Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет проведе трета информационна среща с дипломати от страните-членки на Европейския съюз, Кралство Норвегия и САЩ

На 11 април 2016 г., в сградата на Висшия съдебен съвет /ВСС/, по инициатива на комисия „Международна дейност” се проведе третата информационна среща на членове на ВСС с посланици и представители на чуждестранните дипломатически представителства акредитирани у нас, от страните - членки на Европейския съюз, Кралство Норвегия, Съединените американски щати.

Поканата уважиха с присъствието си посланиците на Словашката република, Дания, Норвегия, Нидерландия, Федерална Република Германия, Чешката република, Унгария, както и представители на дипломатическите мисии на Австрия, Белгия, Великобритания, Ирландия Полша, Испания, Португалия, Финландия и САЩ. Сред гостите бе и Юри Тавание, постоянен представител на ЕК по Механизма за сътрудничество и оценка в България.

Сред участниците бяха председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов и членовете на ВСС Галина Карагьозова,  Галя Георгиева,  Димитър УзуновКалин Калпакчиев, Магдалена Лазарова, Милка Итова, Светла Петкова и Соня Найденова.

Информационната среща бе открита от представляващия ВСС Димитър Узунов, който заяви, че членовете на Съвета подкрепят направените  законодателните промени, част от които са съобразени с направените от ВСС предложенията, в отговор на очакванията на обществото и препоръките на ЕК за обективност, предвидимост и прозрачност.

На срещата бяха представени презентации по темите: „Оптимизиране на щатната численост в органите на съдебната власт чрез съкращаване и разкриване на длъжности” от Милка Итова, член на ВСС и председател на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи; „On-line” излъчване  на заседанията на ВСС” от Магдалена Лазарова, член на ВСС и председател на Комисия „Публична комуникация”; „Правилата за оценка на натовареността на съдиите и софтуера за измерване на работното натоварване” от Калин Калпакчиев, член на ВСС и председател на Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт. Демонстрирана бе информационната система за управление на информацията за натовареността на съдилищата от Марин Кошутов – управител на „Смарт системс 2010” ЕООД.

Галина Карагьозова, член на Комисията по предотвратяване и установяване конфликт на интереси и взаимодействие с ИВСС представи резултатите от постоянното наблюдение, идентифицираните проблеми и предупредителните мерки от страна на ВСС във връзка със забавените съдебни производства и тяхното приключване в разумни срокове. Председателят на Комисията по дисциплинарните производства Галя Георгиева информира дипломатите за образуваните от настоящия състав на Съвета дисциплинарни дела, направи преглед на дисциплинарната дейност, предприетите мерки в отговор на препоръките на ЕК и предстоящите действия с цел подобряване дисциплинарната практика на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд