Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет повиши в длъжност седем съдии в апелативните съдилища – търговска колегия

Висшият съдебен съвет проведе гласуване по поредността на класирането на кандидатите в обявения с решение на ВСС по протокол № 41/16.07.2015 г. конкурс за повишаване в длъжност и преместване на 7 (седем) свободни длъжности за „съдия” в апелативните съдилища – търговска колегия, както следва: Апелативен съд – гр. Варна – 1, Апелативен съд – гр. Бургас – 1, Апелативен съд – гр. Пловдив – 1 и Апелативен съд – гр. София - 4.

Класираните кандидати бяха назначени, съобразно заявеното от тях желание до попълване на свободните места.

С днешното си решение ВСС повиши в длъжност класираните кандидати, както следва:

 

  • Анжелина Данчова Христова – Борисова – съдия в Софийски градски съд,  в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – гр. София, търговска колегия;
  • Десислава Пенчева Добрева – съдия в Софийски градски съд в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – гр. София, търговска колегия;
  • Илияна Тодорова Балтова – съдия в Окръжен съд – гр. Бургас в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – гр. Бургас, търговска колегия;
  • Зорница Венциславова Хайдукова – съдия в Софийски градски съд в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – гр. София, търговска колегия;
  • Георги Йовчев Георгиев – съдия в Окръжен съд – гр. Варна в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – гр. Варна, търговска колегия;
  • Бистра Николова Атанасова – съдия в Окръжен съд – гр. Варна в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – гр. София, търговска колегия;
  • Катя Стоянова Пенчева – съдия в Окръжен съд – гр. Пазарджик в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – гр. Пловдив, търговска колегия.

В обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване за заемане на седемте свободни длъжности „съдия“ в апелативните съдилища – търговска колегия, са подали заявления за участие 52 кандидати, а до участие са допуснати 51. На проведеното от конкурсната комисия събеседване са се явили 32 кандидати. В изпълнение на чл. 193, ал. 1 от ЗСВ конкурсната комисия е предоставила на КПА цялата конкурсна документация по проведения конкурс, ведно с резултатите от класирането. Въз основа на това КПА е изготвила и внесла в заседанието на ВСС мотивирано предложение за повишаване в длъжност на класираните кандидати.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд