Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ВСС изслуша председателят на СГС Калоян Топалов във връзка с представения Доклад относно предприетите мерките по констатациите в Доклада на Временната комисия от членове на ВСС, създадена в изпълнение на решение на ВСС по протокол №1/08.01.2015 г.

Висшият съдебен съвет изслуша председателят на Софийски градски съд Калоян Топалов във връзка с представения Доклад относно мерките, които са предприети от него и от ръководството на съда за преодоляване на слабостите, констатирани в Доклада на Временната комисия от членове на ВСС, създадена в изпълнение на решение на ВСС по протокол №1/08.01.2015 г. По решение на Съвета в изслушването участваха и четиримата завестник-административни ръководители на Софийски градски съд.

В експозето си Калоян Топалов посочи, че извършеното от временното и настоящето ръководство на СГС многократно надхвърля направените констатации и отправените препоръки в доклада на Временната комисия. Подчертано бе, че всички предприети действия са извършени в тясно сътрудничество с членовете на ВСС, както и че като административен ръководител ще спазва и отстоява поетите ангажименти, заложени в Концепцията му за стратегическо управление на СГС, с която е бил избран от ВСС.

В хода на обсъждането бяха направени коментари по доклада и зададени въпроси от членовет на ВСС Галина Карагьозова, Милка Итова, Магдалена Лазарова, Мария Кузманова, Каролина Неделчева, Галя Георгиева, Калин Калпакчиев, Соня Найденова, председателя на ВКС Лозан Панов, Ясен Тодоров и Юлия Ковачева.

След проведения дебат членовете на ВСС приеха за изпълнени от ръководството на СГС препоръките дадени в Доклада на Временната комисия от членове на ВСС, създадена в изпълнение на решение на ВСС по протокол №1/08.01.2015 г.; оцениха положително и изразиха подкрепа към ръководството на СГС, съдиите и съдебните служители за предприетите действия по решаване на констатираните проблеми; изразиха категоричното си несъгласие с медийните атаки към ръководството на СГС и решиха Доклада на председателя на СГС да бъде публикуван на интернет сайта на ВСС в раздел „Доклади, декларации, анализи”.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд