати от апелативните и окръжните съдилища и прокуратури за избор на членове на изпитните комисии за младши съдии и младши прокурори в края на обучението им в Националния институт на правосъдието

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА поименни списъци на магистрати от апелативните и окръжните съдилища и прокуратури, които да вземат участие в изпитните комисии за младши съдии и младши прокурори в края на обучението им в Националния институт на правосъдието.
Забележка: От списъците са изключени : Ваньона Асенова Запрянова - АС София, Маргарита Костадинова Саранеделчева - ОС Стара Загора, Марияна Ненкова Ангелова – СГС, Цветана Михайлова Харалампиева - ОС Враца, Димитринка Петрова Василева - ОС Разград, Мими Иванова Петрова – СГС, Юлиян Русенов Русенов - АС Пловдив – поради предстоящото им освобождаване от заеманата длъжност, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Станка Стоянова Димитрова - ОП гр. Пазарджик, тъй като е в отпуск по майчинство; Таня Петрова Мадина - ОП гр. Пазарджик и Ирина Руменова Славчева ОС София, тъй като са в продължителен отпуск по болест; Алексей Христов Ангелов – прокурор в ОП Стара Загора - поради заболяване; Николай Енчев Енчев – съдия в СГС, тъй като с решение на ВСС по пр. № 42/01.10.2014 е удължен с две години срока, в качеството му на командирован национален експерт (seconded national expert) в Генерална дирекция „Правосъдие” (JUST) на Европейската комисия в град Брюксел, Кралство Белгия, считано от 01.01.2015 г. и Росица Симеонова Стоянова – прокурор в ОП гр. Стара Загора, тъй като с решение на ВСС по пр. № 05/28.01.2016 г. е удължен срока й на командироване, със статут на командирован национален експерт в отдел "Правен" в Евроджъст, гр. Хага, Холандия, за период от 6 м., считано от 01.02.2016 г. Любомир Василев Крумов - ОС Софи - избран за инспектор в Инспектората към ВСС, Красимир Атанасов Машев – СГС - с решение на ВСС по пр. № 42/23.07.2015 г. е определен за постоянен преподавател в НИП
17. ОТНОСНО: Определяне чрез жребий на поименните състави на изпитните комисии за младши съдии и младши прокурори в края на обучението им в Националния институт на правосъдието

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

17. ОТЛАГА за следващо заседание.

СЪДИЛИЩА

18. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Ангелина Атанасова Димитрова от заеманата длъжност „съдия” в Окръжен съд, гр. Ямбол, считано от 29.02.2016 г.
19. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Татяна Валентинова Вълчева от заеманата длъжност „съдия” в Окръжен съд, гр. Варна, считано от 08.03.2016 г.
20. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Корнелия Димитрова Колева – заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд, гр. Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател” на Окръжен съд, гр. Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на встъпване на Мая Георгиева Маркова-Джамбазова в длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Апелативен съд-Велико Търново, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
21. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Магдалена Колева Давидова - Янева - съдия в Районен съд гр. Варна.
21.1. Магдалена Колева Давидова - Янева - съдия в Районен съд гр. Варна, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
22. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Десислава Георгиева Манасиева - Жекова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд гр. Варна.
22.1. Десислава Георгиева Манасиева - Жекова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд гр. Варна, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
23. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Геновева Пламенова Илиева - съдия в Районен съд гр. Варна.
23.1. Геновева Пламенова Илиева - съдия в Районен съд гр. Варна, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
24. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Николай Свиленов Стоянов - съдия в Районен съд гр. Варна.
24.1. Николай Свиленов Стоянов - съдия в Районен съд гр. Варна, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
25. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Камелия Диянова Василева - Георгиева - съдия в Районен съд гр. Варна.
25.1. Камелия Диянова Василева - Георгиева - съдия в Районен съд гр. Варна, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
26. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Васил Венелинов Ставрев - съдия в Районен съд гр. Габрово.
26.1. Васил Венелинов Ставрев - съдия в Районен съд гр. Габрово, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
27. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Александър Велинов Ангелов – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”.
27.1. Александър Велинов Ангелов – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
28. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Сибила Енева Симеонова - съдия в Административен съд гр. Русе, с ранг „съдия в АС”.
28.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Сибила Енева Симеонова - съдия в Административен съд гр. Русе, с ранг „съдия в АС”.
29. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Даниела Ангелова Маринова – Марчева - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

ПРОКУРАТУРИ

30. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Анита Георгиева Димова – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор в Районна прокуратура гр. Благоевград.
30.1. Анита Георгиева Димова – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор в Районна прокуратура гр. Благоевград, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
31. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Драгомир Богомилов Драганов – административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Нова Загора, с ранг „прокурор в АП”.
31.1. Драгомир Богомилов Драганов – административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Нова Загора, с ранг „прокурор в АП”, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
32. Оставя без уважение молбата на Мария Цветанова Георгиева – и.д.административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура, гр. Никопол, за откриване на процедура за периодично атестиране.
33. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Георги Иванов Иванов - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Плевен, с ранг „следовател в НСлС”.
33.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Георги Иванов Иванов - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Плевен, с ранг „следовател в НСлС”.
34. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Атанас Йорданов Йорданов - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Габрово, с ранг „следовател в НСлС”.
34.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Атанас Йорданов Йорданов - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Габрово, с ранг „следовател в НСлС”.
35. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Васви Халилов Юсеинов - прокурор в Районна прокуратура гр. Момчилград, с ранг „прокурор в ОП”.
35.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Васви Халилов Юсеинов - прокурор в Районна прокуратура гр. Момчилград, с ранг „прокурор в ОП”.
36. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Невена Йосифова Илиева - прокурор в Районна прокуратура гр. Девня, с ранг „прокурор в АП“.
36.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Невена Йосифова Илиева - прокурор в Районна прокуратура гр. Девня, с ранг „прокурор в АП“.
37. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Антоанета Ганчева Георгиева – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна.
37.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Антоанета Ганчева Георгиева – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна.
38. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Зорница Александрова Узунова – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС”.
38.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Зорница Александрова Узунова – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС”.
39. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Калин Николаев Владимиров - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
40. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Станислав Дончев Андонов - прокурор в Апелативна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
41. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Цветан Ангелов Маринов - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
42. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Светослав Николаев Стойнов – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

43. ОТНОСНО: Одобряване на разчети по бюджетна прогноза на съдебната власт за периода 2017 г.–2019 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

43.1. ОДОБРЯВА Вариант ІІ на разчетите по бюджетната прогноза на съдебната власт за периода 2017 - 2019 г. и приложенията към нея, в изпълнение на Решение на Министерски съвет № 56 от 28.01.2016 г. за бюджетната процедура за 2017 г.
Мотиви: Във връзка с оценка на ефективността на отделните структури на съдебната власт и предстоящата реформа на съдебната карта, не следва да се предвиждат нови щатни бройки в органите на съдебната власт. В одобрения вариант ІІ е предвидена актуализация на работните заплати спрямо утвърдения бюджет за 2016 г., за да се приложат законоустановените изисквания, с които се определят възнагражденията в съдебната система, както и средства за изграждане на информационни системи за осъществяване на електронно правосъдие.
43.2. Одобрените разчети по т. 1 както и приложенията към нея, да се изпратят в министерство на финансите, в изпълнение на т. 2.1.5. от Решение на Министерски съвет № 56 от 28.01.2016 г. за бюджетната процедура за 2017 г.
43.3. Тригодишната бюджетна прогноза на съдебната власт за периода 2017 - 2019 г. да се предостави на Министъра на правосъдието, за подпомагане изготвянето на проектобюджета на съдебната власт за 2017 г.
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт
Дава съгласие
44. ОТНОСНО: Утвърждаване на бюджет за дейността на почивните и учебни бази при Върховния касационен съд за 2016 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТЛАГА утвърждаването на бюджет за дейността на почивните и учебни бази при Върховния касационен съд за 2016 г., заедно с одобряване на бюджета на учебните бази на ВКП и на ВАС.
45. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 317 704 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
46. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мадан за осигуряване на средства за изработка на алуминиеви прегради за преустройство на централен вход – обособяване на входно-изходна зона с цел въвеждане на контрол

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Мадан за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” със 7 320 лв. за изработка на алуминиеви прегради за преустройство на централен вход – обособяване на входно-изходна зона с цел въвеждане на контрол.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
47. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

47.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Пазарджик по § 10-00 „Издръжка” с 1 149 лв. за закупуване на 3 броя принтери.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
47.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Пазарджик по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1 821 лв. за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
48. ОТНОСНО: Искане от и.ф. председател на Районен съд гр.Сливница за осигуряване на средства за внедряване на софтуерен продукт САС „Съдебно деловодство”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Сливница за 2016 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с 592 лв., с цел осигуряване на средства за внедряване на софтуерен продукт САС „Съдебно деловодство”.
Средствата в размер на 592 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
49. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трън за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр.Трън за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 6 894 лв. за доставка и монтаж на копирна машина XEROX WC 5335 с факс.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г.
50. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Съгласно чл. 44 от ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. средствата за СБКО се предвиждат по съответните бюджети в рамките на средствата за издръжка.
50.1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 01-00 „Заплати” със 136 812 лв., съгласно Приложение № 1.
50.2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 486 472 лв., съгласно Приложение № 1.
50.3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 616 107 лв., съгласно Приложение № 1.
50.4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” с 6 216 лв., съгласно Приложение № 1.
50.5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с 961 лв., съгласно Приложение № 1.
Разни
51. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Софийски районен съд за безвъзмездно предоставяне за управление на Министерство на правосъдието пожароизвестителна система монтирана в сградата на бул.„Патриарх Евтимий” № 2

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Софийски районен съд да предостави безвъзмездно за управление на Министерство на правосъдието пожароизвестителна инсталация с балансова стойност 3 776,70 лв., съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост.
52. ОТНОСНО: Необходимост от сключване на договор за предоставяне на услугата „Колокиране на комуникационно оборудване и поддръжка на уеб сървър” с „БГ УАН” ООД

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА представляващ Висшия съдебен съвет да подпише договор с „БГ УАН” ООД за предоставяне на услугата „Колокиране на комуникационно оборудване и поддръжка на уеб сървър” за срок от 1 (една) година.
53. ОТНОСНО: Заявени потребности от подновяване на договори № 45-06-016/09.03.2015 г., № 45-06-017/10.03.2015 г. и № 45-06-021/16.04.2015 г., по които ВСС е страна

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

53.1. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с „Абати” АД за поддръжка на разработения за нуждите на ВСС Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове за срок от 1 (една) година;
53.2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с „Ай Пи Сек“ ЕООД за предоставяне на хостинг, техническо осигуряване, поддръжка и осигуряване на Интернет свързаност в техническия център на изпълнителя за срок от 1 (една) година;
53.3. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с „Абати” АД за поддръжка на внедрената при ВСС Информационна система за мониторинг и контрол на дейността на вещите лица за срок от 1 (една) година.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

54. ОТНОСНО: Предложение за намаляване щатната численост на Районен съд гр. Брезник с 2 /две/ щ.бр. за длъжности: „съдебен деловодител” и „съдебен секретар” и увеличаване щатната численост на Районен съд гр. Перник с тези длъжности

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

54.1. НАМАЛЯВА щатната численост на Районен съд гр. Брезник с 2 /две/ щ.бр. за длъжности: „съдебен деловодител” и „съдебен секретар”.
МОТИВИ: С оглед оптимизиране на щатната численост на съдебната администрация, както и във връзка с предложението от председателите на РС-Брезник и РС-Перник, и заявленията от съответните съдебни служители за преназначаване в РС-Перник, на основание чл. 343, ал. 2 от ЗСВ. Ниска натовареност на РС-Брезник, под средната за районните съдилища в страната. Съотношение бр. служители/бр. магистрати – над средното за страната.
54.2. УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районен съд гр. Перник с 2 /две/ щ.бр. за длъжности: „съдебен деловодител” и „съдебен секретар”.
МОТИВИ: Натовареност на РС-Перник над средната за районните съдилища. Съотношение бр. служители/бр. магистрати- под средното за страната.

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СТАТИСТИКА

55. ОТНОСНО: Правила за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие на Висшия съдебен съвет на Република България“, разработени в рамките на проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт“, договор за безвъзмездна помощ №13-33-2/27.12.2013 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА Правила за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие на Висшия съдебен съвет на Република България, структурирани в два раздела:
I Раздел “Създаване и промяна на личен потребителски профил в Единния портал за електронно правосъдие на Висшия съдебен съвет на Република България“.
II Раздел „Достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие на Висшия съдебен съвет на Република България“.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС

56. ОТНОСНО: Анализ на констатираните от ИВСС към ВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок (01.04.2015 г.-30.09.2015 г.) в изпълнение на чл.60м от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

56.1. ПРИЕМА данните от ИВСС по Глава трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок за периода 01.04.2015 г.-30.09.2015 г.
56.2. ПРИЕМА отчета на министъра на правосъдието относно постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на Глава трета „а” от ЗСВ за периода 01.04.2015 г.-30.09.2015 г.
56.3. ПРИЕМА Анализ на констатираните от ИВСС към ВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок (01.04.2015 г.-30.09.2015 г.) в изпълнение на чл.60м от ЗСВ.
56.4. Материалите по т.,1 т.2 и т.3 да се публикуват на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

57. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на представители на ВСС и на съдебната власт за участие в срещите на проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети /ЕМСС/ по Проект 1 на ЕМСС за 2015-2016 г. „Независимост и отчетност на съдебната власт – продължение”, която ще се проведе в периода 7-8 март 2016 г. в гр. Брюксел, Белгия и по Проект 2 на ЕМСС за 2015 – 2016 г. „Стандарти VІ – стандарти за представителството на гражданското общество в съдебното управление”, която ще се проведе в периода 10-11 март 2016 г. в гр. Любляна, Словения

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

57.1. КОМАНДИРОВА за участие в срещата на проектния екип на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) по Проект 1 на ЕМСС за 2015-2016 г. „Независимост и отчетност на съдебната власт – продължение”, за периода 6-8 март 2016 г. в гр. Брюксел, Белгия:
- Незабравка Стоева – член на ВСС, определен за участие в Проект 1 на ЕМСС за 2015-2016 г. „Независимост и отчетност на съдебната власт – продължение”;
- Виктор Тарчев – представител на ПРБ, определен за участие в работата на подгрупа за „Независимост и отчетност на прокурорите”;
57.1.1 ВЪЗЛАГА на Главния секретар на ВСС да определи и да командирова преводач от английски на български език и обратно / експерт за участие в срещата.
57.1.2. Пътните разходи, разходите за 2 нощувки, разходите за дневни пари за 3 дни, разходите за медицински застраховки, както и разходите за хонорар на преводача са за сметка на Висшия съдебен съвет.
57.2. КОМАНДИРОВА за участие в срещата на проектния екип на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) по Проект 2 на ЕМСС за 2015 – 2016 г. „Стандарти ІV – стандарти за представителството на гражданското общество в съдебното управление”, за периода 9-12 март 2016 г. в гр. Любляна, Словения:
- Магдалена Лазарова - член на ВСС, определен за участие в проект 2 на ЕМСС за 2015-2016 г. „Стандарти VI – стандарти за представителството на гражданското общество в съдебното управление“;
- Елка Атанасова – член на ВСС, определен за участие в проект 2 на ЕМСС за 2015-2016 г. „Стандарти VI – стандарти за представителството на гражданското общество в съдебното управление“;
57.2.1 ВЪЗЛАГА на Главния секретар на ВСС да определи и да командирова преводач от английски на български език и обратно / експерт за участие в срещата.
57.2.2. Пътните разходи, разходите за 3 нощувки, разходите за дневни пари за 4 дни, разходите за медицински застраховки, както и разходите за хонорар на преводача, са за сметка на Висшия съдебен съвет.
58. ОТНОСНО: Проект на решение за приемане на доклади от проведени международни срещи

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

58.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ докладите от проведените международни срещи с участието на членове на Висшия съдебен съвет, както и представители на съдебната власт.
58.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика” да публикува докладите на Интернет страницата на ВСС в съответните раздели:
- Доклад от Доклад от Богдана Желявска – национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела /ЕСМГТД/, относно Годишна среща на ЕСМГТД, проведена на 21-22 януари 2016 г., гр. Брюксел, Белгия – в раздел Международна дейност / Международно сътрудничество / Международни организации / Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела
- Доклад от Мария Кузманова, Румен Георгиев и Елка Атанасова – членове на ВСС, относно участие в работно посещение в Съвета на Европа, проведено в периода 25-28 януари 2015 г., гр. Страсбург, Франция - в раздел Международна дейност/ Доклади, анализи и решения / Доклади от международни срещи
- Доклад от Соня Найденова, член на ВСС и член на Изпълнителния борд на Европейската мрежа на съдебните съвети /ЕМСС/, във връзка с участие на заседание на Изпълнителния борд на ЕМСС, проведена на 8 февруари 2016 г., гр. Брюксел, Белгия –в раздел Международна дейност/ Международно сътрудничество/ Международни организации/ Европейска мрежа на съдебните съвети/ ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА СЪДЕБНИТЕ СЪВЕТИ 2015-2016 / Доклади от участия в заседания на Европейската мрежа на съдебните съвети и в раздел Международна дейност/ Доклади, анализи и решения / Доклади от международни срещи
- Доклад от срещата на Изпълнителния борд на ЕМСС, проведена на 8 февруари 2016 г. в гр. Брюксел, Белгия, изпратен с електронно писмо Офисът на Европейската мрежа на съдебните съвети - в раздел Международна дейност/ Международно сътрудничество/ Международни организации/ Европейска мрежа на съдебните съвети/ ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА СЪДЕБНИТЕ СЪВЕТИ 2015-2016 / Доклади от участия в заседания на Европейската мрежа на съдебните съвети .
- Доклад от Елка Атанасова, член на ВСС и член на екипа по Проект на ЕМСС „Стандарти VI - стандарти за представителството на гражданското общество в съдебното управление“, относно участие в среща на проектния екип на ЕМСС, проведена в периода 20-23 януари 2016 г., гр. Брюксел, Белгия - в раздел Международна дейност/ Международно сътрудничество/ Международни организации/ Европейска мрежа на съдебните съвети/ ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА СЪДЕБНИТЕ СЪВЕТИ 2015-2016 / Стандарти VI - Стандарти за представителството на гражданското общество в съдебното управление
59. ОТНОСНО: Определяне на лице от страна на ВСС, което да поддържа актуална информация в Европейския портал за електронно правосъдие

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ Валери Михайлов – директор на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика”, за представител за актуализиране на информацията за България в базата данни за съдилищата в Европейския портал за електронно правосъдие.
60. ОТНОСНО: Проектно предложение „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на съдилищата и прокуратурите и разработване на Единна информационна система за съдилищата“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”, бюджетна линия BG05SFOP001-3.001, утвърждаване на управленския екип за целите на проектното предложение и упълномощаване на ръководителя на проекта да подаде утвърденото проектно предложение съгласно изискванията на Управляващият орган

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

60.1. УТВЪРЖДАВА управленски екип за целите на изпълнение на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на съдилищата и прокуратурите и разработване на Единна информационна система за съдилищата“ по процедура BG 05SFOP001-3.001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „ Добро управление”, Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система”, в състав:
Ръководител проект: Елка Атанасова- член на ВСС;
Координатор на проекта: Александра Цветкова – външен експерт;
Координатор – Оптимизиране на съдебната карта: Калин Калпакчиев – член на ВСС;
Координатор – Разработка и внедряване на информационни системи: Мирослава Чирпъкова – началник отдел „Информационно обслужване на органите на съдебната власт“, дирекция “Информационни технологии и съдебна статистика“, АВСС;
Юрист: Боян Иванов - външен експерт;
Счетоводител: Адриана Бухова – главен експерт-икономист, дирекция „Финанси и бюджет”, АВСС;
Технически сътрудник: Емилия Петкова – главен експерт – статистически анализ отдел „статистически анализ и обработка на данни“, дирекция “Информационни технологии и съдебна статистика“ в АВСС.
60.2. УПЪЛНОМОЩАВА Елка Атанасова – член на Висшия съдебен съвет и ръководител проект, да подаде утвърденото проектно предложение съгласно изискванията на Управляващия орган.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

62. ОТНОСНО: Проект на решение относно преразпределение щатната численост на съдебни служители в органите на съдебната власт

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

62.1. НАМАЛЯВА щатната численост на Военен съд гр. Сливен с 2 /две/ щ.бр. за съдебни служители, както следва:
- 1 /една/ заета щ.бр. за длъжност „съдебен администратор”;
- 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „главен специалист”.
62.2. УКАЗВА на председателя на Военен съд-Сливен, да преназначи служителя, заемащ длъжността „съдебен администратор”, на свободната длъжност „съдебен деловодител”, за което да уведоми ВСС.
МОТИВИ: Оптимизиране на ръководните длъжности в общата администрация и необходимост от повече служители в специализираната администрация и съгласно предложение на административния ръководител. Съдът разполага и с длъжността „административен секретар”. Съотношение бр. служители/бр. магистрати – 3,67, над средното за военните съдилища в страната.
63. ОТНОСНО: Допълване на критериите за подбор на кандидати за командировани национални експерти в генерални дирекции на Европейската комисия, одобрени с решение на ВСС по протокол №43/02.10.2014 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДОПЪЛВА решение на ВСС по протокол № 43/02.10.2014 г. като ОДОБРЯВА допълнителен критерий за подбор на кандидати за командировани национални експерти в генерални дирекции, агенции и служби на Европейската комисия, както следва:
„- да не са ползвали неплатен отпуск за 6 месеца и повече от 6 месеца през последните 3 години за работа в чужбина или с обучителна цел в чужбина”.
64. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне на представители на ВСС за участие в дейността на Работна група 33 „Сътрудничество в областта на правосъдието” с водещо ведомство Министерство на правосъдието

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ Милка Итова – член на ВСС за участник в актуализирания състав на Работна група 33 „Сътрудничество в областта на правосъдието“, с водещо ведомство Министерство на правосъдието.
65. ОТНОСНО: Обнародвано решение на Висшия съдебен съвет в „Държавен вестник”, на основание чл.180 от ЗСВ
След обсъждане на въпроса, Висшият съдебен съвет стигна до извода, че не е необходимо постановяване на изрично решение.
66. ОТНОСНО: Проект на решение по заявления за отвод от членове на конкурсни комисии, във връзка с провеждането на конкурс за първоначално назначаване в апелативните съдилища, обявени с решения на Висшия съдебен съвет по протокол 03/21.01.2016 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

66.1. Определя доц. д-р Красимир Любенов Димитров, за редовен член на конкурсна комисия за апелативните съдилища – гражданска колегия, на мястото на доц. д-р Солунка Попова
66.2. Определя чрез жребий проф.д-р Марио Бобатинов– хабилитиран преподавател по гражданско–правни науки, в Нов български университет, за резервен член на конкурсна комисия за апелативните съдилища – гражданска колегия, на мястото на доц. д-р Красимир Любенов Димитров.

/Закриване на заседанието – 16, 20 ч/

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
26.02.2016г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд