Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет коригира Правилата за оценка на натовареността на съдиите

Висшият съдебен съвет прие изменения и допълнения на Правилата за оценка на натовареността на съдиите, утвърдени с решение по протокол № 62/16.12.2015 г.

Измененията на Правилата за оценка на натовареността на съдиите отчитат изразените становища и възражения на съдиите от Административен съд – София – град, Административен съд – Смолян, Окръжен съд – гр. Варна, Районен съд – гр. Варна, Апелативен съд – гр. Бургас и Апелативен съд – гр. Пловдив.

      Важно се да се подчертае, че Правилата се базират на приетата през 2013 г. от ВСС методология за изследване на натовареността и проведеното на нейна основа емпирично изследване в цялата страна. Всички съдии бяха поканени да се включат в него, а участваха 1100 от тях – повече от 60% от съдиите в България.

      Методологията и изследването на натовареността отчитат съвременните тенденции на модела за оценка на натовареността и претеглена натовареност, които се прилагат във водещи съдебни системи на Европа и Северна Америка.

      Много от съдиите изразяват притеснения, че коефициентите за тежест на делата не отразяват справедливо работата на съдиите по тях – според едни коефициентите са занижени, а според други са надценени. Коефициентите за тежест са резултат от емпиричното изследване, проведено по всички правила на науката и с отчитане на мнението на повече от 60 % от съдиите. В бъдеще вече определените коефициенти и изградената система могат да бъдат изменяни. Промените са неизбежни, защото законодателството се променя, структурата и обемът на постъпващите дела също. След 1-2 години може да се окаже, че времевите стойности не отразяват реалната практика и тежестта на делата се е изменила. И това не е проблем на изследването или оценката на съдиите. Когато има достатъчно събрана адекватна статистика в рамките на вече работеща електронна система за оценка на натовареността и разпределение на делата, могат да се правят анализи и да се коригират стойности, групи дела и т.н. Съдействието на самите съдии също е важно. Могат да се правят допълнителни наблюдения за времевите ресурси от самите съдии при налагащи се промени. Все пак това е разработена система в полза на съдийската работа и трябва да се грижи преди всичко за равномерното натоварване на съдиите. В такава система експертите са самите съдии.

Към днешна дата е разработена цялостна и обособена централизирана информационна система за регистриране и управление на информацията за натовареността на съдите и съдилищата. Функционалността на системата позволява дефиниране на групи дела, техния коефициент за сложност, критериите за коригиране на коефициента за сложност, както и цялата общосистемна информация нужна за регистриране сложността на делата и натовареността на съдията.Системата предоставя модул за справки, който да реализира справки за натовареността на съдиите в рамките на определен период по групи дела. Целта е работата на разпределящия съдия да бъде сведена до минимум, още повече, че той може да бъде подпомогнат в част от тази дейност от съдебен служител.

Правилата за оценка на натовареността на съдията влизат в сила от 01.04.2016 г. Отлагането на действието им е неприемливо, тъй като набирането на необходимата информация за тежестта и сложността на делата е необходимо да се случи, колкото е възможно по-бързо. ВСС ще извършва постоянно наблюдение върху приложението на правилата и при необходимост ще предприема съответните корекции с цел тяхното подобряване. Приложението на Правилата ще бъде подпомогнато от информационната система за управление на данните за натовареността. Тази информационна система е самостоятелна част от Централизираната система за разпределение на делата и няма да затруднява процеса по случайно разпределение. В близките дни Комисията по натовареност ще разпространи подробни инструкции за работа с новата информационна система.

Случайното разпределение на делата ще се извършва между групите, които са възприети в съдилищата до момента. Използването на групите за сложност на делата и за целите на случайното разпределение не е задължително, а е оставено на преценката на съдилищата. Това ще позволи отчитането на спецификите на всеки орган на правораздаване.

С правилата се въвеждат норми за определяне на годишното разполагаемо време на съдията, което ще се отчита чрез информационната система за управление на натовареността и ще позволи определяне на границите на натовареност на съдията. В системата се определят и процентите за намалена натовареност на председателите и заместник-председателите на съдилища, както и на другите съдии, които изпълняват допълнителна дейност, извън разглеждането на делата.

         Висшият съдебен съвет и Комисията по натовареност ще извършват периодични наблюдения за функциониране на системата за управление на натовареността, за резултатите от което ще уведомяват своевременно съдийската общност. 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд