Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет избра съдия Емилиян Ангелов за втори мандат председател на Районен съд – гр. Шумен

Висшият съдебен съвет избра единодушно с 22 гласа „за”, съдия Емилиян Кирилов Ангелов за втори мандат административен ръководител - председател на Районен съд – гр. Шумен.

Емилиян Ангелов има над 18 години юридически стаж в органите на съдебна власт като младши съдия и съдия.

В представената Концепция за стратегическо управление на Районен съд – гр. Шумен, той посочва, че ще продължи да следва два приоритета, по които като административен ръководител досега е полагал непрекъснати усилия – постигането на все по-бързо и качествено правосъдие, и подобряване на условията на труд и материално обезпечаване, повишаване на качеството на обслужване на гражданите и страните по делата.

В изслушването му пред членовете на Висшия съдебен съвет съдия Ангелов коментира добрите резултати, които отчита Районен съд – гр. Шумен, и набеляза конкретни мерки за развитието му като повишаване на професионалната квалификация на магистратите и съдебните служители, провеждане на ежемесечни общи събрания на съдиите за обсъждане на съдебната практика, подобряване на материално-техническата база и други. Той акцентира на необходимостта от подобряване на имиджа на съдебната система като фактор, определящ самочувствието на магистратите. За постигане на това той е осигурил достъп на гражданите до качествено адмнистративно обслужване и непрекъсната възможност за среща с него и със заместник-административния ръководител на съда. Съдия Ангелов обърна внимание на приноса на провежданите от съда Дни на отворени врати и лекции сред ученици за повишаване на общественото доверие.

            Членът на Висшия съдебен съвет Галя Георгиева поиска информация как Районен съд – гр. Шумен, реализира много добри резултати в работата по административни дела, в отговор на което кандидатът посочи ефективното взаимодействие на съда с Административен съд – Шумен, и участието в техни обучения.

            Г-жа Даниела Костова – член на Висшия съдебен съвет изтъкна високите показатели, постигнати от Районен съд – гр. Шумен, по време на първия управленски мандат на кандидата, и с правилно формулираните управленски приоритети. Тя подчерта, че като заместник-административен ръководител и като административен ръководител съдия Ангелов разглежда дела на пълна натовареност, както и получената от него висока атестационна оценка, и призова Съветът да му гласува доверие за втори управленски мандат. Предложението бе подкрепено от члена на ВСС Камен Иванов, който се обоснова и с установената при проверки на Инспектората към ВСС добра работа на Районен съд – гр. Шумен.

            Подкрепа за съдия Ангелов заяви също председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов, който обърна внимание на дългогодишната кариера на кандидата и на постигнатите от съда резултати под негово ръководство.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд