Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

СЪОБЩЕНИЕ

ДО ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ И ЗАЕМАНЕ НА СВОБОДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ
ЗА „СЪДИЯ” В АПЕЛАТИВЕН СЪД - ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ

Нееднократното отвеждане, поради служебна ангажираност и други уважителни причини, на членове на конкурсната комисия по обявения с решение на Висш съдебен съвет /пр. № 03/21.01.16г. и обн. ДВ бр. 8/29.01.16г./ КОНКУРС ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ В АПЕЛАТИВЕН СЪД  - ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ, доведе до невъзможността за своевременно конституиране на комисията. Това обстоятелство налага промяна в насрочената дата – 19.03.2016 г., за провеждане на писмения изпит с допуснатите кандидати.

Информация относно определената нова дата за провеждане на писмения изпит ще бъде публикувана на интернет страницата ни, след решение на Висшия съдебен съвет и обнародване на същото в Държавен вестник, за което кандидатите ще бъдат уведомени.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд