Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет обсъди извършените и предстоящи действия във връзка с оптимизиране структурата на съдебните райони

Висшият съдебен съвет обсъди извършените и предстоящи действия във връзка с оптимизиране на структурата на съдебните райони. За разглеждане в днешното заседание бяха включени: Доклад за обобщаване получените на становищата в Апелативен район Пловдив и председателите на окръжните съдилища за значението на всички районни съдилища в Апелативен район – Пловдив; Доклад за извършено проучване в Апелативена район Пловдив и Бургас, както и протоколи от проведените срещи с участието на членове на ВСС и административни ръководители на съдилищата по Апелативни райони в периода 20.11.2015г. – 11.12.2015г. в изпълнение на решение на ВСС по протокол №40/15.07.2015г., на членовете на екипите за съответния апелативен район, сформирани с решение на ВСС по протокол №47/17.09.2015г.; Становище на съдиите от Софийски районен съд във връзка с изготвянето и утвърждаването на правила за реформа на съдебната карта, депозирано във ВСС на 29.02.2016г., както и протокола от проведената на 22.01.2016г. дискусионна кръгла маса на тема „Ролята и значението на районния съд за местните общности в контекста на реформата на съдебната карта“.

В началото на дискусията бе припоменено, че с решение на ВСС са определени поименно съставите на екипите от членове на ВСС за всеки апелативен район, както и е указан срок, в който екипите е следвало да подготвят мотивирани предложения за промени в съдебната карта на районните съдилища и районните прокуратури в съответния апелативен район съгласно решението на ВСС по Протокол № 40от 15.07.2015 г., т. 1.5. Членовете на ВСС Мария Кузманова и Румен Боев представиха доклада за Апелативен район – Пловдив, като акцентираха върху неговата прецизност, задълбоченост и аналитичност. Посочено бе, че докладът е съобразен със приетите от ВСС критерии по отношение минималната численост на съдиите, натовареността на районните съдилища за пет годишен период, данните за разпределението на населението на територията на съдебния окръг; географските разстояния и достъпа до транспорт на територията на района; отчетен е индекса за социално-икономическото развитие; спецификата на всеки съдебен район, както и подробна информация и анализи по допълнителни критерии. В дебата участваха Мария Кузманова, Румен Боев, Незабравка Стоева, Светла Петкова, Соня Найденова, Юлия Ковачева, Каролина Неделчева, Камен Иванов, Калин Калпакчиев, Галя Георгиева, Галина Карагьозова, Юлиана Колева и председателят на ВКС Лозан Панов. Поставени бяха въпроси за необходимостта от изготвяне на качествен анализ по отношение  очаквания ефект от прилагането на „добрите практики“ в международния опит съотносими към България; отчитане ефекта от прилагането на нормата за натовареност за съдиите, след въвеждането й на 01.04.2016г.; създаване на единни стандарти за соътношението магистрати-съдебни служители; създаване на концепция за структурата и функциите на обединен районен съд с териториално отделение към него; необходимостта от провеждане на обсъждане и срещи с местните общности, включително адвокати, съдебни изпълнители, нотариуси; предоставяне на мерките във връзка със съдебната карта на Министерство на правосъдието, Министерски съвет, Комисията по правни въпроси и Президента на Република България, в частта касаеща въпроси от националната и социална сигурност; определяне на времеви график и персонални отговорници по тях; прилагане на симетричен подход в работата по проекта на съдебната карта за цялата страна; поставяне на въпроса за необходимостта от законодателни промени; необходимостта от обединяване на съдилища и окрупняване административната дейност на съдилищата; определяне на единни критерии при изготвянето на анализите за всеки апелативен район; да се направи експериментално прилагане на идеята за обединяване на районни съдилища ползващи обща деловодно-информационна система при съгласие от тяхна страна; включване на критерии за финасовия ефект от реформата  на съдебната карта.

Членовете на ВСС се обединиха около следните решения:

  •  приемане за запознаване на представените становища от членовете на ВСС Мария Кузманова и Румен Боев относно Апелативен район – Пловдив.
  • В срок до 31.03.2016г. екипите от членове на ВСС по апелативни райони, определени с решение на ВСС по протокол №40/15.07.2015г.  да предложат на Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт конкретни предложения за промени в съдебната карта на районните съдилища и районните прокуратури.
  • В срок до 16.04.2016г. Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт да предложат на ВСС пътна карта с конкретен времеви график, в която да са обобщени мерките предложени от екипите определени с решение на ВСС по протокол №40/15.07.2015г. , както и  предложенията, получили подкрепа в хода на проведената днес дискусия.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд