Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Днес, в сградата на Националния институт на правосъдието се проведе писменият изпит по обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол  № 3/21.01.2016 г. КОНКУРС за първоначално назначаване и заемане на 4 свободни длъжности „съдия” в апелативните съдилища – наказателна колегия. Пропускът в сградата на НИП бе осигурен от служители на Главна дирекция „Охрана” при Министерство на правосъдието.

В 9,00 часа, в присъствието на членовете на конкурсната комисия: Румен Любенов Петков – председател, Мая Димитрова Цонева, Илия Петров Пачолов, Драгомир Асенов Кояджиков и Милена Георгиева Панева, в зала 42 се изтегли един казус от наказателно - правните науки.

От 43 допуснати до участие в конкурса кандидати на писмения изпит се явиха 34.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд