Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет повиши в длъжност десет съдии в апелативните съдилища – наказателна колегия

Висшият съдебен съвет проведе гласуване по поредността на класирането на кандидатите в обявения с решение на ВСС по протокол № 41/16.07.2015 г. конкурс за повишаване в длъжност и преместване на 10 (десет) свободни длъжности за „съдия” в апелативните съдилища – наказателна колегия, както следва: Апелативен съд – гр. Варна – 2, Апелативен съд – гр. Велико Търново – 2, Апелативен съд – гр. Пловдив – 4 и Апелативен съд – гр. София - 2.

Класираните кандидати бяха назначени съобразно заявеното от тях желание до попълване на свободните места.

С днешното си решение ВСС повиши в длъжност класираните кандидати, както следва:

 

  • Владимир Огнянов Астарджиев – съдия в Софийски градски съд в длъжност „съдия“ в Апелативен съд- гр. София – наказателна колегия;
  • Велина Емануилова Антонова – съдия в Окръжен съд – гр. Пловдив в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – гр. Пловдив – наказателна колегия;
  • Иван Димитров Стойчев – съдия в Софийски градски съд в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – гр. София – наказателна колегия;
  • Росица Антонова Тончева – съдия в Окръжен съд – гр. Варна в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – гр.Варна, наказателна колегия;
  • Милена Бориславова Рангелова – съдия в Окръжен съд – гр. Пловдив в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – гр. Пловдив, наказателна колегия;
  • Веселин Ганчев Ганев – съдия в Окръжен съд – гр. Пловдив в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – гр. Пловдив, наказателна колегия;
  • Ангелина Йоргакиева Лазарова – съдия в Окръжен съд – гр. Варна в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – гр. Варна, наказателна колегия;
  • Деница Цанкова Стойнова – съдия в Окръжен съд – гр. Пловдив в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – гр. Пловдив, наказателна колегия;
  • Красен Георгиев Георгиев – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – гр. Русе, в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Велико Търново, наказателна колегия;
  • Корнелия Димитрова Колева – заместник на административния ръководител – заместник – председател на Окръжен съд – гр. Велико Търново, в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – гр. Велико Търново, наказателна колегия.

В конкурса за повишаване в длъжност и преместване за заемане на седемте свободни длъжности „съдия“ в апелативните съдилища – наказателна колегия, са подали заявления за участие 72 кандидати, които са допуснати до участие. На проведеното от конкурсната комисия събеседване са се явили 56 кандидати. В изпълнение на чл. 193, ал. 1 от ЗСВ конкурсната комисия е предоставила на КПА цялата конкурсна документация по проведения конкурс, ведно с резултатите от класирането. Въз основа на това КПА е изготвила и внесла в заседанието на ВСС мотивирано предложение за повишаване в длъжност на класираните кандидати.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд