Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Споразумение за сътрудничество подписаха Националните съдебни мрежи за международно сътрудничество на съдиите по наказателни дела и на прокурорите

Споразумение за сътрудничество между Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България, и Националната прокурорска мрежа за международно правно сътрудничество в Република България при Прокуратурата на Република България бе сключено официално днес. Споразумението бе подписано от Ангелина Лазарова - Национално лице за контакт на НСМСНДРБ и Цветомир Йосифов - завеждащият отдел „Международен” във Върховната касационна прокуратура на Република България.

Това стана по време на годишната среща на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България, домакин на която бе Висшият съдебен съвет. Във форума участваха също членовете на Висшия съдебен съвет Соня Найденова – председател на Комисия „Международна дейност”, Магдалена Лазарова – председател на Комисия „Публична комуникация”и член на Комисия „Международна дейност, Мария Кузманова – член на Комисия „Международна дейност, Каролина Неделчева – председател на Комисия „Съдебна администрация”. Гости на срещата бяха Павлина Панова – заместник-председател на Върховния касационен съд и член на Съвместния надзорен орган на ЕВРОДЖЪСТ, Националният представител на Република България в ЕВРОДЖЪСТ прокурор Камен Михов, Драгомир Йорданов – директор на Националния институт на правосъдието и Катя Панова – главен експерт в дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси” в Министерство на правосъдието.

         Целта на сътрудничеството на двете Мрежи е предоставяне на своевременна и компетентна помощ в областта на международното сътрудничество по наказателни дела, улесняване на контактите между магистратите и Европейската съдебна мрежа /ЕСМ/, ЕВРОДЖЪСТ и други национални и международни институции, организации и структури със сродна компетентност. За постигане на тези цели двете страни обединяват усилията си за повишаване на професионалната подготовка на магистратите, установяване на ефективни контакти на национално и международно ниво, подкрепа на задълбочени изследвания по хармонизацията на националното, европейското и международното законодателство.

         На годишната среща на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България /Мрежата/ бяха приети отчет за дейността от създаването й през месец юли 2015 г. и програма за дейността й за периода март 2016 – март 2017 г.

         Набелязани са осем приоритета в бъдещата й дейност като: популяризиране на Мрежата сред съдиите по наказателни дела и пред чуждестранните отраслови мрежи и организации; обучение по проблемите, свързани с международното сътрудничество; привличане на съдии с интереси, мотивация и висока професионална подготовка  при осъществяване на инициативите на мрежата; провеждане на съвместна среща с Националната прокурорска мрежа за улесняване обмена на информация и представяне на добрите практики в областта на сътрудничеството; разширяване на информацията за възможностите за сътрудничество по наказателни дела на страниците на Мрежата на сайта на ВСС и други. Работата по тях ще способства за осигуряване на своевременна и компетентна помощ по отправените запитвания за международна правна помощ, максимална информираност за съществуващите правни форми за международно сътрудничество по наказателни дела и практически възможности за осъществяването им, популяризиране на добрия опит, установяване на ефективни контакти на национално и международно ниво, утвърждаване на високи професионални и етични стандарти при сътрудничеството и комуникацията със заинтересуваните лица и власти, активност при разработването на нови идеи и инструментариум за взаимната правна помощ по наказателни дела. 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд