Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Работната група към ВСС за изпълнение на „Междуведомствения план за действие за изпълнение на препоръките за противодействие срещу неоправдано забавяне на наказателния процес” ще продължи работата си и през 2016 година

Днес,  28.03.2016г., в Националния институт на правосъдието се проведе заседание на Работната група към ВСС за изпълнение на  „Междуведомствения план за действие за изпълнение на препоръките за противодействие срещу неоправдано забавяне на наказателния процес”. Обсъдени бяха изпълнението на мерките от Междуведомствения план за 2015 година, както и въпроси свързани с продължаване дейността на работната група.

В заседанието участваха Соня Найденова, председател на Комисия „Международна дейност” и член на ВСС; Татяна Кънчева - председател на Първо наказателно отделение във ВКС; Кънчо Митов, заместник-директор на НСлС; Стефка Мулячка, инспектор в ИВСС; Драгомир Йорданов - директор на НИП; Нели Маданска – заместник-директор на НИП; Мира Иванова – държавен експерт, дирекция „Стратегическо развитие и програми” при Министерство на правосъдието, Бранимира Клисурска – юрисконсулт, дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество” и Велина Арсенова от сектор „Методическо ръководство на дейността по разследване” – ГДНП при МВР, експерти от ВСС и НИП. 

Представителите на институциите се обединиха около решението дейността на Междуведомствената работна група да отчете изпълнението на дейностите по Плана от 2015 година, и да продължи работата си и през 2016 година. Отбеляза се, че двугодишната активност на тази Междуведомствена работна група е постигнала положителен ефект и има необходимост от координиране действията на представените институции за изпълнение на препоръките от доклада на ЕК, в частта относно наблюдение продължителността на наказателния процес.

След окончателното одобряване от Министерския съвет на Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2016 г. по Механизма за сътрудничество и оценка, Работната група ще изготви план с мерки за 2016г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд