Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Във връзка с участие на Цветан Цветанов в предаването „Тази сутрин” по бТВ, публикувано на сайта на телевизията на 08.03.2016 г. в 10,02 ч. със заглавие „Съдиите по делата срещу мен получиха повишение”, ВСС прави следните уточнения

Във връзка с участие на Цветан Цветанов в предаването „Тази сутрин” по бТВ, публикувано на сайта на телевизията на 08.03.2016 г. в 10,02 ч. със заглавие „Съдиите по делата срещу мен получиха повишение”, ВСС прави следните уточнения:

         С решение на Висшия съдебен съвет по протокол №19 от 09.04.2015 г., т. 6.4. на основание чл. 160 във връзка с чл. 193, ал. 3 от Закона за съдебната власт Спас Николов Иванчев – съдия в Апелативен съд – гр. София, е повишен в длъжност „съдия” във Върховен касационен съд – наказателна колегия, считано от датата на встъпване в длъжност, след събеседване в проведена конкурсна процедура за повишаване в длъжност и преместване.

         В състава на конкурсната комисия, изготвила класирането, са участвали петима съдии от Върховен касационен съд. Съгласно чл. 189, ал. 8 от Закона за съдебната власт поименният състав на комисията е определен от Висшия съдебен съвет въз основа на изтеглен на публично заседание жребий измежду съдиите във Върховния касационен съд.

         На 16.06.2014 г. Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” е изслушала съдия Тони Гетов от Софийски градски съд във връзка с негова молба с вх. №11-063-475 от 05.06.2014 г., депозирана на основание Раздел II, т. 1.5., вр. т.1 от Кодекса за етично поведение на българските магистрати по повод твърдения, че е произнесъл присъда по НОХД № С-155/2013 г. вследствие на оказан политически натиск върху член на семейството му. В резултат на проведеното изслушване и представените документи КПЕПК не е установила данни за оказан натиск върху съдия Тони Гетов от страна на ръководството на СГС, от страни по делото или от политическа сила чрез член на неговото семейство, за което своевременно е публикувано прессъобщение на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, раздел „Пресцентър”.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд