Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Гражданският съвет към ВСС прие годишен план за дейността си през 2016 година

Днес, 15.04.2016 г., Гражданският съвет /ГС/ от професионални и неправителствени организации към Висшия съдебен съвет проведе заседание, на което беше приет Годишният план за работата на ГС за 2016 г.; бяха обсъдени целите, мерките, действията и отговорните институции в Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и необходимостта от промяна в областта на съдебните експертизи.

От страна на Гражданския съвет в заседанието участваха представители на Асоциация „Форум”, Асоциация на българските административни съдии, Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите /БА „ВЛЕК“/, Институт за пазарна икономика, Камара на следователите, Съюза на юристите в България, Сдружение за правно развитие „Юстиция“. 

Съгласно Раздел. V, т. 3 от Правилата за действие на ГС Камара на следователите представляваше Асоциацията на прокурорите в България, а сдружение „Сефита“ – Камарата на независимите оценители. Висшият съдебен съвет бе представен от Калин Калпакчиев, Магдалена Лазарова,  Милка Итова, Светла Петкова и Соня Найденова. 

Обсъдени бяха мерките, които могат да бъдат реализирани от Гражданския съвет по Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, както и предложения за промени и прецизиране по отношение на предвидените действия, източниците на финансиране, заложените индикатори и отговорните институции. 

Постигнато бе съгласие на следващо заседание на ВСС да бъдат приети конкретни решения по направените предложения, както и да бъде определен състава на две работни групи по отношение на съдилищата и прокуратурата в изпълнение на специфична цел 4 „Засилване прозрачността на съдебната власт и диалога с гражданите“, мярка 6.4.2. – Изработване на годишен доклад за прозрачността на съдебната власт.

Председателят на БА „ВЛЕК“ доц. Симеон Ананиев направи експозе за изясняване и регламентиране на отношенията, възникнали във връзка с възлагане и извършване на съдебните експертизи – прилагане на нов подход в нормативното уреждане на организацията и дейността на вещите лица; законово регламентиране на унифициран електронен регистър за вещите лица; въвеждане на уведомяването им и предаването на експертизите по електронен път; прецизиране реда за назначаване на съдебни експертизи и избор на вещи лица, тяхното обучение; регламентиране формата за представяне на експертизата; актуализиране размера и стойностите на съдебните експертизи при съобразяване с европейската практика в тази област. Отношение по темата взе и съпредседателят на Гражданския съвет Любомир Герджиков, който посочи необходимостта от статистическо отчитане на назначените съдебни експертизи по различни дела, както и тяхната стойност.

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд