Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедура за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

По предложение на Комисията по предложенията и атестирането Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обяви на основание чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт свободните длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва: Районна прокуратура – Петрич, Районна прокуратура – Белоградчик, Районна прокуратура – Котел, Районна прокуратура – Кула,  Районна прокуратура – Никопол.

Прокурорската колегия, на основание чл. 167, ал. 2 от ЗСВ откри процедура за Избор на административни ръководители в Специализираната прокуратура, Окръжна прокуратура – Сливен и Районна прокуратура – Девня.

Кандидатите за административни ръководители следва в 14-дневен срок от датата на обнародване на свободната длъжност в Държавен вестник, да подадат в администрацията на ВСС заявление за участие (по образец – чл. 4, ал. 1 от Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, ал.1, т. 2-4 от ЗСВ). Решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще бъде обнародвано в “Държавен вестник” и публикувано на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд