Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
12 съдии ще започнат работа в Административен съд – София-град

Висшият съдебен съвет проведе гласуване по поредността на класирането на кандидатите в обявения с решение на ВСС по протокол № 35/18.06.2015 г. конкурс за повишаване в длъжност и преместване за заемане на 15 свободни длъжност „съдия“ в административните съдилища, както следва: Административен съд – София-град – 8; Административен съд – Благоевград – 2; Административен съд – Пловдив – 1; Административен съд – Стара Загора – 2; Административен съд – Хасково – 1; Административен съд – Бургас – 1.

Класираните кандидати, бяха назначени съобразно заявеното им желание, до попълване на свободните места. Още 4 съдии бяха преназначени по реда на чл.194 от ЗСВ в Административен съд – София-град.

Висшият съдебен съвет, по предложение на Комисията по предложенията и атестирането откри процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 от ЗСВ в административните съдилища, и на основание чл.30, ал.1, т.3 от ЗСВ съкрати и съответно разкри щатни длъжности за „съдия“ в административните съдилища, като преназначи на основание чл.194 от ЗСВ осем магистрати, без конкурс, считано от датата на встъпване в длъжност.

В откритата с решение на Комисията по пр. 9/23.02.2016 г., т. 10 Процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 от ЗСВ от всички административни съдилища в по-високо натоварените административни съдилища, са постъпили 15 заявления от съдии в административните съдилища. На днешното си заседание ВСС проведе гласуване по 8 от тях, като:

  • съкрати по една щатна длъжност „съдия“  в Административен съд – Пловдив и Административен съд – Перник, както и две щатни длъжности „съдия“ в Административен съд – Варна, като съответно разкри четири щатни длъжности „съдия“ в Административен съд – София-град;
  • съкрати две щатни длъжности „съдия“ в Административен съд – Добрич, като съответно разкри две щатни длъжности „съдия“ в Административен съд – Варна;
  • съкрати една щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – Варна и Административен съд - Ловеч, като съответно разкри две щатни длъжности „съдия“ в Административен съд – Велико Търново.

Предложенията са съгласувани със съответните административни ръководители и са подкрепени на общите събрания на съдиите от Административен съд – София-град, Административен съд - Варна и Административен съд - Добрич.

Процедурата по чл. 194 от ЗСВ за административните съдилища в Пловдив, Варна, Перник, Ловеч и Добрич са открити въз основа на посочените данни, че тези съдилища са с натовареност по-ниска от тази на АССГ. От друга страна, Административен съд София- град е орган, който е с висока натовареност, а именно: за първото полугодие на 2015 г. при заета щатна численост 64 магистрати: брой дела за разглеждане 30,54 при средна за страната 19,72  и брой свършени дела 18,27 при средна за страната 13,01. При разкриване на четири длъжности "съдия", т.е. при щатна численост от 68 магистрати този орган на съдебната власт ще остане със следната натовареност: брой дела за разглеждане 28,74 при средна за страната 19,72  и брой свършени дела 17,19 при средна за страната 13,01.

Съобразно извършен анализ и обобщение на статистическите данни от КПА, както и след разглеждане на постъпилите заявления, при извършена преценка за необходимата за нормалното функциониране на всеки административен съд щатна численост /магистратски състав/, и търсене на баланс, съгласно реда и срока, предвиден в Правилата за преместване по чл. 194 от ЗСВ Комисията по предложенията и атестирането предложи и Висшия съдебен съвет преназначи по реда на чл. 194 от ЗСВ кандидатите за съответните длъжности “съдия” в посочените административни съдилища.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд