Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ВСС успешно приключва проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система“
Висш съдебен съвет 
Република България
Supreme Judicial Council
Republic of Bulgaria

ВСС успешно приключва проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система“

Заключителна пресконференция ще се състои на 22 март 2016 г. в София

На 22.03.2016 г. (вторник) от 9.30 ч. в Националния институт на правосъдието, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 14, ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система“, финансиран по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Ръководителят на проекта и член на Висшия съдебен съвет, Галина Карагьозова и ключови експерти, взели участие в изпълнението му, ще представят постигнатите резултати и реализираните дейности по четирите цели:  

  • Цел 1: Ефективна система за електронно призоваване в съответствие с разпоредбите на Закона за електронното управление
  • Цел 2: Повишаване на капацитета на членовете на българската съдебна система във връзка със спазването  прилагането на разпоредбите на Европейската конвенция за правата на човека
  • Цел 3: Мрежа от съдии, специализирани в областта на човешките права
  • Цел 4: Механизъм за оценка на работната натовареност в съдебната система, както индивидуално, така и на институционално ниво, с акцент върху разработени качествени показатели и критерии.

Проектът „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система“ се изпълнява от Висшия съдебен съвет по договор за безвъзмездна финансова помощ № 93-00-41/20.02.2013 г. с бюджет 785 000 евро и с обща продължителност от 39 месеца.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Висшия съдебен съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд