Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет избра съдия Мая Миленкова за председател на Районен съд – гр. Кюстендил

Висшият съдебен съвет избра с 21 гласа „за” съдия Мая Андонова Миленкова за административен ръководител - председател на Районен съд – гр. Кюстендил. Другият кандидат в конкурсната процедура бе съдия Чавдар Андреев Тодоров, който получи 2 гласа „за”.

Мая Миленкова има над 18 години юридически стаж, от които 16 години в органите на съдебна власт като съдия.

В представената Концепция за управление на Районен съд – гр. Кюстендил, тя посочва, че ще концентрира усилията си за постигане на срочно, качествено и достъпно правосъдие; прозрачност, публичност и доверие в работата на съда; успешно функциониращ екип и взаимодействие с други институции за увеличаване резултатността на правораздаването.

В изслушването й пред членовете на ВСС кандидатът заяви желание да бъде успешен административен ръководител въз основа на натрупания от нея професионален опит, а като допълнителна мотивация тя посочи получената от колегите й подкрепа. Съдия Миленкова възнамерява да съхрани и надгради облика на съда като институция, предоставяща съответстващо на обществените очаквания правораздаване и да преодолее недоверието на обществото в съдебната система. Тя обърна внимание на създадения успешен екип и на внедрените добри практики, които се явяват предизвикателство за нея. За тяхното надграждане и за изпълнение на набелязаните от нея стратегически цели, тя ще концентрира усилията си в три основни насоки: правилна организация на дейността на органа на съдебна власт; координиране взаимодействието на съда с другите институции по начин, по който да се постигне повишаване на ефективността на правосъдието, неговата достъпност и прозрачност. Съдия Миленкова посочи конкретни мерки, възникнали при обсъждане на работата на съда с колегите й, като изграждане на виртуална библиотека със съдебни актове от въззивната и върховна инстанция и с всички, издадени от административния ръководител заповеди, която да бъде достъпна за магистратите и съдебните служители в съда.

            Подкрепа за кандидатурата й заявиха членовете на Висшия съдебен съвет Юлия Ковачева и Галя Георгиева, както и председателят на Върховния административен съд Георги Колев.

.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд